Muntligt underlag

advertisement
Argumenterande tal / festtal / Motiverande tal
Namn:
Kommentarer:
G
Följer instruktionen för uppgiften
VG
Intresseväckande, information
relevant
MVG
Personligt präglat,
innehållet är engagerande
och insiktsfullt.
Innehåll, budskap beskrivs och källor
anges på ett för sammanhanget
acceptabelt sätt
Fokus på uppgiftens inriktning.
Innehåll och budskap koncentrerat.
Källor anges smidigt.
Eleven skiljer på egna och andras
tankar.
Förklaringar och motiveringar
relevanta, väl underbyggda och
övertygande. Eleven skiljer väl på
egna och andras tankar.
Klart och koncist med
fokus på uppgiftens
inriktning. Budskap
koncentrerat och
insiktsfullt.
Självständigt tänkande,
vidare perspektiv än rent
personliga. Eleven skiljer
väl på egna och andras
tankar.
Sammanhängande, någorlunda
tydligt disponerat
Klar struktur, bemödar sig särskilt om
inledning och avslutning
Tydliga och eleganta
sammanhang mellan leden.
Ca 3-5 min med mindre avvikelser
Ca 3-5 min
Ca 3-5 min utnyttjas på väl
avvägt sätt
Viss kontakt
Engagerat och ledigt,
relativt oberoende av manus, ev
hjälpmedel lyfter
Säkert och anpassar sig väl
till situationen.
Info går fram
trots manus
Manus, hjälpmedel
obesvärat och välmotiverat
Språk någorlunda klart, tydligt
Klart språk, varierat, välformulerat
Använder sig till viss del av något
retoriskt grepp
Använder sig av retoriska grepp
Språk stilistiskt säkert, väl
anpassat till situationen
Använder sig väl av
retoriska grepp
Download