1 REGISTERBLAD Område av riksintresse för naturvård i Värmlands

advertisement
1
REGISTERBLAD
Område av riksintresse för naturvård i Värmlands län
Områdesnummer: N 11
Områdesnamn: Nyckelvattnet-Rännberget
Kommun: Torsby
Kartblad:12C NV (122 3) 12C NO (122 4)
Area: 2 900 ha
Naturgeografisk region: 30a Norrlands vågiga bergkullterräng med mellanboreala skogsområden
tämligen kuperad terräng med mestadels låg - medelhög myrprocent
Kust/havsregion:
Regionindelning för sjöar och vattendrag: Huvudavrinningsområde 108 Göta älv
Agrara kulturlandskapsregioner:
Landskapsformer: Vågig bergkullterräng
Riksvärde:
sjölandskap
sjö
fauna
berggrundsmorfologi
Värdeomdöme: Landskapet präglas av hyperitberget. Området är således ett framstående exempel
på en naturtyp som delvis är karakteristisk för Värmland.
Områden med mycket rik flora, kulturhistoriska spår från den finska invandringen samt
landskapets "vildhet" och särpräglade skönhet ger området högt värde. Floran och faunan är
mycket rik men endast delvis närmare känd genom detaljinventeringar.
Huvudkriterier: A B (vissa delar) C D E
Förutsättningar för bevarande: Merparten av det tidigare större riksobjektet Nyckelvattnet har
uteslutits pga mycket omfattande skogsavverkningar. Stora naturvärden återstår endast i
Rännberget.
Säkerställande: Rännberget är naturreservat.
Områdets huvuddrag: Hyperitberggrunden i trakten är landskapspräglande. Rännberget har
kraftigt kuperad topografi som är typisk för hyperitområden med rasbranter och klippstup. På
toppartiet finns delvis naturskogsartad skog kvar. I sluttningarna växer en rik hyperitflora.
Lövinslaget på den bördiga marken är stort vilket gynnar flera annars missgynnade hackspettarter
och hålbyggare. Den vilda och svårtillgängliga topografin gynnar störningskänsliga fåglar.
I högörtsgranskogen och i anslutning till stup och rasbranter uppträder rikare hyperitflora med
2
arter som skogssallad, trolldruva, blåsippa, dvärghäxört, stinksyska och vårärt.
Rännberget är ett av de främsta och mest välkända hyperitbergen i länet. Rännberget utgör den
östra avgränsningen av det sammanhängande hyperitområdet. Från Rännbergets topp stupar berget
brant ner 300 meter till Röjdans dalgång. Sluttningen var tidigare relativt öppen och brukades för
slåtter och bete. Ännu finns några mindre, öppna eller halvt igenvuxna, ängar i nedre delen av
sluttningen. Större delen av sluttningen är nu lövskogsbevuxen även om gran förekommer här och
var. Rännberget uppmärksammades redan i början av 1800-talet som en intressant växtlokal.
Förutom den tidigare beskrivna "vanliga" hyperitfloran finns här flera sällsyntheter. Av de senare
kan storgröe, ängsnycklar och smånunneört nämnas. Rännberget är dessutom intressant som
utpostlokal för flera sydliga arter som hassel, alm, backtrav och mandelblom.
Undersökningar av fjärilsfaunan har visat att Rännberg hyser flera mycket sällsynta arter. Bland
dessa kan nämnas Rhyacia collina, närmast känd från Leningradtrakten, trolldruvemätare, endast
ytterligare en känd lokal i Sverige samt Blomas mätare och pantermätare.
Den frodiga lundartade vegetationen och det stora sammanhängande lövskogsområdet ger upphov
till en även i övrigt rik fauna.
Anmärkningar:
Referenser:
Berglind, S-Å 1985 Inventering av storfjärilsfaunan på Rännberget. Länsstyrelsen i Värmlands län
(manus)
Dickson, W, Hörnström, E 1975 Ekström, C, Almer, B Rödinsjöar söder om Dalälven.
Information från sötvattenlaboratoriet nr 7/1975.
Kongbäck, H, Olsson, A 1969 Förslag till reservatsbildning för Rännberg (manus)
Wennerholm, H 1983 Naturinventering i Värmland. Torsby kommun. Länsstyrelsen i Värmlands
län (manus)
Fiskeriverket, beslut 1988-04-11 rörande Områden av riksintressen för yrkesfisket, områden av
särskilt intresse för fritidsfisket samt områden av särskilt intresse avseende arter och stammar av
fisk.
Uppgiftslämnare: Lars Furuholm
Datum: 981020
Download