Handlingar samråd

advertisement
Samrådshandling
Dnr:377/2016
Upprättad 9 december 2016
Redaktionellt ändrad "DAG månad ÅR"
Detaljplan för fastigheten
Ankarstocken 4
Hittarp, Helsingborgs stad
Planområdetsläge
Planbeskrivning
Upprättadden9december2016
BEGRÄNSATSTANDARDFÖRFARANDE
Programgodkäntavstadsbyggnadsnämndenden"DAGmånadÅR"
Beslutomgranskningavstadsbyggnadsnämnden"DAGmånadÅR"
Beslutomtillstyrkanavstadsbyggnadsnämnden"DAGmånadÅR"
Antagenavkommunfullmäktige"DAGmånadÅR""§PARAGRAFNUMMER"
Lagakraft"DAGmånadÅR"
Genomförandetidtillochmed"DAGmånadÅR"
Samråd
Antagande
Lagakraft
Detaljplanen redovisas i följande handlingar

Dennaplanbeskrivning

Detaljplanekartamedplanbestämmelserochillustrationer

Preliminärtgranskningsutlåtande
Kontaktuppgifter
PlanteknikerLenaGottschalk042‐105272
Medverkande
MedverkandeiplanarbetetärplanarkitektHelenaTaps.
Innehåll
1 PLANEN I KORTHET ...................................................................................................... 3 1.1 SYFTE ........................................................................................................................ 3 1.2 SAMMANFATTNING ...................................................................................................... 3 2 PLANFÖRSLAG .............................................................................................................. 5 2.1 OMRÅDETS DISPOSITION OCH GESTALTNING................................................................. 5 2.2 BEBYGGELSE ............................................................................................................. 5 2.3 TRAFIK ....................................................................................................................... 6 2.4 TEKNISK FÖRSÖRJNING ............................................................................................... 6 2.5 FASTIGHETSINDELNING OCH ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER ...................................... 6 3 KONSEKVENSER ........................................................................................................... 7 3.1 BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN ................................................................................. 7 3.2 PÅVERKAN PÅ RIKSINTRESSEN .................................................................................... 7 3.3 MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET ..................................................................................... 7 3.4 NATUR- OCH KULTURMILJÖ.......................................................................................... 7 3.5 PLANENS GENOMFÖRANDE.......................................................................................... 7 4 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR ............................................................................. 9 4.1 BAKGRUND OCH ORGANISATION .................................................................................. 9 4.2 PLANOMRÅDET ........................................................................................................... 9 4.3 SERVICE .................................................................................................................. 11 4.4 RIKSINTRESSEN OCH FÖRORDNINGAR ........................................................................ 11 4.5 TIDIGARE KOMMUNALA STÄLLNINGSTAGANDEN ........................................................... 11 Samrådshandling
Dnr:377/2016
Upprättad 9 december 2016
Redaktionellt ändrad "DAG månad ÅR"
1 Planen i korthet
DetaljplanenupprättasienlighetmedPlan‐ochbygglagen(2010:900),enligtbeslutomuppdrag
istadsbyggnadsnämndenden25augusti2016.Lagstödetförplanbestämmelserna,utifrån4
kapitletplan‐ochbygglagen,framgårunderrespektiveavsnittibestämmelserutan.
1.1
Syfte
Syftetmeddetaljplanenärattsäkerställabefintligbyggnadiplanensamtmöjliggöraförentill‐
byggnadavbostadshusetsamtennybyggnadavcarport.
1.2
Sammanfattning
ByggnadenpåfastighetenAnkarstocken4liggerdelvispåmarksomenligtgällandedetaljplan
intefårbebyggas.Förattkunnabyggatillbostadshusetsamtattbyggaencarportkrävsenplan‐
ändring.Detområdesomigällandeplanintefårbebyggasminskasiplanförslagetfrånenbredd
på12metertill3meter.Iplanområdetsnordvästradeldärcarportenplaneras,sättsbestäm‐
melsenattmarkenendastfårbebyggasmedkomplementbyggnader.Enhögstatotalhöjdmed‐
gespå7,0meter.
