Beslut om att bevilja Ungdomspengar

Sida
DELEGERINGSBESLUT
1(2)
Datum
Ärendenummer
2017-04-12
RV2017-223
Enheten för kultur
Nina Olsson, 054-701 10 49
[email protected]
[Skri v här ]
[Skri v här ]
Beslut om att bevilja Ungdomspengar
Beslutet har tagits i enlighet med riktlinjerna för Region Värmlands
Ungdomspengar – särskilda bidrag till ungdomsprojekt.
Bakgrund och syfte
Ungdomspengar är ett projektbidrag som i första hand riktas till
ungdomsorganisationer. Bidraget finansieras inom ramen för Region
Värmlands årsanslag till ungdomsorganisationer.
Ungdomspengar kan sökas av föreningar till projekt som genomförs av eller
är riktade till unga upp till 25 år. Beloppet är från 10 000 kronor upp till
50 000 kronor och ges till projekt där unga får utveckla sina intressen, driva
angelägna frågor och/eller samarbeta på nya sätt med andra föreningar.
Bidraget har utlysts via Region Värmlands hemsida
http://www.regionvarmland.se/kulturbidrag, nyhetsbrevet Spaningar, riktade
utskick till ungdomsföreningar etcetera samt andra informationsinsatser.
ABF Norra Värmland
RV2017-223
ABF Norra Värmland söker Ungdomspengar för projektet Skapande
verksamhet inom film med syfte att möjliggöra för unga att utöva och
utveckla sitt filmintresse.
Efter filmprojektet Var är hem finns en stark efterfrågan på fortsatt
filmverksamhet från ungdomarna. Därför planerar ABF Värmland att
tillsammans med Kulturskolan i Torsby och biblioteket i Torsby genomföra
ett antal filmträffar där man ökar och utvecklar intresset och kunskaperna
inom film samt att coacha ungdomarna i arbetet mellan träffarna. Med i
projektet finns också en ung egen företagare inom film- och TV produktion
som är bosatt i Torsby, Tom Lindström, som kommer att fungera som en
inspiratör.
Resultaten kommer att visas upp under en filmvisning för allmänheten på
biografen Stjärnan i Torsby, arrangerad av deltagarna själva.
Förhoppningen är att projektet ska leda till en förening eller filmklubb.
Region Värmland - kommunalförbund
Postadress
Box 1022
651 15 KARLSTAD
Besöksadress
Lagergrens gata 2
Telefon 054-701 10 00 vx
Fax 054-701 10 01
E-post [email protected]
Webbplats www.regionvarmland.se
Orgnr 222000-1362
Bankgiro 161-7596
REGION VÄRMLAND
2017-04-12
Torsby kommun stöttar projektet med 23 000 kronor.
ABF Värmland söker 23 000 kronor från Region Värmland.
Beslutsmotivering
Projektet passar väl in i Region Värmlands riktlinjer för Ungdomspengar och
är ett projekt som bygger på ungas egna initiativ och utvecklar ungas
intressen på deras egna villkor.
Beslut
att bevilja 10 000 kronor till ABF Värmland för projektet Skapande
verksamhet inom film. Beslutet belastar ansvar 910013, utvecklingsmedel
för ungdomsprojekt.
Allmänna villkor
att det vid kommunikation om projektet ska framgå att Region Värmland är
medfinansiär, se dokumentet "Grafiska riktlinjer vid projektstöd från Region
Värmland". Märken med Region Värmlands logotyp finns att ladda ned från
regionvarmland.se/kulturbidrag.
Rekvisition och redovisning
Bidraget betalas ut mot rekvisition ställd till Region Värmland, Att. Nina
Olsson, Box 1022, 651 15 Karlstad.
En redovisning ska lämnas efter avslutat projekt/arrangemang. Den ska
innehålla en redogörelse för hur pengarna använts, vad resultatet blev och
hur det stämde med planerna. Bidragsmottagare ansvarar för att spara kvitton
och fakturor.
Rekvisitions- och redovisningsblankett finns på Region Värmlands hemsida,
regionvarmland.se/kulturbidrag.
REGION VÄRMLAND
Ulf Nordström
Kulturchef
2