Patientfall 1
Hur går du tillväga vid en blododling?
Svar: (se länken)
http://analysportalenlabmedicin.skane.se/pics//Labmedicin/Verksamhetsomr%C3%A5den/Klinisk%20mikrobiolo
gi/Analysportal/L%C3%A4s%20mer/BD_Blododling.pdf
Vilka övriga prover tas vid misstänkt sepsis?
P-laktat, LPK, TPK, HB, CRP. el-status, krea, leverstatus, p-glukos
Andra prover: urinodling, sårodling, eventuellt nasofarynxodling, sputumodling.
Lm vid KOL?
Antikolinergica (ex. Spiriva, atrovent), Beta2-agonister (luftrörsvidgande, ex. Bricanyl),
Inhalationssteroider (ex. budesonid) - obs, ska alltid ges i kombination med
långverkande beta 2 agonister. O2 v.b.
Vilka är kriterierna vid sepsis/SIRS?
Sepsis innebär att blodet är infekterat av microorganismer. Puls >90, AF >20, temp >38°
<36°, förändrade leukocytvärden. Ökad risk för sepsis vid: lunginflammation, öppna sår,
trycksår nära anus, hemorrojder, infarter, kirurgiska ingrepp, nedsatt immunförsvar,
proteser. Behandling: bredspektrumantibiotika snabbt, efter odling byt till rätt sorts
antibiotika, vätska. Gör blododling.
Utöver läkemedel, vad kan underlätta för en KOL-patient?
Ändra kroppsläge (dränagelägesbehandling). PEEP eller liknande motståndsandning.
Träna andningsmuskulatur, inhalationsteknik samt hostteknik (kontakt sjukgymnast).
Nämn tre omvårdnadsåtgärder vid feber?
 Torra lakan, erbjuda dusch.
 Reglera temp (filt, kall dryck, varm dryck).
 Ge vätska, servera dryck, hålla koll på elektrolyter (vätskelista).
Dagligt behov av vätska och energi?
30kcal/kg/dygn
30ml/kg/dygn
Patientfall 2
Rita ett normalt EKG och ett EKG som som har en ST-höjning.
Normalt:
ST-höjning:
Rita ett EKG med förmaksflimmer, Rita ett EKG med ventrikelflimmer, Rita att EKG med
asystoli!
Nämn tre omvårdnadsåtgärder vid hjärtinfarkt?
 ha patienten i en ställning som är bekväm
 Hålla lugn miljö runt patienten
Varför är oxymasken att föredra vid syrgasbehandling?
Flödet går att ha från 1-15l och flödet är riktat vilket gör att det är lättare att få i sig
syret.
Hur mycket syrgas kan man ge med grimma, mask, mask med reservoar och oxymask?
Grimma: 1-4 l/min
Mask: 5-8 l/min
Mask med reservoar: 8-15 l/min
Oxymask: 1-15 l/min
Patientfall 3
Vilka omvårdnadsåtgärder kan vidtas för att förebygga trycksår?
Tryckavlastning/fördelning - ex: lägesändring, vändning, hjälpmedel. Nutrition - ex:
riskbedöma och göra upp en plan, använda kosttillägg, kostregistering.
Aktivitet/mobilisering. Hudvård - ex: inspektion av hudkostym, fuktighetsbevarande
kräm.
Kliniska tecken på höftfraktur?
Patienten ligger med benet uppdraget, dvs förkortat och utåtroterat
Rotationsprövning framkallar smärta i höftområdet
Om frakturen är inkilad (Garden 1) kan patienten lyfta sitt sträckta ben
Svullnad och palpationsömhet
På vilket sätt kan medicinering med waran bli en risk för patienten?
Ökar risken för spontana blödningar samt vid en blödning är den svårare att stoppa. För
en person som varit med om ett fall kan inre blödningar ofta finnas. Extra viktigt att vara
varsam om slag mot huvudet.
Beskriv gikt samt hur det behandlas.
Gikt är ledinflammation orsakad av en för stor mängd urinsyra (urat) i blodet som bildar
kristaller i lederna vilka fagocyteras och orsakar smärta eftersom fagocyteringen
aktiverar immunförsvaret. Oftast stortåns inre led som drabbas. Riskfaktorer: ökat
alkoholintag, inälvsmat, övervikt,
Behandling - NSAID, läkemedel som hämmar urinsyreproduktion (ex: allopurinol) alt
läkemedel som sänker halt av urat i blod, kostreglering,