Rödmarkeradeområdenärföreslagentillbyggnadochnybyggnadavcarport
Förslag
Detaljplanenmöjliggör:

Bostadsbebyggelse

Tillbyggnadavcarport
Konsekvenser
Stadsbyggnadsförvaltningenharbedömtattplanensgenomförandeintekanantasmedföra
betydandemiljöpåverkanenligt4kap34§plan‐ochbygglageneller6kap11§miljöbalken.
Planeringsförutsättningar
PlanområdetliggeriettvillaområdeiensluttningmotstrandeniHittarpmedutsiktöver
Öresund.Bebyggelsenutgörcirka15%avfastighetsarean.Befintligbyggnad,somäruppförd
1956,liggertillstordelinomområdesomintefårbebyggasenligtgällandedetaljplan.Sydväst
omplanområdetliggerTennisvägen.Iplanområdetsgränsinordöstfinnsenhöjdskillnad(en
3(13)
Samrådshandling
Dnr:377/2016
Upprättad 9 december 2016
Redaktionellt ändrad "DAG månad ÅR"
delavLandborgen)påcirka10metertillangränsandefastighet.Detfinnsriskförattdagvatten
vidskyfallkanavrinnapåmarkytanmotfastigheten.Fastighetenliggercirka1meterövergatu‐
nivån.
Planstatistik
Planområdetsarea:
Exploateringsgrad:
960m2
25%
4(13)
Samrådshandling
Dnr:377/2016
Upprättad 9 december 2016
Redaktionellt ändrad "DAG månad ÅR"
2 Planförslag
2.1
Områdets disposition och gestaltning
ByggnadenpåfastighetenAnkarstocken4liggertillstordelpåmarksomenligtgällandedetalj‐
planintefårbebyggas.Eftersomdetfinnsönskemålomattbyggatillbostadshusetsamtatt
byggaencarportkrävsenplanändring.Detområdemotgatansomigällandeplanintefårbe‐
byggasminskariplanförslagetfrånenbreddpå12metertill3meter.Iplanområdetsnord‐
västradeldärcarportenplaneras,sättsbestämmelsenattmarkenendastfårbebyggasmed
komplementbyggnader.Enhögstatotalhöjdsättspå7,0meter.Befintligbyggnadharennock‐
höjdpåcirka5,5meter.Enhögstaexploateringsgradmedgestill25%avfastighetsarean.
2.2
Bebyggelse
Nyabyggnaderinomplanområdetbörutföraslångsiktigthållbara,medmiljöanpassademeto‐
der,lågenergiförbrukningochsundamaterial.
Inomplanområdetmedgesenexploateringsgradpåca25%avfastighetsarean.
5(13)
Samrådshandling
Dnr:377/2016
Upprättad 9 december 2016
Redaktionellt ändrad "DAG månad ÅR"
Planbestämmelser som reglerar bebyggelsen
B
Bostäder.
Högstatotalhöjdär7meter.totalhöjdenskallberäknasfrån
denomgivandemarknivån.
Markenfårinteförsesmedbyggnad.
Markenfårendastförsesmedkomplementbyggnad.
e1
Högstautnyttjandegradär25%byggnadsarea
PBL 4 kap
5§3
11 § 1
11 § 1
11 § 1, 16 § 1
11 § 1
Bostäder
Inomplanområdetmedgesbostädermedenhögstatotalhöjdpå7,0meter.
2.3
Trafik
PlanområdetnåsfrånTennisvägenisöder.
2.4
Teknisk försörjning
Planområdetärbebyggtochäranslutettillbefintligaanläggningar.
Dagvattenhantering
Vidytterligarebyggnationochhårdgörningavmarkkrävsfördröjningavdagvatten.Detkan
krävasspeciellaåtgärderförattbebyggelsenfrånhögtgrundvattenochfukt.
Avfallshantering
Föravfallshanteringenskeringenförändring.Vidomdisponeringskaavfallsriktlinjertillämpas
enligtaktuellrenhållningsordningförHelsingborgsstad.
2.5
Fastighetsindelning och administrativa bestämmelser
Fastighetsindelning och administrativa bestämmelser
B
Bostäder.
