Minnesanteckning - Landstinget i Värmland

advertisement
MINNESANTECKNING
Hälso- och Sjukvårdsstaben
Hälsovalskansliet
Berit Bryske
Plats
HÄLSOVALSRÅD
2016-02-25
LK/120259
Landstingshuset, konferensrum Sirius
Närvarande:
Anders Olofsson, Avonova
Anders Olsson, LiV
Ann-Sofie Dahlberg, Bergslagens arbetsmiljö
Bengt Hanson, LiV
Berit Bryske, LiV
Charlotte Lindgren, LiV
Eva Bergqvist, LiV
Gertrud Berglund, Praktikertjänst
Isabel Lindgren, LiV
Karin Körgesaar, Praktikertjänst
Kristin Törnqvist, Legevisitten
Marjola Kock, Praktikertjänst
Mia Mossberg, LiV
Petter Nordenhäll, Legevisitten
Vendela Englund-Burnett, Praktikertjänst
Förhindrade:
Kerstin Karlsson, LiV
Lars Gohde, LiV
Inbjudna gäster:
Håkan Bjartell, LiV
Kerstin Hjort, LiV
Camilla Ydén, LiV
LANDSTINGET I VÄRMLAND
2015-01-29
2
(6)
1.
Föregående minnesanteckningar
Kvarstående punkt angående fria läkemedel för barn.
Läkemedelsenheten har skickat ut riktlinjer ang. hur vi ska förhålla
oss (bifogas). Lars återkommer ang. kostnaderna.
2.
Knä- och höftprocess
Kerstin Hjort, verksamhetsutvecklare, och Bengt beskriver hur man
avser att arbeta för att minska de postoperativa infektionerna efter
knä/höft operation – som är alltför vanligt nu (nästan nationell
topp). Tanken är att ortopederna ska få rätt patienter att operera
med optimalt behandlade övriga sjukdomar. Fysioterapeuterna på
knä/höft skolorna ska få rätt att remittera till slätröntgen när
behandlingen inte räcker, och operations indikation finns. Fysion
bedömer röntgen svaret. Om det är normalt fortsätter behandlingen.
Om svaret visar på annat än artros rådfrågar hen
allmänläkare/ortoped. Vid artrossvar kan fysion remittera till DSK
på VC som tar provpaket o kollar i journalen om annan sjukdom
finns. Om det finns det och/eller patologiskt provsvar kopplas
allmänläkaren in – annars får fysion remissvar och remitterar
patienten till Ortopeden. På så sätt kan vi minska behovet av
läkarbesök på VC.
Rutinen är dock inte färdig än och flera synpunkter inhämtades.
Se bifogade bilder.
Många fler åtgärder ska införas och har redan införts. Städningen
har förbättrats, man har återinfört återbesök till opererande läkare 3
mån postop o tätare uppföljning via fysion.
LANDSTINGET I VÄRMLAND
2015-01-29
3
(6)
3.
Den nya frakturkedjan
Bengt berättar att den gamla frakturkedjan som startade 2001 har
havererat sen ett par år, då SSK på Ortopeden pensionerades.
Sen mitten av jan 2016 finns en halvtid osteroporossköterska på
Ortopeden. Vision finns att det ska bli 2 halvtidstjänster. Hon
screenar Cosmic med diagnoser osteoporos fraktur (5 st.). Patienter
som har denna diagnos kontaktas och uppföljning görs enligt
riktlinjer. Hon remitterar patienter under 80 år till den nya
bentäthetsmottagningen på Endokrinolog- och diabetscentrum
(EDC) CSK. Endokrinolog bedömer sedan patienten utifrån
uppföljningen (oftast utan besök) och lämnar förslag till
behandling direkt till VC via remiss. Patienter över 80 år (oftast
med kot/höft fraktur och som oftast inte behöver mätas – indikation
för benspecifik behandling föreligger i allmänhet) skickas direkt
till VC utan att gå genom bentäthetsmottagningen. Remisser
gällande häldexa undersökningar avslutas nu.
Hur kan VC skicka remiss till bentäthetsmottagingen? Det finns
remiss i Cosmic men den är inte till full belåtenhet än – ska
förbättras. Så länge får de privata som inte har Cosmic skriva en
vanlig konsultremiss – eller hämta den via EDC`s hemsida.
100 undersökningar är nu gjorda varav 50 utan fraktur.
Ny rutin kommer inom kort.
4.
Rehab-koordinator
Håkan Bjartell berättade att detta är en funktion som SKL vill att
samtliga län inför under 2016.
Det är det tydligaste direktivet i ök. mellan SKL och Social dep.
