Gericomplex film-coated tablet OTC PL

advertisement
BIPACKSEDEL
Bipacksedel: Information till användaren
Gericomplex filmdragerade tabletter (tabletter)
extrakt (G115) av ginsengrot, vitaminer och mineraler
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller
information som är viktig för dig.
Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din
läkare.
Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella
biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2 veckor.
I denna bipacksedel finns information om följande:
1.
Vad Gericomplex är och vad det används för
2.
Vad du behöver veta innan du tar Gericomplex
3.
Hur du tar Gericomplex
4.
Eventuella biverkningar
5.
Hur Gericomplex ska förvaras
6.
Förpackningens innehåll och övriga upplysningar
1.
Vad Gericomplex är och vad det används för
Gericomplex är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt som stärkande medel vid nedsatt
prestationsförmåga som trötthet och svaghetskänsla.
Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av
långvarig användning.
Gericomplex innehåller extrakt (G115) av ginsengrot, vitaminer och mineraler.
Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2 veckor.
2.
Vad du behöver veta innan du tar Gericomplex
Ta inte Gericomplex:
om du har onormala mängder kalcium i kroppen, t ex för mycket kalcium i blodet eller i urinen,
om du har för höga halter av D-vitamin i kroppen,
om du har nedsatt njurfunktion,
om du behandlas med vitamin D,
om du är allergisk mot ginseng eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i
avsnitt 6).
Varningar och försiktighet
Dagsdosen får inte överskridas och läkemedlet bör inte tas samtidigt som andra preparat som
innehåller vitamin D, selen eller järn.
För personer som röker 20 eller fler cigaretter om dagen finns en ökad risk att få lungcancer, vid
långvarigt tillskott av 20 mg betakaroten per dag (motsvarar 4 tabletter Gericomplex per dag).
Observera att rekommenderad dagsdos för Gericomplex är 1 tablett.
Det har inte studerats om speciella medicinska tillstånd såsom nedsatt leverfunktion eller andra
sjukdomar innebär att försiktighet bör iakttas vid behandling.
1
Barn
Rekommenderas inte till barn under 12 år då erfarenheten är begränsad.
Andra läkemedel och Gericomplex
Om du behandlas med blodförtunnande läkemedel bör du kontakta läkare innan du börjar använda
Gericomplex.
Gericomplex innehåller järn, som kan minska effekten av vissa antibiotika (t.ex. tetracylin och
doxycyklin). Gericomplex innehåller vitamin B6 som kan minska effekten av levodopa (mot
Parkinsons sjukdom). Rådgör med läkare eller apotekspersonal innan du börjar använda Gericomplex.
Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel är inte studerad.
Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har
tagit detta receptfria läkemedel.
Gericomplex med mat
Gericomplex kan gärna tas i samband med måltid.
Graviditet, amning och fertilitet
Gericomplex bör inte användas av gravida eller ammande kvinnor, eftersom erfarenheten är
begränsad.
Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.
Körförmåga och användning av maskiner
Gericomplex har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.
Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete
som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden
är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa
effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för
vägledning. Diskutera med din läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.
Gericomplex innehåller flytande glukos, laktos och sackaros
Gericomplex tabletter innehåller flytande glukos, laktos och sackaros. Om du inte tål vissa sockerarter,
bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.
3.
Hur du tar Gericomplex
Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisning från
läkare. Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.
Rekommenderad dos är:
Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år:
1 tablett dagligen i samband med måltid, helst till frukost.
Behandlingstid
Gericomplex ska inte användas längre än tre månader. Om symtomen kvarstår efter 2 veckors
behandling ska läkare kontaktas.
Användning för barn
Rekommenderas inte till barn under 12 år.
Om du har tagit för stor mängd av Gericomplex
Om du fått i dig för stor mängd av läkemedlet eller om t.ex. ett barn har fått sig läkemedlet av misstag,
kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen, telefonnummer 112, för bedömning av risken
2
samt rådgivning.
Kraftig överdosering orsakar buksmärtor, kräkningar, huvudvärk, dåsighet och diarré. Symtom på
dagligt intag av alltför hög dos (kronisk förgiftning) av selen är vitlöksdoftande andedräkt samt håroch nagelförändringar.
Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.
4.
Eventuella biverkningar
Liksom alla läkemedel kan Gericomplex orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.
Magbesvär såsom illamående, ont i magen, kräkningar och diarré har rapporterats. Även yrsel och
huvudvärk har rapporterats. Överkänslighetsreaktioner såsom hudutslag och klåda kan förekomma.
Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare eller, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även
biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se
detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om
läkemedels säkerhet.
Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se
5.
Hur Gericomplex ska förvaras
Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
Förvaras vid högst 25°C.
Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den
sista dagen i angiven månad.
Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man
kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.
6.
Förpackningens innehåll och övriga upplysningar
Innehållsdeklaration
-
Den aktiva substansen i 1 tablett är:
40 mg extrakt (G115) av ginsengrot (Panax ginseng C.A. Meyer), motsvarande ca 95 mg torkad
ginsengrot.
-
Vitaminer: provitamin A (som betakarotenkoncentrat) 4,8 mg, vitamin D3 (som
kolekalciferolkoncentrat) 6,75 mikrogram, vitamin E (som all-rac-α-tokoferylacetat) 10 mg,
vitamin B1 (tiaminnitrat) 1,4 mg, vitamin B2 (riboflavin) 1,6 mg, vitamin B3 (nikotinamid)
18 mg, vitamin B6 (pyridoxinhydroklorid) 2 mg, vitamin B12 (cyanokobalamin) 1 mikrogram,
vitamin C (askorbinsyra) 60 mg, folsyra 200 mikrogram, biotin 150 mikrogram.
-
Mineraler: Järn (ferrosulfat, torkat) 10 mg, zink (zinksulfatmonohydrat) 1 mg, koppar
(kopparsulfat, vattenfritt) 2 mg, mangan (mangansulfatmonohydrat) 2,5 mg, magnesium
(magnesiumoxid) 40 mg, kalcium (kalciumvätefosfat, vattenfritt) 100 mg, selen (natriumselenit,
vattenfri) 50 mikrogram.
3
-
Övriga innehållsämnen är: Mikrokristallin cellulosa, povidon, laktosmonohydrat (ca 27 mg),
kalciumvätefosfatdihydrat, natriumoktenylsuccinatstärkelse, majsstärkelse, hypromellos,
magnesiumstearat, krospovidon, maltodextrin, gelatin, vattenfri kolloidal kiseldioxid, talk,
monoglycerider, diglycerider, röd järnoxid (E 172), flytande glukos (ca 2 mg), trietylcitrat,
sackaros (1 mg), akaciagummi, mannitol, natriumaskorbat, brun järnoxid (E 172), titandioxid
(E 171), medellångkedjiga triglycerider.
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Filmdragerad tablett
Avlång rödbrun tablett, längd 18,7 mm.
Blister (Aluminium/PVC/PVDC): 30 tabletter.
Brun glasburk: 90 tabletter.
Innehavare av registrering för försäljning och tillverkare
Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim
Tyskland
Lokal företrädare
Boehringer Ingelheim AB
Box 74608
117 94 Stockholm
08-721 21 00
[email protected]
Denna bipacksedel ändrades senast: 2016-11-24
Övriga informationskällor
Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats
www.lakemedelsverket.se
4
Download