Organisationsskiss, innehåll Beroendecentrum

advertisement
Värmlands läns Vårdförbund
Landstinget i Värmland
Landstingsstyrelse
Direktionen
VLV
Förbundschef VLV
Beroendecentrum
Divisions
ledning
Verks.chef
LIV
Avdelningschef
Processledare
Beroendecentrum Värmland
Kunskap till praktik
SKL
Styrgrupp
Organisation




HVB hem med psykiatrisk öppenvård
Vårdtid 3 veckor ibland längre
Ansökan om bistånd
Vårdbegäran
Landstinget i Värmland







Sex sjuksköterskor
50% läkarsekreterare, 0,25% assistent
0,75 % läkare
0,20% psykolog
50% enhetschef
Alla sjukvårdskostnader
Hälften av övriga kostnader
Värmlands läns Vårdförbund




Åtta behandlingsassistenter
Två behandlingskonsulenter
50% enhetschef
50% av övriga kostnader
Beroendecentrum Värmland
Utredning och kartläggning






ASI
Sociala färdigheter och förmågor
Psykiatriska bedömningar
Biomedicinska tester
Somatiska bedömningar
Bedömning och förslag/vårdplanering
Innehåll







Abstinensbehandling
Omvårdnad, allmän, specifik
Stödsamtal och andra typer av stödjande
behandling (ex akupunktur, NADA)
MI
Screeningsinstrument
Föreläsningar – beroendelära, friskvård,
Introduktion i återfallsprevention
Samverkan





Abstinensbehandling i samverkan Värmlands
läns landsting
Tydlig inriktning på personer med
missbruk/beroende som har psykisk ohälsa
Utveckla arbetet tillsammans med landstinget
och kommunerna utifrån de Nationella
riktlinjerna
Att vara ett kompetenscentrum för
missbruksfrågor i länet
Samverka med primärvård och kommunen för
att utveckla den lokala beroendevården
Download