Och Värmland kan få 5,8 mkr om vi inför detta i år.
Funktionen ska minska/förkorta sjukskrivningarna och finns redan
i de flesta länen – utom i fem – och har visat sig framgångsrikt.
Ansvaret för att införa funktionen ligger på FMK.
Ska träffa och ”följa med” patienten under hela rehabiliteringen
(”hands on”). Stöd för individen med en ökad kontakt mellan
vården, arbetsgivaren, företagshälsovård, arbetsförmedling och
kommun. I Värmland finns personer med denna kompetens fr.a.
inom FHV – både Liv hälsan och de privata FHV. Dessutom på
VC Verkstan och Smärtcentrum, CSK.
LANDSTINGET I VÄRMLAND
2015-01-29
4
(6)
Grundkompetens ska vara högskolenivå inom något medicinskt
eller socialt arbete. Pengarna räcker till max 10 tjänster i LiV.
Värmland och 5 övriga landsting ligger 1 år efter i processen och
ska vara igång under 2016. En halvtids projektledare ska anställas
snarast för att ta fram ett förslag på organisation som sen ska
beslutas i HCL och sen införas.
Positivt att de privata VC kan tänka sig att en LiV anställd rehab.
koordinator kan komma och verka på deras VC.
Frågor angående uppföljning kom upp till diskussion. Hur mäter vi
om rehabiliteringskoordinator funktionen ger någon effekt? Är det
patientnöjdhet? Är det sjukskrivningsdagar?
5.
Underlag fakturering asyl
Camilla Ydén från ekonomistyrningsenheten informerar om
ersättning för asyl. LiV vill att de privata enheterna ska skicka in
en faktura istället för den blankett som används idag. Detta
kommer att innebära att ersättning betalas ut snabbare. LiV kan
sedan söka ersättning från Migrationsverket. Hur ska vi göra med
t.ex. syrier som ska hälsoundersökas men inte hinner få denna
undersökning gjord innan de får sina 4 sista siffror och därmed blir
”värmlänningar”. Kan vi söka ersättning för detta genom
fakturaunderlag? Se separat bildspel.
6.
Årsrapport från utvecklingsenheten för barn- och
mödravårdsenheten.
Utskick angående uppföljning för barn- och
mödrahälsovårdsenheten har skickats ut tidigare. Besök har gjort
på alla enheter. Enheten vill gärna ha feedback på dessa
uppföljningar. Uppdraget påverkas mycket av den ökande
flyktingmottagningen i Värmland.
De privata framför återigen att pengarna inte räcker till att
genomföra uppdraget. Vi måste försöka hitta det bästa sättet att
göra så gott arbete som möjligt inom den aktuella ramen. Viktigt
för de anställda som verkligen kämpar och gör ett fantastiskt
arbete. Alla var överens om att MHV/BHV enheterna måste göra
en prioriteringslista, så de anställda får veta vad man kan avvakta
med vid resursbrist för att förbättra arbetsmiljön.
LANDSTINGET I VÄRMLAND
2015-01-29
5
(6)
7.
Rehabiliteringsgarantin
Bengt informerade om att Brief intervention ska under 2016 införas
på 8 nya VC. Upptaktsmöte för VC´s samtalsterapeuter (minst steg
1 KBT kompetens) var 24 + 25 feb tillsammans med Maths Dahlin
(Psykologpartners från Linköping) och Mats Wennsmark (privat
terapeut i Karlstad och handledare för Gripens terapeuter och
terapeuterna på de VC som redan har infört B I).
Marianne Nilsson från VC Åttkanten har delat med sig på möte
med ”kuratorsnätverket” om hur hon jobbar med Brief
intervention. Hon har blivit en viktigare person i teamet. Ingen
kritik alls framfördes och alla i nätverket tyckte var roligt att höra
hur man jobbar.
Bengt visar siffror som gäller budgeten för rehabiliteringsgarantin
2016 (bifogar bilder). LiV har överskridit budget jämfört med
stadsbidraget med drygt 4 mkr för 2015. Detta gör att Hälsovalet
fått mindre pengar. MMR ersätts inte längre och KBT behandling
ersätts bara med 6000 kr och tak har införts. Enligt Bengts bilder
redovisas antal patienter som resp. VC kan erbjuda KBT. Nya
riktlinjer gäller 2016 för KBT och MMR och har utskickats till
koordinatorerna via Jenny Ronge.
Nästa hälsovalsråd är tisdagen den 22 mars kl. 13-16.
Vid anteckningarna
Berit Bryske
LANDSTINGET I VÄRMLAND
(6)
2015-01-29
6
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards