AT tenta VT2016

advertisement
Datum 2016-03-22 kl 13.15 – 16.00
Program: Arbetsterapiprogrammet
TENTAMEN Anatomi och fysiologi, moment 1
Namn……………………………………………………………………….
På bordet där du sitter står en siffra. Denna siffra är den kod som du ska fylla här nedanför
samt överst på tentamens övriga papper.
Riv av nederdelen av denna förstasida innan du lämnar in tentan.
Kod………………………………………(fyll i koden överst på alla papper)
Dina svar bedöms som Godkända (G) eller Underkända (U). För betyget Godkänd krävs att X
frågor är bedömda som godkända. Nedan ser du betygskriterierna, dvs vad vi kräver för att
bedöma svaret som G eller U.
Godkänt
Underkänt
Fakta är i huvudsak
korrekt och innehållet i
svaret är relaterat till
uppgiften
Du svarar inte på frågan
Konkreta fakta är (i de fall
det är möjligt) integrerade
i ett resonemang
Antal G………Antal U……….
Svaret är inte korrekt
Svaret innehåller till stor del
irrelevanta fakta
Svaret är osammanhängande
Fakta är uppstolpade utan
beskrivning av hur dessa
fakta hänger ihop
Betyg………
……………………………………Studenten river av och behåller ………………………………………………………
KOD:_______________
Kodade resultat publiceras inom 14 dagar på pingpong. Uthämtning på C182, Klinisk
fysiologi, plan 8 hos Inger Juvas efter publiceringen. Gå in genom plåtdörren med skylten
”Norra Hallen 2” över. Ring först för att vara säker på att hon är där för att lämna ut din
tenta 08/58587226. Du kan endast hämta ut din egen tenta.
KOD:……….
1. Sätt ett kryss efter varje påstående för att ange om påståendet är sant eller falskt. För
godkänt på frågan krävs 6 korrekta svar.
Sant
Falskt
a. Diffussion är en energikrävande process
b. Insulinets målceller har receptor för endast detta hormon,
och har inga andra receptorer.
c. Endast glatta muskelceller kan stimuleras av adrenalin (inte
hjärt-, eller skelettmuskler)
d. Alla tre muskeltyper (glatt-, hjärt-, skelett-) kan aktiveras av
autonoma nervsystemet
e. Extracellulära matrix är vätskan inuti cellen, där organellerna
finns
f. Osmos betyder att vatten färdas till ett område med högre
koncentration av lösta ämnen
g. Cellmembranet består till stor del av fosfolipider
h. I mitokondrierna sker den aeroba energiproduktionen
i.
Endocytos är en energikrävande transport av ämnen genom
membranet
2
KOD:……….
2. a)Beskriv noggrant en nervcell genom att rita och ange namn på nervcellens delar
b) Beskriv de egenskaper som behövs för att cellen ska kunna ta emot, leda och skicka vidare
en nervsignal
3
KOD:……….
3. En ventrombos släpper från vaden och åker med i blodet.
a) Beskriv i rätt ordning vilka hålrum, strukturer och typer av kärl (tex arteriol, ven)
som ventrombosen passerar tills den slutligen fastnar. Du får gärna rita. I denna
beskrivning ska två av kärlen som ventrombosen passerar namnges på svenska
eller latin.
b) Var är det troligast att ventrombosen fastnar? Varför?
(frågor om vilken effekt det får att ventrombosen fastnar kommer i nästa fråga)
4
KOD:……….
4a) En effekt när ventrombosen fastnar kan var ödembildning på detta ställe.
Förklara hur ödem uppstår, genom att utförligt beskriva vad som händer vid
ödembildning vid kapillärerna och i omkringliggande vävnad.
b)Vilken blir den funktionella effekten av ödem på detta ställe? Dvs, hur påverkas den
normala funktionen här? Vad fungerar sämre? Varför?
5
KOD:……….
5. a)Förklara utförligt orsaken till att hjärtfrekvensen ökar när du ställer dig upp från
liggande. Vilken är orsaken till att hjärtfrekvensen behöver öka? Hur signaleras detta? Vart
signaleras detta? Vad blir åtgärden/effekten?
6
KOD:……….
6. När vi andas sker ett gasutbyte i lungorna. Redogör för detta gasutbyte mellan
alveol och lungkapillär. Vilka gaser utbytes, hur passerar gaserna det respiratoriska
membranet och vilka faktorer styr gasutbytet? Förklara även hur syre och koldioxid
transporteras i blodet.
7
KOD:……….
