Executive Search
En undersökning av
rekryteringsbranschen
2008
Executive Search 2008
Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande
Förord
Det pågår en livlig debatt om styrelsers sammansättning och i vissa fall har det påpekats att
frågan även borde handla om hur det ser ut på ledande positioner i näringslivet. När inte ens
20 procent av styrelseledamöterna och endast 11 procent av de högsta cheferna är kvinnor är
det viktigt att reda ut varför.
Vi vill genom den här rapporten belysa frågan ur ett perspektiv som ofta förbises, men som
inte desto mindre är centralt för vem som i slutändan tillsätts på en viss position. Det handlar
om rekryteringsprocessen. Vi vill veta vad som händer när visioner och vackra ord om
jämställdhet ska omsättas i praktiken och har därför genomfört en omfattande enkät med de
konsulter som anlitas av arbetsgivare för rekryteringar till toppositioner.
Executive search innebär rekrytering till chefspositioner och styrelseposter. En
uppdragsgivare tar hjälp av en konsult som utifrån vissa krav och önskemål gör en aktiv
sökning efter lämpliga kandidater och ger råd i processen. Executive search-branschen
sysselsätter ett par hundra konsulter i hela landet. Det är en liten men ytterst betydelsefull
sektor. Att anlita en konsult för en rekrytering kostar sällan mindre än 100 000 kronor, ibland
över 300 000 kronor – för ett enda uppdrag. Det är således bara företag och arbetsgivare av
viss storlek som har möjlighet att anlita dessa konsulter. Eller uttryckt på ett annat sätt: via de
här konsultuppdragen tillsätts några av de tyngsta positionerna i det svenska näringslivet. Det
handlar i första hand om privat sektor, men även om offentlig.
Resultaten av enkäten visar att 55 procent av uppdragsgivarna aldrig eller sällan ställer
krav på en viss fördelning mellan män och kvinnor bland slutkandidaterna. Och hela 38
procent ser negativt på att uppdragsgivaren ställer sådana krav. Dessa uppgifter är
nedslående då executive search hade kunnat fungera som ett effektivt verktyg för arbetsgivare
som vill hitta fler kvinnliga chefer.
Jämställdhet i näringslivet är en komplex fråga och det är svårt att med 100 procents säkerhet
veta vem man ska ställa mot väggen för att det ser ut som det gör. Vad som däremot är 100
procent säkert är frånvaron av kraftiga åtgärder för att förändra den könsmässiga
snedfördelningen inom näringslivet. Ansvariga politiker ser det inte som ett allvarligt
problem. Att tro att fördelningen kommer jämnas ut över tid om tillräckligt många kvinnor
startar eget är att förenkla verkligheten. Det räcker med att titta på alla män som sitter i
styrelser idag. Det är också långt ifrån alla av dem som startade med en egen enskild firma.
Kvotering, som ett redskap för att till varje pris skapa en exakt jämställdhet, är fatalt. Enögd
kvotering är diskriminerande för män och ovärdigt för kvinnor. Det är som att mena att män
ska ges plats i Volvos styrelse på grund av sina kön eller sina efternamn. Det måste istället
kunna bevisas att de är de mest kompetenta personerna för uppdraget. Allt annat leder fel.
Däremot kan man ge det underrepresenterade könet förtur vid tillsättning av styrelseplatser
utan att kränka vare sig män eller kvinnor. En sådan kvotering kan ske genom att
valberedningen, när två personers meriter bedöms likvärdiga, konsekvent väljer den kandidat
som tillhör den underrepresenterade gruppen. Dock måste meriterna uppfylla de krav som
ägarna har ställt. Den typen av kvotering skulle kunna bli ett nanosteg på vägen till en verklig
utveckling i samhället och definitivt mer påtaglig än vackra karriärutvecklingsprogram och tal
om att kvinnor ”inte ska vara rädda för att starta eget”.