Generellabestämmelsersomgällerinomhelaplanområdet:
Genomförandetidenär5årfråndendagplanenvinnerlagakraft.
Utökadlovplikt
Marklovkrävsförschaktning
PBL 4 kap
5§3
15, 30 §§
Genomförandetid
Genomförandetidenär5årfråndendagdetaljplanenvinnerlagakraft.
Ändrad lovplikt
Utökatlovpliktgällerföralltschaktarbete.Eftersomriskförrasföreliggerochbyggnadensamt
fastighetenovanförkanskadas.
6(13)
Samrådshandling
Dnr:377/2016
Upprättad 9 december 2016
Redaktionellt ändrad "DAG månad ÅR"
3 Konsekvenser
3.1
Bedömning av miljöpåverkan
Stadsbyggnadsförvaltningenbedömer,medvägledningavförordningenommiljökonsekvensbe‐
skrivningar,attplanensgenomförandeintekanantasmedföraensådanbetydandemiljöpåver‐
kansomavsesi4kap34§plan‐ochbygglagenrespektive6kap11§miljöbalken.Enmiljöbe‐
dömningmedtillhörandemiljökonsekvensbeskrivningbehöverdärmedintegenomföras.Kon‐
sekvensernaavplanförslagetutredsochbeskrivsidennakonsekvensbeskrivning.
Planområdetärredanbebyggtochdeförändringarsomplanerasärsmå.Sammantagetkan
konsekvensernaavplanensgenomförandeinteantasmedförabetydandemiljöpåverkan.
3.2
Påverkan på riksintressen
Planområdetberörsavriksintressetförhögexploateradkustochriksintresseförnaturvården.
Riksintresse för kustzonen
Planområdet ingår i riksintresse kustzon samt i riksintresse för naturvården. Riksintresse kustzon värnar om upplevelsen av kustzonen och allmänhetens tillgång till stränderna. Samhällen
ska utvecklas inom den befintliga bebyggelsen. Eftersom planen endast möjliggör en mindre
komplettering inom befintlig bebyggelse påverkas inte riksintresset.
Riksintresse för naturvården
Värdena i riksintresse för naturvården (området Pålsjö-Domsten) består i huvudsak av naturvärden knutna till Landborgen och sandstenen. Eftersom planen endast möjliggör en mindre
komplettering inom befintlig bebyggelse påverkas inte riksintresset.
3.3
Miljö, hälsa och säkerhet
Luftkvalitet
Planförslagetinnebäringennegativpåverkanpåluftkvaliteten.
Erosion och översvämningsrisk
Slänteninordöst,bakombefintligbyggnadärmycketbrant.Allschaktningavmarkenmåste
föregåsavmarklov.Detkankrävasspeciellaåtgärderförattsäkrabyggnadernainomfastighet‐
enfrånhögtgrundvattenochfukt.
3.4
Natur- och kulturmiljö
Kulturmiljö
Denbefintligabyggnadeninomplanområdetärintesärskiltklassadibevarandeprogametför
Laröd/Hittarp.
3.5
Planens genomförande
Fastighetsrättsliga konsekvenser
Ingenfastighetsbildningkrävsförplanensgenomförande.
7(13)
Samrådshandling
Dnr:377/2016
Upprättad 9 december 2016
Redaktionellt ändrad "DAG månad ÅR"
Övriga upplysningar
Omfornlämningarpåträffasvidmarkarbetenskaentreprenörenomedelbartavbrytaarbetet
ochmeddelaLänsstyrelsen,ienlighetmed2kap10§lagenomkulturminnenmedmera.
8(13)
Samrådshandling
Dnr:377/2016
Upprättad 9 december 2016
Redaktionellt ändrad "DAG månad ÅR"
4 Planeringsförutsättningar
4.1
Bakgrund och organisation
Bakgrund till planändringen
Ansökaninkomden4april2016.
Beslut i ärendet
Den8augustibeslötstadsbyggnadsnämndenattgestadsbyggnadsförvaltningenuppdragatt
upprättadetaljplanförfastighetenAnkarstocken4.
