Energi - Länsstyrelserna

advertisement
5.2 ENERGI Del 1
Del II
Energiproduktion
Energidistribution
Aktualitetsansvarig: Vattenfall Eldistribution AB, Eva Olsson
Svenska Kraftnät, 08-475 80 00
Kontaktpersoner:
Svenska Kraftnät, Planhandläggare
08- 475 80 00
Vattenfall Eldistribution AB, Eva Olsson
0520-88 542 (Eva samordnar kontakter för
all Vattenfalls verksamhet i Västsverige)
EN 1 (6)
2011
BESTÄMMELSER
3 KAP 8 § MB
Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar
för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution,
kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering skall så
långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar.
Områden som är av riksintresse för anläggningar som avses i första
stycket skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.
2 KAP 5 § MB
Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall hushålla
med råvaror och energi samt utnyttja möjligheten till återanvändning
och återvinning. I första hand skall förnybara energikällor användas.
Kommentarer
Genom Miljöbalken (MB) ersattes ett antal lagar från den 1 jan 1999,
bl a naturresurslagen (NRL).
Förordning (1998:896) om Hushållning med mark- och vattenområden mm till kap 3 och 4 MB reglerar myndigheters ansvar och underlag om riksintressen.
Förordning (1998:905) om Miljökonsekvensbeskrivning till 6 kap MB
reglerar vad som är ”betydande miljöpåverkan” och vilka kriterier
som skall tillämpas.
Varje kommun skall ha en aktuell plan för tillförsel, distribution och
användning av energi enligt Lagen om kommunal energiplanering.
EN 2 (6)
2011
ANSVAR
Myndighet
Statens energimyndighet är central förvaltningsmyndighet.
Energiproduktion
Regionalt producerar Vattenfall, E.on och Fortum el från vattenkraft.
Ett antal mindre kraftbolag producerar också el från vattenkraft och
vindkraft. Marknaden att sälja och köpa el är numera fri.
Vänern är reglerad för kraftproduktion. Vargöns kraftstation är belägen i Göta älv ca 3 km nedströms Vänerns utlopp i älven, i Vargöns
samhälle intill Vänersborg. I Trollhättan finns två kraftstationer, Olidan och Hojum. Stationerna är belägna ca 13 respektive 14 km från
Vänerns utlopp. Lilla Edets kraftstation är belägen ca 60 km norr om
Göta älvs utflöde vid Göteborg. Vänerns reglering handhas av Vattenfall AB som också äger samtliga kraftverk i Göta älv.
El produceras även i ett flertal, oftast kommunalt ägda, kraftvärmeverk. Oljekondenskraftverket i Stenungsund (ägs av Vattenfall, ligger
f n i beredskap, vinterhalvåret) och gasturbinkraftverket i Stallbacka
är exempel på några andra större elproduktionsenheter i Västra Götalands län.
Fjärrvärme produceras i Vänersborg baserat på spillvärme som bas
kompletterad med bioolja. Produktionsanläggningen ligger i Önafors
och Vassbotten. I Lilla Edet äger Vattenfall 50% av Lilla Edets Fjärrvärme som i sin tur köper värme från SCA.
Annan energi produceras som värme från industrier, från förbränningsanläggningar, i form av bioenergi mm. Här är oftast kommunala
bolag ansvariga.
De större elproducenternas engagemang i frågor om utveckling av alternativ elproduktion sker numera helt på affärsmässig grund.
Energidistribution
El – Stamnätet
På stamnätet sker ingen energidistribution utan överföring eller transmission.
El – Regionnätet/Distributionsnätet
För regional elöverföring svarar Vattenfall Eldistribution AB, E.ON
Elnät Sverige AB och Fortum Electricity Solutions and Distribution.
Regionnätet är nu i en om- och tillbyggnadsfas pga. Exploateringstakten i samhället och den stora volymen vindkraftsproduktion som skall
EN 3 (6)
2011
anslutas. För distributionen i länet svarar dels de ovanstående bolagen,
samt ett antal kommunala och privatägda bolag.
Naturgas
Nova Naturgas äger Statoil 30 %, Ruhrgas 30 %, Fortum 20 % och
Dong 20 %.
UNDERLAG
År/ utgivare
Anvisning, policy
1999:14/Lst
1996/BoV
1996/NUTEK, NV
1995/BoV
1994:5/NUTEK
Del I Energiproduktion
Titel
Vindkraft: Att söka tillstånd enligt MB, PBL och KML
Boken om översiktsplan del III,
avsnitt 3.9 Energi
Miljöanpassad, effektiv uppvärmning
Etablering av vindkraft på land
Nya grepp om ekonomi, energi,
och miljö på lokal nivå
Innehåll
Regional handledning
Handbok och cd-skiva
B 1996:4
Allmänna råd
Supplement till MILEN
1993/CTH
Kommunbaserad regional energi/miljöplanering i Skaraborg
Ett datorbaserat verktyg för den
kommunala och regionala planeringen
1991:5/NUTEK
MILEN, miljöanpassad lokal
energiplanering
Beräkningsgrunder, checklistor, tips
och råd
1990/BoV, SEV
Vattenkraften i kommunernas
planering
1986/BoV
1981/SLU Alnarp
Energifrågor i NRL
Vindkraften i landskapet, del 3
PM
Visar SEV:s bedömning av vattenkraftsutbyggnad samt ger exempel
på översiktsplanering
PBL/NRL-underlag 8
En fallstudie i Halland
RIKSINTRESSE
Beslut saknas
Nationellt underlag
SOU 2007:60
Sverige inför klimatförändringarKlimat- och Sårbar- na
hetsutredningen
hot och möjligheter
SOU 2000:23/ Kli-
Förslag till svensk klimatstrategi
EN 4 (6)
2011
matkommittén
SOU1999:75/Vindkraftsutredningen
1996/NUTEK
1996/NUTEK
1996/NUTEK, NV
1995:10/Vattenfall
1990/SCB
Rätt plats för vindkraft
Strategier och principer för arbetet med riksintressefrågor
Riksintresse för vindkraft
Miljöanpassad effektiv uppvärmning, 20o – men hur?
