1 (4) Frågor och svar 1-13 2011-10-05 Diarienummer LS 1008

advertisement
1 (4)
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Juridik och upphandling
Upphandlingsavdelningen
FRÅGOR OCH SVAR 1-13
2011-10-05
Frågor och svar till förfrågningsunderlaget för Konsulttjänster
och utbildning inom miljö och hållbarhet SLL1651
Fråga 1
Under respektive ämnesområde anges antal offererade konsulter. Tex 2
senior konsulter och 1 juniorkonsult. Betyder det att vi bara får offerera 2
senior och 1 juniorkonsult eller är det minst detta antal?
Svar på fråga 1
Det är det exakta antalet som ska lämnas i anbudet.
Fråga 2
Är det bara de offererade konsulterna som får genomföra uppdrag åt SLL?
Svar på fråga 2
SLL avser att teckna avtal med 3 leverantörer per ämnesområde.
Leverantörer och konsulter som klarar kvalificering och utvärdering
kommer att kunna få utföra uppdrag till SLL. Under avtalstiden kan
förändringar komma att ske bland konsulterna. Samma krav kommer att
ställas på eventuellt nytillkomna konsulter.
Fråga 3
I område 8 övergripande strategier…. Vill ni ha 5 senior och 5 junior
konsulter, måste fördelningen junior och senior vara den angivna?
Svar på fråga 3
Ja, det är det exakta antalet som ska lämnas i anbudet.
Fråga 4 och 5
I bilaga 1 ”Kravspecifikation/…/” , 4.3 ”Kompetensnivåer” anges att
Leverantören skall klassificera konsulten som tillhörande en viss
kompetensnivå (Junior konsult – nivå 1 eller Seniorkonsult – nivå 2).
Mina frågor rör punkt 4 för Seniorkonsult – nivå 2: ”Har 5 års erfarenhet
inom området, varav minst 4 år som konsult”.

Innebär detta kompetenskrav på Seniorkonsulten att en person som
uppfyller de andra kompetenskraven (1-3) och har t ex 15 års
erfarenhet inom ämnesområdet inte kan bli aktuell att klassificera
Diarienummer
LS 1008-0648
2 (4)
FRÅGOR OCH SVAR 1-13
2011-10-05

som Seniorkonsult, enbart pga. att den inte arbetat minst 4 år som
konsult?
Avses med ”konsult” endast en person som arbetar på ett renodlat
konsultbolag, eller kan interna konsultuppdrag på ett tidigare arbete
(t ex myndighet) tillgodoräknas som konsulterfarenhet?
Svar på fråga 4 och 5
Den första punkten, fråga nr 4, besvaras med ett ja. Samtliga krav måste
vara uppfyllda.
Den andra punkten, fråga nr 5, kommer interna konsultuppdrag inte att
tillgodoräknas som konsulterfarenhet.
Fråga 6
Kommer konsulter som inte ingått i anbudet, men som arbetar på det
företag som kommer först i rangordningen att ha fördel gentemot de som
ingår i anbuden från de företag som kommer på andra eller tredje plats?
Svar på fråga 6
Vid ett konkret behov tillfrågas först leverantören som är rangordnad som
nummer 1. Kan den leverera konsult som uppfyller kraven så får den
leverera. När leverantören rangordnad som nummer 1 inte kan leverera så
tillfrågas nummer 2, osv. Konsulter hos leverantören som är rangordnad
som nummer 1 och som klarar kraven men som inte ursprungligen var med
i anbudet kan då ha en fördel gentemot kvalificerade konsulter hos
leverantörer med lägre rangordning.
Fråga 7
Vad som avses med område 7 kan eventuellt tolkas olika. Ingår att
kontrollera om produkter och tjänster uppfyller det som lovats i anbuden,
t.ex. genom revision av de uppgifter som angivits, t.ex. om en produkts
ingående ämnen. Undersökningar som kan ske vid upphandlingen eller
under avtalstiden för att kontrollera att avtal följs.
Svar på fråga 7
Det som efterfrågas i område 7 är uppföljning av att de miljökrav som
ställts i avtalet följs (ca 1 år efter att avtalet börjat gälla). Exempel på krav
kan vara att leverantören ska vara miljöcertifierad.
Diarienummer
LS 1008-0648
3 (4)
FRÅGOR OCH SVAR 1-13
2011-10-05
Fråga 8
Vad som avses med område 7 kan eventuellt tolkas olika. Ingår att hjälpa
upphandlaren att hitta bästa anbud?
Svar på fråga 8
Nej, uppdraget inom område 7 gäller bara uppföljning av upphandlingar.
Fråga 9
Vad som avses med område 7 kan eventuellt tolkas olika. Ingår även andra
frågor som rör upphandling, t.ex. att hjälpa till med formulering av
anbudsförfrågningar?
Svar på fråga 9
Nej, det är bara uppföljningar av upphandlingar som avses.
Fråga 10
Kan för område 7 gedigen erfarenhet av formulering av miljökrav vid
upphandling likställas med det som efterfrågas?
Svar på fråga 10
Skall-kraven måste uppfyllas. Jämför också med svaret till fråga nummer 4.
Fråga 11
Första kravet inom område 4 Avfall, ”Leverantören skall tillhandahålla
godkänd säkerhetsrådgivare för farligt gods (enligt Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap)”. Får detta tillhandahållande ske genom
underkonsult?
Svar på fråga 11
Ja. Notera då också de andra kraven som ställs på anbudsgivare, om bland
annat anbudsgivares ansvar och åberopande av annans kapacitet och/eller
underleverantör. Se Anbudsinbjudan i punkten 1.15.6.
Fråga 12
Jag har upptäckt ett fel i Bilaga 8 Läkemedel. Det saknas ett fält för att fylla
i text vi det andra kravet. Jag laddade ner mallen idag. Finns det någon ny
mall med rätt antal fält?
Diarienummer
LS 1008-0648
4 (4)
FRÅGOR OCH SVAR 1-13
2011-10-05
Svar på fråga 12
SLL lägger in en ny Bilaga 8 svarsblankett där fältet blir skrivbart. Se
dokument ”Bilaga 8 Svarsblankett omr 2 Läkemedel_uppdater 1”
Fråga 13
Ska man fylla i ett (1) exemplar av svarsblanketten (per område) eller ska
man fylla i en för varje offererad konsult inom resp område? Dvs för
område 8 skulle man då fylla i 10 st Svarsblankett omr 8 Läkemedel.
Svar på fråga 13
En blankett per konsult. För område 8 begärs 10 konsulter och dessa ska
redovisas på 10 blanketter.
Diarienummer
LS 1008-0648
Download