Checklista: Energikartläggningens innehåll för bostadsrättsförening

advertisement
1 (10)
Datum
2017-03-20 (Reviderad av
Stockholmsregionens
energikontor för BRF)
Checklista: Energikartläggningens innehåll för
bostadsrättsförening
Den här checklistan innehåller alla de delar som bör ingå i en energikartläggning
enligt Energimyndighetens krav för energikartläggningsstöd.
Både minimikrav och rekommendationer
Checklistan innehåller förutom de minimikrav som Energimyndigheten ställer på
energikartläggningar i små och medelstora företag samt bostadsrättsföreningar,
även rekommendationer som kan ge mervärden i kartläggningsarbetet.
Checklistan kan användas:

När en förening/beställare ska köpa in en energikonsult som ska
genomföra energikartläggningen

Av en energikonsult som ska genomföra en energikartläggning åt en
förening som sökt energikartläggningsstöd hos Energimyndigheten
Innehåll i korthet:
1. Information om föreningen/fastigheten
2. Organisation och kompetens
3. Fastighetsområden
4. Övrig energianvändning
EM2000 W-4.0, 2010-11-17
5. Energianalys, uppdelning av energi och åtgärdsförslag
Box 310 • 631 04 Eskilstuna • Besöksadress Kungsgatan 43
Telefon 016-544 20 00 • Telefax 016-544 20 99
[email protected]
www.energimyndigheten.se
Org.nr 202100-5000
2 (10)
Datum
2017-03-20 (Reviderad av
Stockholmsregionens
energikontor för BRF)
Platsbesök och slutmöte
Uppgift
Krav
Obligatoriskt platsbesök hos föreningen som beställer energikartläggning
Obligatoriskt slutmöte och redovisning av resultat med åtgärdsförslag efter
energikartläggning. Helst inför hela styrelsen.
1. Information om föreningen/fastigheten
Delar av information nedan kan, via fullmakt, inhämtas av konsulten hos
föreningens energibolag. Konsulten kan även inhämta delar av informationen
nedan från en föreningens energideklaration. Energideklarationen kan beställas
från Boverket HÄR.
Uppgift
Kontaktuppgifter för föreningen (namn, adress, epostadress, telefonnummer,
organisationsnummer, fastighetsbeteckning)
Kontaktuppgifter för energikartläggaren (namn, adress, epostadress, telefonnummer,
organisationsnummer)
Beskriva föreningen kort (antal byggnader, lägenheter, våningsplan)
SNI-kod (Bostadsrättsföreningar har 68.204) Övriga hittar du HÄR
Elpris (fast, rörligt, skatter och effektabonnemang)
Elstatistik (tim-, månads- och årsstatistik)
Normalårskorrigera elanvändning som går till uppvärmning
Värmepris (fast, rörligt, skatter och effektabonnemang)
Värmestatistik (månads- och årsvärden)
Normalårskorrigera värmeanvändningen
Ange mängd egenproducerad värme och el
Övriga energibärare (användningsstatistik och pris)
Årsstatistik minst 3 år för samtliga energibärare
Beskrivning av återvunnen energi
Hyr föreningen ut lokaler? Ingår värme och el etc.?
Krav
3 (10)
Datum
2017-03-20 (Reviderad av
Stockholmsregionens
energikontor för BRF)
Faktorer som påverkar energikartläggningen
Beskriva om det finns faktorer under energikartläggningen som avviker från
normaltillståndet och påverkar energianvändningen. (t.ex. ombyggnation)
Byggnadsförändringar (genomförda och kommande)
2. Organisation och kompetens
Uppgift
Krav
Ange om det sker någon uppföljning av energistatistik idag
Ange vem som ansvarar för fastighetsdriften
Ange om det finns en utsedd energiansvarig
Beskriva eventuella energimål och nyckeltal
Beskriva eventuell energiplan/energistrategi/energipolicy
Ange om underhållsplan finns och om energiaspekter ingår i den
Har föreningen intresse av att införa en miljöcertifiering?