Ett tredje sätt är att faktiskt börja att på allvar meritvärdera män och kvinnor vid alla
tillsättningar. Då skulle man inte ens behöva kvotera. Tillgången på meriterade kvinnor är
fullt tillräcklig för att vi snart skulle få ett omvänt kvoteringsbehov för att inte få en brist på
män i ledande befattningar. Detta visar bland annat det faktum att vartannat statligt toppjobb
nu går till en kvinna, mot bara var tredje för ett par år sedan. Utnämningarna av statliga chefer
med utländsk bakgrund har också ökat, från sex till tjugo procent.
Chefsutnämningar följer befolkningsstatistiken på grund av att regeringskansliet har fått nya
rekryteringsregler. Numera utannonseras alla tjänster, istället för att man som tidigare direkt
kontaktat personer som man känt till och trott skulle vara lämpliga. Numera skrivs det en lista
på vilka meriter som behövs för en viss tjänst. Detta gör det också möjligt att i efterhand
kontrollera att rekryteringen gått rätt till. Elementära föreskrifter som gör det möjligt att den
mest kompetenta personen får tjänsten och inte den enda av våra 46 kromosomer som avgör
könet.
Uppdraget mellan konsult och arbetsgivare är strikt konfidentiellt. Kravspecifikationerna
utarbetas ofta mellan fyra ögon. Det kan man ha förståelse för. Men vi kan aldrig acceptera att
ett företag i publika sammanhang påstår sig vilja ha fler kvinnliga chefer och sedan, när ingen
utomstående lyssnar, agerar på ett helt annat sätt.
Arbetsgivare måste ta sitt ansvar – även när vi inte har möjlighet att granska dem. De måste
bli bättre på att betrakta rekryteringskonsulter som verktyg för jämställdhet och på att ställa
krav.
Carina Lundberg Markow
Chef Ansvarsfullt ägande, Folksam
SAMMANFATTNING
• Denna rapport bygger på en enkät till konsulter som arbetar med executive search, det vill
säga rekrytering till tyngre chefspositioner.
• Huvudsyftet med enkäten är att få bättre förståelse kring varför det inte rekryteras fler
kvinnliga chefer.
• Totalt har 94 konsulter besvarat enkäten.
• Enkäten visar att många arbetsgivare bortser från jämställdhetsaspekten när de anlitar
executive search-konsulter. 55 procent av konsulterna säger att arbetsgivarna aldrig eller
sällan ställer krav på en viss fördelning mellan kvinnor och män bland kandidaterna.
• 62 procent av konsulterna ser positivt på att uppdragsgivarna ställer krav på en viss
fördelning mellan kvinnor och män bland kandidaterna.
• Mer än varannan konsult tycker inte att det påverkar deras uppdrag om uppdragsgivaren
ställer krav på män/kvinnor bland kandidaterna. 29 procent tycker att det begränsar deras
uppdrag.
• Nästan två av tre konsulter (63 %) tycker generellt sett att det är svårare att hitta kvinnliga
kandidater än manliga.
• 64 % av konsulterna uppfattar inte att könet avgör vilka uppdragsgivare som tar upp
jämställdhet bland kandidaterna.
• Tre av fyra konsulter (78 %) säger att det ofta eller alltid finns minst en kvinna bland
slutkandidaterna.
• Konsulternas verksamhet handlar till allra största delen om ledningsjobb. Tillsättningar av
styrelseposter är relativt ovanliga.
• Executive search-branschen är mansdominerad. 64 procent av konsulterna är män, 36
procent kvinnor.
1 INLEDNING
EXECUTIVE SEARCH - Liten bransch, stort inflytande
Det finns mellan 40 och 50 företag i Sverige som uppger att de erbjuder tjänster inom
executive search. Bland dessa finns alltifrån större internationella koncerner, med verksamhet
i flera världsdelar, till små enmansbolag. Åtta företag har fler än tio konsulter (Effect
Management Search, Horton International, Lisberg, Michaël Berglund Executive Search,
MPS, SIMS, Novare och Alumni). Totalt sysselsätter branschen drygt 250 personer i Sverige.
Knappt 200 av dem är konsulter, ett 30-tal är researchers.
Flera av företagen erbjuder även närliggande tjänster, till exempel select, second opinion,
organisationsutveckling och andra typer av HR-tjänster.
Att anlita en konsult för ett search-uppdrag kostar i normala fall mellan 100 000 och 300 000
kronor. Arvodena är konfidentiella och är givetvis en affär mellan konsult och
uppdragsgivare. Det finns inga säkra uppgifter om vad branschen omsätter i Sverige, men
uppskattningsvis rör det sig om minst 150 miljoner kronor per år.
Vi har gjort en kartläggning av andelen män och kvinnor som jobbar med executive search.
Totalt har 191 konsulter och 27 researchers identifierats. Av 191 konsulter är 122 män (64 %)
och 69 kvinnor (36 %). Bland researchers är förhållandet det omvända. Av 27 researchers är 7
män (26 %) och 20 kvinnor (74 %).
Konsulter
Män
Konsulter
kvinnor
Researcher
män
Researcher
kvinnor
122 (64 %)
69 (36 %)
7 (26 %)
20 (74 %)
191
27
Branschens egen organisation, Föreningen Sveriges Executive Search Konsulter, auktoriserar
konsulter som arbetar inom området. Syftet är att ”stödja medlemmarna i deras
kompetensutveckling och att säkra en hög etisk nivå i chefsrekrytering”. ESK har i dag
omkring 70 auktoriserade konsulter.
I ESK är den manliga dominansen än tydligare. ESK har 71 auktoriserade konsulter. Av dem
är 55 (77 %) män, och 16 (23 %) kvinnor.
Konsulter
Män
Konsulter
kvinnor
55 (77 %)
16 (23 %)
71
2 METOD
Undersökningen bygger på en mejl-enkät till konsulter som arbetar med executive search.
Totalt har enkäten skickats till 128 verksamma konsulter. Av dessa har 94 besvarat enkäten,
vilket ger en svarsfrekvens på 73 procent. Utskicket gjordes i början av juni 2008. En
påminnelse skickades sju dagar efter det första utskicket. Utöver de 128 konsulterna har vi fått
besked om att elva ej är verksamma i dag/när enkäten genomfördes (föräldralediga,
tjänstlediga eller för närvarande ej uppdrag inom executive search).
62 procent av de 128 konsulterna är män och 38 procent är kvinnor. Detta stämmer relativt väl
överens med den totala sammansättningen i branschen, där 64 procent är män och 36 procent
kvinnor. Undersökningen har genomförts av Nilsson o. Wallgren på uppdrag av Folksam.
3 RESULTAT
3.1 Efterfrågan på Executive Search-tjänster
Uppfattar du, generellt sett, att efterfrågan på executive searchtjänster har ökat eller minskat de senaste två åren?
Ökat
Minskat
Ingen skillnad
Vet ej
Totalt ansvar svar: 94
Antal
78
1
11
4
%
83
1
12
4
Mer än fyra av fem (83 %) konsulter uppfattar att efterfrågan på executive search-tjänster har
ökat de senaste två åren.
Efterfrågan på ES-tjänster de senaste två åren
90%
80%
83%
70%
60%
Ökat
50%
40%
Minskat
30%
20%
Vet ej
10%
0%
Ingen skillnad
12%
1%
4%
3.2 Uppdragsgivarnas krav om män/kvinnor bland kandidaterna
Hur ofta ställer uppdragsgivaren krav på viss fördelning
mellan män/kvinnor bland kandidaterna (t.ex. att minst en
kandidat, eller att hälften av kandidaterna, ska vara kvinnor)?
Aldrig
Sällan
Ofta
Alltid
Vet ej
Totalt antal svar: 94
Antal
12
40
26
16
0
%
13
42
28
17
0
Mer än varannan (55 %) konsult uppger att uppdragsgivarna aldrig eller sällan ställer krav på en viss
fördelning mellan män och kvinnor bland kandidaterna. Endast en av sex svarar att uppdragsgivarna
alltid ställer sådana krav.