7 a)Ange de olika lungvolymerna samt diskutera och jämför deras storlek.
b) Vilken kan effekten bli om du andas genom en för lång snorkel? Förklara genom att använda
fysiologiska begrepp kopplade till respirationssystemet.
8
KOD:……….
8
För godkänt på fråga 8 a-c krävs 5 korrekta svar
a)Ringa in korrekt/korrekta alternativ.
a)Vilken/vilka egenskaper stämmer endast in på det medfödda immunförsvaret (gäller alltså inte för
det förvärvade/adaptiva försvaret)? Endast den/de rätta svaren ska anges för att få godkänt på
frågan
A. Har en mycket hög specificitet för sitt antigen
B. Har ett immunologiskt minne
C. Reagerar på samma sätt och med samma styrka vid en upprepad exponering för samma
mikrob (främmande ämne).
D. Skyddar bara mot bakterieinfektioner
b)Vilken/vilka egenskaper stämmer endast in på det förvärvade/adaptiva immunförsvaret (gäller
alltså inte för det medfödda försvaret)? Endast den/de rätta svaren ska anges för att få godkänt på
frågan
A. Har en mycket hög specificitet för sitt antigen
B. Har ett immunologiskt minne
C. Reagerar på samma sätt och med samma styrka vid en upprepad exponering för samma
mikrob (främmande ämne).
D. Skyddar bara mot bakterieinfektioner
c)Sant eller falskt
Vad gäller för följande påståenden angående immunförsvaret?
Skriv S (sant) eller F (falskt) efter varje påstående.
A. Medfödd immunitet finns i alla multicellullära organismer,
inklusive växter och insekter
_____
B. Det medfödda och det förvärvade immunförsvaren är helt
oberoende av varandra.
_____
C. Normalflora (bakterier) ökar risken för infektionssjukdom.
_____
D. En passiv immunisering innebär att ”färdiga” antikroppar överförs till en individ.
_____
E. Antikroppar produceras av T-celler.
_____
9
KOD:……….
För godkänt på fråga 9 a-e krävs 13 rätta svar
9a.Vilken/vilka av följande hormoner behövs för att kunna hålla en normal kalciumbalans i
blodet? Endast den/de rätta svaren ska anges för att få godkänt på frågan
o Adrenalin
o Insulin
o PTH (parathormon)
o Tyroxin (T4)
o Kalcitriol
b. Kryssa för om påståendet är sant eller falskt.
Påstående
En person med låga nivåer av sköldkörtelhormon (T3, T4) har låga
nivåer av TSH i blodet.
ADH är viktig för Ca2+-regleringen
ADH och aldosteron reglerar vätskebalansen
Adrenalin ökar blodtrycket
Personer med låga nivåer av sköldkörtelhormon (T3, T4) har låg
ämnesomsättning
Glukagon sänker glukosnivån i blodet
SANT
FALSKT
c. Para ihop hormon med funktion genom att ange rätt bokstav vid respektive hormon
___Reglerar blodets koncentration av Na+ samt vatten
___Långvarigt stresshormon från binjurebarken
___Reglerar glukosnivån
___Ökar ämnesomsättningen (metabolismen)
___Reglerar kalciumbalansen
A = Insulin
B = PTH
C = Aldosteron
D = Kortisol
E = T3
d.Para ihop endokrina körteln med rätt hormon genom att sätta rätt bokstav framför respektive
körtel
___Hypofys
___Pancreas
___Thyroidea
___Supra renalis
___Parathyroidea
A = T3 och T4
B = Adrenalin
C = Parathormon (PTH)
D = Insulin
E = ADH
e. En person som inte producerar något insulin har
o Diabetes typ 2
o Struma
o Diabetes typ 1
10
KOD:……….
10 Organsystemen påverkas negativt av svält. Välj ett organsystem och beskriv
vilka negativa effekter som svält har på detta organsystem. Beskriv utförligt
orsaken till att dessa negativa effekter uppstår. Visa med ditt svar att du förstår
vilka fysiologiska konsekvenser svält har (exv på energilager, uppbyggnad,
cellförnyelse) och vad dessa konsekvenser leder till för symtom hos patienten.
Här är ett exempel på en fysiologisk konsekvens av svält på organssystemet Sinnena
(eftersom det inte ingår i momentet) ”Jag väljer ”organssystemet” sinnena. Mycket
långvarig svält kan leda till A-vitaminbrist. Denna brist kan leda till blindhet (sinnet
synen) eftersom A-vitamin behövs för normal funktion av epitelcellerna i hornhinnan ” I
ditt svar bör du ange minst tre fysiologiska konsekvenser.
SLUT PÅ TENTAMEN
11
Download