Träbränslepotential i södra Sverige
Torv. Tillgångar, användning,
miljöeffekter
Energiskog
Läge för vindkraft
1990/SEV
SOU 1988:32
Regionalt underlag
2001:7/Lst O
Verifiering av vindenergiberäkningar med Alarm- systemet för
Västra Götalands län
2000:43/Lst O
Vindkraft -slutrapport
1999/Lst
Kartunderlag för vindkraftsretablering i Västra Götaland
1996/Bioenergi
Väst
1985/Göteborgs
förorters förbund energidelegationen
1983:16/Lst R
1981/Lst O, SGU
Kommentarer:
UNDERLAG
År / utgivare
Anvisning, policy
2000/Sveriges Elleverantörer
1996/BoV
Stencil
Bilaga till ”strategier och principer”
Boken redovisar uppvärmningssystems kostnadseffektivitet, miljöbelastning och energieffektivitet
Statistiskt meddelande Na.
Uppdatering sker årligen
Huvud- och underlagsrapporter 1-5
Rapporten innehåller resultatet av
kontrollberäkningar som utfördes i
början av 2001
Förutsättningar
Serie kartor i skala 1:300 000 med
vindkartering, motstående intressen
mm.
Bioenergi i Mål-5B-Regionen
Västra Sverige
Energi i fysisk planering
Låghumifierad torv i Skaraborgs
län
Översiktlig torvmarksinventering
i O-län
Vissa äldre rapporter är ej helt aktuella och är ej anpassade till översiktlig fysisk planering. Innehållet är dock fortfarande av intresse.
Del II Energidistribution
Titel
Innehåll
Miljökonsekvensbeskrivning för
kraftledningar
Handledning för MKB vid koncessionsansökan
Boken om översiktsplan del III,
avsnitt 3.9 Energi
Handbok och cd-skiva
EN 5 (6)
2011
1989/BoV, SEV,
NV, Vattenfall
1988/BoV, SEV
RIKSINTRESSE
1989-90/Vattenfall
Naturgas AB
1988-03-30
Kommentarer:
Kraftledningar i fysisk planering
Uppdatering pågår
Naturgas i fysisk planering
PBL/NRL-underlag 27
Allmän information
PBL/NRL-underlag 24
Beslut att hävda korridorer för
naturgasledning som riksintresse
Vattenfalls beslut angående
storkraftnätet
SwedeGas AB har utrett frågan om ett naturgasnät i Mellansverige.
För berörda korridorer av riksintresse pågår viss planläggning.
Nationellt underlag
2009/Svensk Energi Elektriska och Magnetiska Fält i
vår miljö
2000/Arbetarskydds Magnetfält och eventuella hälsostyrelsen, BoV,
risker
Elsäkerhetsverket,
SocS, SSI
1998/Elforsk
1996/Arbetarskydds
styrelsen, BoV,
Elsäkerhetsverket,
SocS, SSI
1995:1/SocS
EBR handling. Beställningsnummer
HMS 5:09
Broschyr A5, kan rekvireras kostnadsfritt från någon av ”de fem”.
Beställningsnummer: AD1526.
Finns även utlagd på hemsidor bl. a.
SSI:s.
Kraftledningar – Hälsa och miljö Broschyr A4 – Forsknings- och kunskapsläge 1998
Myndigheternas försiktighetsBroschyr A4, kan rekvireras kostprincip om lågfrekventa elektris- nadsfritt från någon av ”de fem”.
ka och magnetiska fält – en väg- Beställningsnummer AD 1478.
ledning för beslutsfattare
Elektriska-magnetiska fält och
hälsoeffekter
Regionalt underlag
1995/Sv Kraftnät
Kraftledningar och transformatorstationer i P-län
1995/Sv Kraftnät
Kraftledningar och transformatorstationer i O-län
1994/Sv Kraftnät
Kraftledningar och transformatorstationer i R-län
1990/Swede Gas
Naturgasnät, Mellansverige
AB
1986/Vattenfall
Projekt gastransitering
Planeringsunderlag – karta i skala
1:250 000 och beskrivning
Planeringsunderlag – karta i skala
1:250 000 och beskrivning
Planeringsunderlag – karta i skala
1:250 000 och beskrivning
Förstudie
Utredning och samråd om gasledningskorridorer från den norska
kontinentalsockeln genom Sverige
EN 6 (6)
2011
till Tyskland
Övrigt underlag
1996 /Lst M
Lokalisering av vindkraftverk
och radiomaster i Skåne
Rapporten innehåller goda råd, som
är allmänt tillämpliga
ÖVRIGT
Data
Analoga intressekartor i skala 1:50 000, Länsstyrelsen.
- Befintliga kraftledningar 40 - 400 kV, transformatorstationer
- Planerade gasledningar och utredningskorridorer.
www.gis.lst.se
GIS-databaser
Länsstyrelsens externa webbGIS http://gisvg.lst.se/website/gisvg/
(Nytt webbGIS finns på plats under 1:a kvartalet 2012)
Materialet innehåller kartor, sökvägar och beskrivningar om allmänna
intressen.
Download