Uppdragsgivarnas krav om män/kvinnor bland kandidaterna
42%
45%
40%
35%
30%
28%
Sällan
25%
20%
15%
10%
Aldrig
17%
Ofta
13%
Alltid
5%
0%
3.3 Uppdragsgivarnas önskemål om män/kvinnor bland
kandidaterna
Hur ofta har uppdragsgivaren önskemål om viss fördelning
mellan män/kvinnor bland kandidaterna?
Aldrig
Sällan
Ofta
Alltid
Vet ej
Totalt antal svar: 94
Antal
2
39
49
4
0
%
2
42
52
4
0
På frågan om huruvida uppdragsgivarna har önskemål om viss fördelning mellan män och kvinnor så
är det 44 % som uppger att uppdragsgivarna aldrig eller sällan har det, alltså färre i jämförelse med
”krav” (frågan ovan).
Uppdragsgivarnas önskemål om män/kvinnor
bland kandidaterna
60%
52%
50%
42%
Aldrig
40%
Sällan
30%
Ofta
20%
10%
Alltid
4%
2%
0%
3.4 Konsulternas syn på att uppdragsgivarna ställer krav på
män/kvinnor bland kandidaterna
Hur ser du själv på att uppdragsgivaren ställer krav på viss
fördelning mellan män/kvinnor bland kandidaterna?
Positivt
Negativt
Ingen åsikt
Vet ej
Antal svar: 94
Antal
58
5
31
0
%
62
5
33
0
En klar majoritet (62 %) av konsulterna ser själva positivt på att uppdragsgivarna ställer krav på en
viss fördelning mellan män och kvinnor bland kandidaterna. Endast 5 procent av konsulterna ser
negativt på det.
67 procent av kvinnorna är positiva till att uppdragsgivarna ställer krav på könsfördelning. Männen är i
mindre utsträckning positiva, men mer än varannan (57 %) av de manliga konsulterna är ändå positiva
till att uppdragsgivarna ställer krav på viss fördelning mellan män/kvinnor bland kandidaterna.
Konsulternas syn på att uppdragsgivarnas ställer krav på
män/kvinnor bland kandidaterna
70%
62%
60%
50%
40%
33%
30%
0%
Negativt
Ingen åsikt
20%
10%
Positivt
5%
3.5 Hur konsulten påverkas av krav på män/kvinnor bland
kandidaterna
Hur påverkar det dig som konsult om uppdragsgivaren
ställer krav på viss fördelning mellan män/kvinnor bland
kandidaterna?
Det begränsar mitt uppdrag
Det underlättar mitt uppdrag
Det spelar ingen roll för uppdraget
Vet ej
Antal svar: 94
Antal
27
9
56
2
%
29
9
60
2
Mer än varannan konsult (60 %) tycker att det inte spelar någon roll för uppdraget om
uppdragsgivaren ställer krav på män/kvinnor bland kandidaterna. Drygt var fjärde (29 %) tycker att det
begränsar deras uppdrag. Samtidigt uppger mer än varannan av de 27 konsulter som tycker att det
begränsar deras uppdrag (14 av 27) att de är positiva till att uppdragsgivarna ställer sådana krav.
Hur konsulten påverkas av krav på män/kvinnor
bland kandidaterna
70%
60%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
Begränsar
Underlättar
29%
Spelar ingen roll
Vet ej
9%
2%
0%
3.6 Vem som tar upp fördelning mellan män/kvinnor
Vilka av dina uppdragsgivare tar oftare upp fördelningen
mellan män/kvinnor bland kandidaterna?
