Överenskommelse mellan M, C, SIV, FP, MP och KD

advertisement
POLITISKT PROGRAM
Individens behov ska utgöra grunden för hälso- och sjukvården.
Hälso- och sjukvård skall finansieras solidariskt och utföras på lika villkor för alla
och kunna erbjudas av en mångfald utövare.
Valfrihet och mångfald
Genom att överlåta inflytandet över valet av utförare av hälso- och sjukvård till patienterna, sker ett
vårdval som främst bygger på kvalitet och tillgänglighet. Valfrihetssystem kan byggas upp för många
av landstingets verksamheter inom såväl vård och behandling som rehabilitering och förebyggande
insatser. Valfriheten och mångfalden kan öka genom att vi
har en öppen attityd till olika former av vårdföretagande och verkar för att alternativa
driftsformer prövas i lämpliga verksamheter
använder lagen om valfrihetssystem (LOV) på fler verksamhetsområden
stimulerar tillkomsten av alternativa driftsformer genom att införa utmaningsrätt, det vill
säga rätten att pröva en alternativ lösning
verkar för ett gott samarbete med alla aktörer inom hälso- och sjukvården, eget och
andra landsting, frivilligorganisationer, kommunerna och övriga vårdgivare
ger möjligheter till etablering av alternativa vårdgivare inom olika specialistverksamheter
Trygghet och säkerhet
Vården i Värmland ska bygga på respekt för alla människors lika och okränkbara värde oavsett ålder,
kön, etnicitet, sexuell läggning, religion, social situation, funktionsnedsättning eller bostadsort. Vården
skall ha en helhetssyn på människan där fysiska, psykiska, existentiella och sociala behov tillgodoses.
För att förbättra tryggheten och säkerheten vill vi
utgå från individen och genom professionellt och respektfullt bemötande agera utifrån
varje persons behov
tillse att friskvård blir högt prioriterat och att ett hälsofrämjande förhållningssätt ska
genomsyra all verksamhet
stärka patientsäkerheten genom att införa en ”nollvision” när det gäller skador som kan
uppkomma i vården
stärka patientens ställning och rättigheter samt anhörigas möjligheter till medverkan
som ett komplement till nuvarande ambulanssjukvård säkerställa effektivare transporter
med ambulanshelikopter i Värmland i samarbete med andra huvudmän
arbeta för att alla människor med ohälsa, även då det saknas entydiga etablerade
diagnoser, får den hjälp och det stöd de behöver
Tillgänglighet och närhet
Värmlänningarna skall erbjudas hög tillgänglighet till hälso- och sjukvården och lättillgänglig
information om de skilda verksamheterna som erbjuds av landstinget och våra andra vårdgivare. För
att förbättra tillgängligheten ska vi
arbeta för att den vård värmlänningarna behöver ofta ska finnas nära så vi kan möta de
vårdsökandes behov på många platser
arbeta för att tillgängligheten ökar till sjukhusens akutmottagningar
tillse att framkomligheten på telefon förbättras
decentralisera vården i största möjliga utsträckning
verka för att vårdgarantin förbättras och att vårdplatsgaranti införs
utöka den psykiatriska och den geriatriska kompetensen på vårdcentralerna
ta bort remisstvånget för fler specialiteter
inrätta fler vårdplatser i länet i samarbete med kommunerna
inrätta fler platser med patienthotellsfunktion
ge vårdpersonalen tillgång till effektivare administrativa system så att läkare,
sjuksköterskor och annan vårdpersonal får mer tid till patienter
verka för ett mer effektivt arbetssätt genom Lean- och team-arbete
uppmuntra uppsökande verksamhet med distriktssköterskor, läkare och tandläkare för
dem som behöver det
tillse att det finns bra möjligheter till vårdval för patienter i länets gränstrakter
utreda möjligheterna för förbättrat stöd under graviditet, födande och till barnfamiljer i
länets gränstrakter
vårdens verksamheter ska planeras med beaktande av transportbehov som kan uppstå
och olika miljöfaktorer som har samband med detta
Medarbetare och ledarskap
Medarbetarna är verksamhetens viktigaste resurs. En av våra framgångsfaktorer är att våra
medarbetare trivs och känner arbetsglädje. Medarbetarna ska vara delaktiga i beslutsprocessen och
kunna påverka verksamhetens utveckling och sin arbetsmiljö. För att Landstinget i Värmland ska vara
en attraktiv arbetsplats ska vi
stödja medarbetarnas kompetensutveckling samt öka det lokala ansvarstagandet
arbeta för decentralisering av beslut för att bättre ta tillvara medarbetares kreativitet och
initiativförmåga
arbeta med förebyggande insatser för att öka medarbetarnas hälsa
säkerställa en god och stabil personalförsörjning
kontinuerligt följa upp och mäta medarbetarnas nöjdhet med arbetet, ledarskapet och
arbetsplatsen
säkerställa en effektiv organisation genom satsning på utveckling av ledarskap och
tydliga och uppföljningsbara mål
stödja personal till entreprenörskap
göra konsekvensanalyser och uppföljning av förändringsarbete