4.2
Planområdet
PlanområdetliggeriHittarpochavgränsasavTennisvägenivästerochövrigakvarteretAnkar‐
stockeninorr,österochsöder.Kringliggandefastigheterbeståravvillabebyggelse.Området
omfattarhelafastighetenAnkarstocken4.Planområdetärcirka960m2stort.
Markägoförhållanden
Fastighetenäriprivatägo.
Markanvändning
Områdetanvändsidagförbostadsändamål.
Historik
HittarptillhördeAllerumskommunmellan1863och1951.År1951bildadesÖdåkrakommun
därHittarpingickochvidkommunreformenibörjanav1970‐taletinkorporeradesÖdåkrai
Helsingborgsstad.FörstoradelaravHittarpgällerfortfarandeenbyggnadsplanfrån1941.Hu‐
setpåAnkarstocken4byggdes1956delvisistridmotdennabyggnadsplan.KvarteretAnkar‐
stockenbeståravfriliggandehusmedalltfrånfiskartorpfrån1700‐talettillrenoveradesom‐
marhusochmodernanybyggdavillor.
Bebyggelse
Befintligbyggnadbyggdesår1956ochärigulttegelmedgavlaribrunmålatträ.
HusetfrånöstermedstödmurmotTennisvägen
Entrén
9 (13)
Samrådshandling
Dnr:377/2016
Upprättad 9 december 2016
Redaktionellt ändrad "DAG månad ÅR"
Gavelnmotsöder
Gavelnmotnorrmedslänteniöster
10 (13)
Samrådshandling
Dnr:377/2016
Upprättad 9 december 2016
Redaktionellt ändrad "DAG månad ÅR"
Trafik
PlanområdetharutfartmotTennisvägeniväster.
Geotekniska förhållanden
Slänteniöster,somärendelavlandborgenbehöverantagligenförstärkasochbyggnadenskyd‐
dasförhögtgrundvatten.
4.3
Service
Offentlig service
Hittarp/Larödärvälförsettmedoffentligservice,somvårdcentral,äldreboendeochbibliotek.
Skola och förskola
IHittarp/Larödfinnstvågrundskolorochfleraförskolorsomliggerpågång‐ochcykelavstånd
frånplanområdet.
Handel
LivsmedelsbutikfinnsiLaröd.
4.4
Riksintressen och förordningar
Inomochianslutningtillplanområdetfinnsområdenellerfunktionermedettvärdesomär
intressanturettnationelltperspektiv.DessautgörriksintressenochbevakasavLänsstyrelsen.
Riksintresse för kustzonen
Planområdet är beläget inom riksintresseområde för kustzon 4 kap 4 § miljöbalken.
Riksintresse för naturvården
Planområdet är beläget inom riksintresse för naturvården 3 kap 6 § miljöbalken.
4.5
Tidigare kommunala ställningstaganden
Översiktsplan
IHelsingborgsöversiktsplanÖP2010,antagenavkommunfullmäktigeden18maj2010och
aktualitetsförklaradden26februari2014,redovisasplanområdetsomkomplementibefintlig
stadsbebyggelse–utvecklatillblandadstad.
11 (13)
Samrådshandling
Dnr:377/2016
Upprättad 9 december 2016
Redaktionellt ändrad "DAG månad ÅR"
Detaljplaner
FörplanområdetgällerbyggnadsplanfördelaravKullaGunnarstorpochLarödsby(1283K‐
965o),vilkenredovisarbostadsändamål.Genomförandetidenförgällandedetaljplanhargåttut.
Gällandeplanmedplanområdetmarkeratmedrött
Bestämmelsertillgällandedetaljplan
12 (13)
Samrådshandling
Dnr:377/2016
Upprättad 9 december 2016
Redaktionellt ändrad "DAG månad ÅR"
Bevarandeplan
PlanområdetingåribevarandeplanförHittarp.Byggnadeninomplanområdetärinteskärskilt
klassatibevarandeprogrammet.
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
BjörnBensdorp‐Redestam
planchef
LenaGottschalk
plantekniker
13 (13)
Download