Uppgift
Ta fram lämpliga måltal för energianvändningen (kWh/m2/år)
Nattvandring om det är relevant
Ta fram driftrutiner och driftkort
Rekommendation
4 (10)
Datum
2017-03-20 (Reviderad av
Stockholmsregionens
energikontor för BRF)
3. Fastighetsområden
Byggnader
Uppgift
Krav
Byggår
Typ av byggnad
Fasad (typ, skick och isolering)
Beskriv skick på fönster, dörrar och portar
Redovisa det uppskattade U-värden för byggnaden, fönster och dörrar
Upplevd inomhusmiljö och eventuella klagomål (temperatur, drag)
Vind (typ av isolering och tjocklek)
Underlag från föreningen
Måttangivna ritningar, planritningar och fasadritningar där det finns
Uppgift
Rekommendation
Termografering av klimatskalet (viktigt med rätt förutsättningar)
Belysning
Uppgift
Typ, effekt, skick, ålder för belysningen både inomhus och utomhus
Undersök styrningen av belysningen (t.ex. tidkanal, närvarostyrning)
Energianvändning
Energianvändning genom inventering och/eller användning av nyckeltal
Krav
5 (10)
Datum
2017-03-20 (Reviderad av
Stockholmsregionens
energikontor för BRF)
Ventilation
Uppgift
Krav
Typ, betjäningsområde, effekt, styrning, drifttider, temperaturer, skick och ålder för
ventilationsaggregaten och pumpar
Uppskatta funktion och verkningsgrad på eventuell värmeväxlare
Finns det upplevda problem? Tilluftstemperatur för hög eller låg, lukter, eventuell
kortslutning, över- respektive undertryck?
Energianvändning
Elanvändning för de enskilda ventilationsaggregaten samt totalt
Underlag från föreningen
OVK, obligatoriska ventilationskontroll där det finns
Luftflödesprotokoll, flödesschema och ritningar där det finns
Uppgift
Långtidsmätning av eleffekt och temperaturer
Beräkning av verkningsgrader i värmeväxlare efter avläsning/mätning av
temperaturer
Beräkna luftomsättning där detta inte är givet
Rekommendation
6 (10)
Datum
2017-03-20 (Reviderad av
Stockholmsregionens
energikontor för BRF)
Värmekälla och värmesystem
Uppgift
Krav
Typ, effekt, ålder och skick på värmekällor
Beräkning av verkningsgrad på värmekällor
Typ, placering, isolering och skick på distributionssystemet (generellt)
Radiatorer (typ av radiatorer, system, termostater, injusteringsventiler)
Typ av styr- och reglerutrustning och dess skick (generellt)
Redovisa styrparametrar (t.ex. börvärden på värmekurva, nattsänkning, pumpstopp)
Energianvändning
Energianvändning per energislag
Distributionssystemets energianvändning (cirkulationspumpar)
Uppgift
Rekommendation
Total energianvändning per m2 uppvärmd yta (A-Temp).
Uppskattad potential för utnyttjande av överskottsvärme (t.ex. livsmedelskyla,
frånluftsvärme)
Gör en beräkning (exempelvis payback eller LCC-metoden) och jämför aktuella
uppvärmningskostnader med kostnader för alternativa energislag i de fall man
antar att ett byte av system för uppvärmning är lönsamt.
Kyla
Uppgift
Finns det en kylanläggning i föreningen? Om ja:
Antal, typ, effekt, ålder och skick på kylmaskiner
Typ och användning av solavskärmning
Kontroll av interna värmelaster
Krav/rekommendationer på temperatur
Krav
7 (10)
Datum
2017-03-20 (Reviderad av
Stockholmsregionens
energikontor för BRF)
Kontroll av filter, värmeväxlare och isolering av rör
Energianvändning
Beräkna energianvändning
Uppgift
Rekommendation
Statusbedömning av kylsystem (kylmaskin samt distribution)
Driftanalys av kylsystem (Hur ska systemet köras mest effektivt? Nattkyla m.m.)
Långtidsmätning av eleffekt i kylmaskin
Alternativ kylproduktion (fjärrkyla, frikyla m.m.)