göra en översyn av vilka arbetsuppgifter och ansvarsområden som kan flyttas eller
delegeras från läkare till andra yrkesgrupper
Kvalitet och utveckling
Landstinget i Värmland ska ta ett mer aktivt ansvar för att utveckla hälso- och sjukvårdsektorn till nytta
för alla värmlänningar. Genom att sörja för en hälso- och sjukvård som håller en hög kvalitet och som
ständigt utvecklas bidrar vi till att göra Värmland till en attraktiv region att verka och bo i. För att
förbättra utvecklingen och kvaliteten ska vi
stärka samarbetet med kommunerna
satsa på spetskompetenser inom framgångsrika och specifika områden
inbjuda till att fler aktörer medverkar i utvecklingen av den värmländska hälso- och
sjukvården
erbjuda även andra utanför Värmland möjlighet att köpa specialiserad vård och
behandling inom vårt län genom extern etablering av lämpliga nischverksamheter
pröva vård med rörliga team för att nå dem som har svårt att själva nå vården
pröva etablering av andra vårdformer eller på andra vårdnivåer än i primärvården
utöka möjligheten till klinisk forskning
utveckla jämlikheten och jämställdheten för patienter och anställda
förbättra redovisningen av vårdens resultat
skapa rutiner för helhetsbedömningar i hälso- och sjukvården
verka för ett regionalt och nationellt enhetligt IT-system och arbeta för att få ett
gemensamt journal- och datasystem för all vårdverksamhet
förbättra läkemedelsöversyn
arbeta för en kvalitetssäkring av eftervård och utskrivning
satsa på psykiatrisk vård, med kompetens om psykisk ohälsa i hela vårdorganisationen,
särskilt i primärvården, samt god tillgång till både samtals- och medicinsk behandling
arbeta för att få översyn med god regelbundenhet av tandhälsan hos äldre och personer
med funktionsnedsättning
se över organisationen av den palliativa vården för högsta möjliga kvalitet
öka och utveckla användningen av alternativa behandlingsmetoder såsom fysisk aktivitet,
diet/kost, upplevelseterapi o.s.v.
framtagande av konkreta folkhälsoprojekt inom till exempel motion, trafik, grönska, mat
och kemikalier/allergi
Miljö och hållbarhet
För att värna om en hållbar utveckling av verksamheten samtidigt som vi aktivt tar vårt miljöansvar är
planeringen av miljöarbetet en viktig och central fråga för landstinget i Värmland. Vi vill därför utveckla
det miljöpolitiska programmet under 2011 med nya mål och aktiviteter för 2012 och framåt.
Programmet bör bland annat innehålla följande punkter
utbildning av relevant personal i upphandling av ekologiska, rättvisemärkta och
närproducerade varor
arbeta för att höja andelen ekologisk mat till 30% eller mer
framtagande av mål och riktlinjer för upphandling av rättvisemärkta och närproducerade
varor
i största möjliga utsträckning bibehållande eller införande/främjande av decentraliserad
konventionell matlagning
riktlinjer för granskning och styrning av läkemedelsinköp ur miljösynpunkt
fortsatt stark satsning på förnyelsebar energi: fler borrhål, vindkraftsandelar och
biobränsle till reservkraftgeneratorer, förnybara drivmedel i alla fordon
uppstramning av resepolicyn, så att den starkare styr till hållbara ressätt
förbättring av angöringen för gång- och cykeltrafik till landstingets fastigheter
arbete för att åstadkomma mer grönska och trivsammare inne- och utemiljöer
bättre miljö för allergiker och andra när det gäller hygienartiklar, parfymer och
el/magnetfält
regelbundna analyser av läkemedelsrester och andra miljöskadliga ämnen i sjukhusens
avlopp
säkerställa att resurser finns för att utveckla miljöarbetet
Ekonomi och hushållning
Landstinget i Värmland påverkas av det ekonomiska läget i Sverige och omvärlden. En välskött
ekonomi med tillväxt i Värmland är grunden för verksamheten. Det är mycket viktigt att arbeta
strategiskt och långsiktigt med ekonomiplaneringen, samtidigt som kontinuerliga uppföljningar och
revideringar av budget och verksamhetsplan görs. Landstingets ekonomi ska förbättras genom
kostnadseffektivare läkemedelsanvändning
att använda befintliga resurser mer effektivt bl. a genom prioritering av tidiga och
förebyggande insatser
att säkra personalförsörjningen och därmed minska beroendet av hyrläkare
att öka samverkan med kommunerna och andra aktörer inom hälso- och sjukvård
att förbättra möjligheterna till kostnadsjämförelser och kontroll genom hälsoekonomiska
beräkningar
god planering av investeringar och reinvesteringar på kort och lång sikt
effektivare lokalanvändning
att förstärka landstingets kompetens inom hälsoekonomi
att regionbildningsprocessen fortsätter med tillägget att alternativet ”En självständig
värmländsk regionkommun” snabbutreds
säkerställande av att trafikförsörjningsplanen fullföljs
att vi lyfter fram kollektivtrafikens roll för Värmlands utveckling och hållbar tillväxt
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards