Vad gör en logoped (allmänt)? Logopeder jobbar med människor i

advertisement
Vad gör en logoped (allmänt)?
Logopeder jobbar med människor i alla åldrar som av en eller annan anledning har svårt att
kommunicera, det vill säga har brister gällande röst, tal, språk samt hörsel. Logopeden
undersöker, ställer diagnos och behandlar kommunikationsförmågan hos barn, ungdomar,
vuxna och äldre med olika former av röst- tal- och språkstörningar. Det kan exempelvis
handla om försenad språklig utveckling hos barn, stamning, gomdefekter, neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar eller afasi, dvs. oförmåga att tala eller förstå tal. Logopeder arbetar
även med ät- och sväljproblem och andra munmotoriska svårigheter. Logopeder har också
kompetens att utreda och behandla läs- och skrivsvårigheter.
Utbildningen är fyraårig och tvärvetenskaplig. De fyra stora områdena som man läser är
logopedi, medicin, psykologi och lingvistik.
Vad gör en logoped i skolan?
En logoped i skolan kan bidra med samtliga delar av sin kompetens men huvudsakligt syfte
är att finnas som en resurs för personal och elever med målet att man gemensamt ska hjälpa
elever att nå målen. Arbetet ska vara förebyggande så att elever tidigt får det stöd de
behöver. Fokus ligger på kommunikation, tal, språk även om de övriga delarna kan vara
viktiga i arbetet med att förstå vad eleven behöver.






Ger konsultation och handledning till personal i skolan om elevers utveckling av tal,
språk, kommunikation och läs- och skrivförmåga.
Ger konsultation och handledning till personal i skola om svårigheter med tal, språk
och kommunikation påverkar elevens läs- och skrivinlärning.
Utreder elevers förmåga inom tal, språk, kommunikation och läs- och skrivförmåga.
Deltar i planeringen av åtgärdsprogram inom området tal, språk och kommunikation
i samarbete med lärare och personal i Elevhälsan.
Samarbetar med lärare och personal inom Elevhälsan för att få en tydlig bild av
elevens situation i skolan.
Behandlar i vissa enskilda fall elever med svårigheter inom tal, språk och
kommunikation.
Download