Återvinning av kyla
Tappvarmvatten
Uppgift
Krav
Typ, skick, ålder och temperatur i varmvattenberedare/VVC
Typ, isolering och skick på distributionssystem
Användningsområden
Undersök status på eventuell tryckstegringspump
Energianvändning
Beräkna energianvändningen utgående från den uppskattade vattenanvändningen och
nyckeltal/schablon
Underlag från föreningen
Vattenanvändning (om möjligt)
Uppgift
Utred status på styr- och reglerutrustning
Mätningar av eleffekt på varmvattenberedare
Finns det överskottsvärme som kan återanvändas?
Utredning av nytt varmvattensystem
Rekommendation
8 (10)
Datum
2017-03-20 (Reviderad av
Stockholmsregionens
energikontor för BRF)
Tvätt- och torkutrustning
Uppgift
Krav
Beskriv utrustningen (typ, ålder, funktion, skick, storlek jämför med behov)
Undersök om tvättmaskinerna är anslutna till varmvatten och/eller kallvatten
Undersök om torkning sker med kondensering, evakuering eller värmepump
Energianvändning
Total energianvändning uppskattas, utläses från statistik eller mäts
Kontor och administration
Beskrivning
Krav
Typ, avstängningsrutiner och energisparläge på utrustningen (datorer, skrivare, skärmar
m.m.)
Beräkna energianvändningen
Uppgift
Rekommendation
Mätning av elanvändning per användare
Kontroll av övrig utrustning (kaffeautomater, vattenautomater m.m.)
Transporter
Uppgift
Har föreningen transporter som de betalar för själva? Om ja:
Ange antal fordon, fordonstyp, ålder, miljöklass och ägarförhållandet
Ange körda fordonskilometer per år
Ange total förbrukning av fossilt bränsle
Krav
9 (10)
Datum
2017-03-20 (Reviderad av
Stockholmsregionens
energikontor för BRF)
4. Övrig energianvändning
Hissar
Beskrivning
Krav
Undersök om hissen är av typ hydraul- eller direktdriven/varvtalsreglerad
Energianvändning
Total energianvändning uppskattas, utläses från statistik eller mäts
Laddstolpar för elbilar
Uppgift
Krav
Beskriv vilken typ av laddstolpar som används
Energianvändning
Total elanvändning uppskattas, utläses från statistik eller mäts
Motorvärmare
Uppgift
Krav
Beskriv vilken typ av styrning som utrustningen har
Energianvändning
Total energianvändning uppskattas, utläses från statistik eller mäts
Avisning och snösmältning
Uppgift
Undersöka på vilka sätt avisning och snösmältning sker och med vilka
energikällor
Beskriv eventuell styrning
Rekommendation
10 (10)
Datum
2017-03-20 (Reviderad av
Stockholmsregionens
energikontor för BRF)
5. Energianalys, uppdelning av energi och åtgärdsförslag
Uppgift
Krav
Ange uppdelning av energianvändning (både uppdelat per värmeslag och per
användningsområden)
Beskriv och analysera varje prioriterat område, både i nuläge och efter genomförd åtgärd
Ta fram energieffektiva och lönsamma åtgärder
Kom överens om noggrannheten i beskrivning av åtgärdsförslag
Ange vilka ekonomiska kalkyler som ska användas för beräkning av åtgärdsförslag.
Lägsta kravet på den ekonomiska analysen är enligt återbetalningsmetoden (Pay-off)
Ange vilka ekonomiska parametrar som ska ingå i den ekonomiska kalkylen samt
värden för dessa (t.ex. kalkylränta, energipris, energiprisökning, kalkylperiod)
Gör LCC-kalkyler/Belok eller andra kalkylmetoder som passar bäst för åtgärden
Ange i vilken ordning åtgärderna är rekommenderade att genomföras
Utred och ange om åtgärderna kan påverka varandra
Ange om vidare utredning av vissa åtgärder krävs
Ange mervärde utöver ekonomiska besparingar, exempelvis förbättrad inomhusmiljö,
eller minskade underhållskostnader
Uppgift
Vidare utredning av komplicerade åtgärdsförslag
Rekommendation
Download