Män tar oftare upp kön i kravspecifikationen
Kvinnor tar oftare upp kön i kravspecifikationen
Ingen skillnad mellan män och kvinnor
Vet ej
Antal svar: 94
Antal
12
19
60
3
%
13
20
64
3
Två av tre konsulter (64 %) ser ingen skillnad mellan manliga och kvinnliga uppdragsgivare som tar
upp fördelning mellan män och kvinnor bland kandidaterna. 13 procent tycker att män, och 20 procent
att kvinnor oftare tar upp det i kravspecifikationen.
Kvinnliga konsulter uppfattar i större utsträckning att manliga uppdragsgivare tar upp könsfördelning (9
av 12 svar är från kvinnor), och manliga konsulter uppfattar i större utsträckning att kvinnliga
uppdragsgivare tar upp könsfördelning (13 av 19 svar är från män).
Vem som tar upp fördelning mellan män/kvinnor
70%
64%
60%
50%
Män oftare
40%
Kvinnor oftare
Ingen skillnad
30%
20%
20%
Vet ej
13%
10%
3%
0%
3.7 Möjligheter att hitta manliga/kvinnliga kandidater
Hur ser du generellt sett på möjligheterna att hitta
manliga/kvinnliga kandidater?
Det är svårare att hitta kvinnliga kandidater
Det är svårare att hitta manliga kandidater
Kön spelar ingen roll
Vet ej
Antal svar: 94
Antal
59
0
28
7
%
63
0
30
7
Nästan två av tre konsulter (63 %) tycker generellt sett att det är svårare att hitta manliga kandidater
än kvinnliga. Var tredje (30 %) tycker inte att kön spelar någon roll. Här märks ingen skillnad mellan
män och kvinnor i svaren.
Möjligheter att hitta manliga/kvinnliga kandidater
70%
63%
60%
50%
Svårare hitta kvinnl
40%
Svårare hitta manl
30%
30%
Spelar ingen roll
20%
Vet ej
10%
0%
7%
0%
3.8 Kvinnor bland slutkandidaterna
Hur ofta finns det minst en kvinna bland slutkandidaterna?
Aldrig
Sällan
Ofta
Alltid
Vet ej
Antal svar: 94
Antal
0
20
66
7
1
%
0
21
70
8
1
Sammanlagt tre av fyra konsulter (78 %) säger att det ofta eller alltid finns minst en kvinna bland
kandidaterna. Var femte konsult (21 %) säger att det sällan finns minst en kvinna bland kandidaterna.
Det är ingen stor skillnad mellan manliga respektive kvinnliga konsulter i svaren, men 6 av de 7
konsulter som uppger att det alltid finns minst en kvinna bland slutkandidaterna är män.
Kvinnor bland slutkandidaterna
80%
70%
70%
60%
Aldrig
50%
Sällan
40%
Ofta
30%
Alltid
21%
Vet ej
20%
10%
8%
0%
1%
0%
3.9 Konsulternas uppdrag: styrelse kontra ledning
Antal
Uppskatta hur stor andel av dina uppdrag som gäller
rekrytering till styrelse.
0 % av uppdragen
34
1 % av uppdragen
1
3 % av uppdragen
1
5 % av uppdragen
29
10 % av uppdragen
23
15 % av uppdragen
4
20 % av uppdragen
1
30 % av uppdragen
1
Kommentar: ett antal svarande har till exempel uppgett att 80 % av deras uppdrag rör ledning medan
de ej angett något värde för styrelse. Detta har vi tolkat som att 0 % av deras uppdrag rör just ledning,
medan återstående 20 % rör andra typer av uppdrag.
Svaren visar att konsulternas verksamhet till allra största delen handlar om ledningstillsättningar.
Tillsättningar av styrelseposter är relativt ovanliga. Mer än en tredjedel av konsulterna, 34 stycken (36
%) uppger att de inte har några uppdrag som gäller styrelse. Sammanlagt är det nästan sju av tio
konsulter som uppger att inga eller maximalt 5 procent av deras uppdrag gäller styrelse.
Andel av konsulternas uppdrag som rör
ledning respektive styelseuppdrag
100%
80%
60%
Styrelse
40%
Ledning
20%
0%
1
5
9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93