Jordvärme - Miljöförbundet Blekinge Väst

advertisement
INFORMATION från miljöförvaltningen
Information om jordvärme
Installation av värmepump ska anmälas till Miljöförbundet Blekinge Väst. Om installationen sker inom vattenskyddsområde krävs istället ansökan om tillstånd. Anmälan eller
ansökan om tillstånd görs på samma blankett. Blanketten finns på vår hemsida
www.miljovast.se. Se till att lämna in anmälan/ansökan i god tid före planerad installation då handläggningstiden normalt är mellan 4-6 veckor. Påbörja inte installationen innan anmälan/ansökan blivit behandlad.
Ansvar
Det är alltid den sökande som är ansvarig för att värmepumpsinstallationen inte orsakar
olägenhet för människors hälsa eller miljön. Se därför till att kontrollera att installatören
och gräventreprenören följer kraven i denna information.
Avstånd
Jordvärmeanläggningen påverkar värmeförhållandena i marken och kan påverka din
grannes möjlighet att installera egen värmepumpsanläggning eller att odla. Därför är det
viktigt att placera jordvärmeanläggningen så långt i från fastighetsgräns som möjligt.
Det är viktigt att kontrollera var dräneringar, kablar, vatten- och avloppsledningar finns
på fastigheten så att de inte skadas vid nedgrävning av kollektorslang. Det gäller att hålla
sådana avstånd att ledningar inte heller påverkas av temperatursänkningen i marken.
Avståndet till enskild avloppsanläggning ska vara minst 2 meter för att undvika försämrad reningseffekt i infiltrationen.
Ett minsta rekommenderat skyddsavstånd till vattentäkt är 20 meter. Det kan dock variera lite beroende på jordarten. Om terrängen lutar är bäst att lägga värmepumpsanläggningen nedströms vattentäckt men om det inte är möjligt bör skyddsavståndet till vattentäkten ökas.
Risker
Det gäller att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda människors hälsa och miljön vid
installation av jordvärme.
Om anläggningen inte dimensioneras och placeras rätt finns risk att vatten- och avloppsledningar fryser eller att marken drabbas av sättningsskador.
Då det är ett relativt stort område som ska grävas upp finns risk att man stöter på fornlämningar. Om detta sker ska grävningsarbetet genast avbrytas och Länsstyrelsen kontaktas.
Platsen för kollektorslangen bör märkas ut med plastband eller liknande under jord för
att minska risken för skador vid framtida grävarbeten. Om kollektorslangen skadas riskerar köldbärarvätska att läcka ut och orsaka skada.
Se till att få tydliga drift- och skötselinstruktioner av installatören, köldbärarvätskan ska
vara så miljövänlig som möjligt, kollektorn ska täthetsprovas i samband med installationen och anläggningen ska utföras så att högst 5 liter köldbärarvätska kan läcka ut vid
läckage. Köldbärarvätskan innehåller mindre mängd tillsatsämnen som kan förorena närliggande vattentäkter för lång tid framöver.
Miljöförbundet Blekinge Väst
SE-294 80 Sölvesborg
Klostergatan 1
Tel:+46 456 816 000
Fax:+46 456 194 56
E-post: [email protected]
Webb: miljovast.se
INFORMATION från miljöförvaltningen
På värmepumpen ska det finnas en skylt som anger typ och mängd köldmedium. Endast
godkänt köldmedium får användas och ingrepp i köldmediekretsen får bara utföras av
certifierad kylfirma.
Dimensionering
Hur lång slanglängd som behövs beror på jordtypen t.ex. krävs nästan dubbla slänglängden i moränjord för utvinning av samma värmemängd som i ett mer finkornigt material.
En tummregel är att det behövs 100 meter slang per tidigare förbrukad kubikmeter olja.
För att få ut rätt effekt och undvika problem med tjälskott i jorden gäller det att kollektorslängen bör ligga på ca 1 meters djup och det bör vara ca 1, 5 meter mellan slingorna.
Certifiering
Installationen av värmepumpen kan i vissa fall kräva att en certifierad installatör anlitas.
Kravet på certifierad installatör finns när installationen av värmepumpen innebär installation av köldmedier i enlighet med följande definition:
”att sammanfoga två eller fler delar av en utrustning eller kretsar som innehåller eller är
utformade för att innehålla köldmedium med fluorerade växthusgaser, att sätta samman
ett system på den plats där det ska användas, inbegripet den hantering genom vilken ledare för köldmedier i en anläggning sammanfogas för att utgöra ett fullbordat kretslopp
med köldmedier, utan hänsyn till att systemet kan behöva fyllas på efter sammanfogning”.
I dagsläget finns bara ett företag, Installations Certifiering I Stockholm AB (INCERT),
som är ackrediterat av SWEDAC att utföra certifiering av köldmedieinstallatörer. Lista
över certifierade installatörer finns på deras hemsida www.incert.se.
Miljöförbundet Blekinge Väst
SE-294 80 Sölvesborg
Klostergatan 1
Tel:+46 456 816 000
Fax:+46 456 194 56
E-post: [email protected]
Webb: miljovast.se
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards