541701 - SLL Upphandling

advertisement
1 (7)
AVTAL
Avtalsnr 541701
LS0512-2210
Objekt SLL 541 Hand- och fingerledsortoser ,
Mellan Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, nedan
benämnd SLL och
Camp Scandinavia AB, organisationsnummer 556221-8270, nedan benämnd
Leverantören, har följande avtal träffats avseende successiva leveranser av
artiklar ingående i bifogad prislista bilaga 1.
3.1
Definitioner
Arbetsdag
Med arbetsdag avses helgfri måndag till fredag, Midsommarafton, julafton och
nyårsafton likställs med helgdag.
Avropande enheter
SLL samt Gotlands kommun.
Avtal
Med avtal avses detta avtalsdokument och därtill hörande bilagor.
Beställning/Avrop
Med beställning eller avrop avses de specificerade order som läggs av
avropande enheter enligt detta avtal.
Leveranstid
Med leveranstid avses tiden, från det att beställning läggs till dess att leverans
av varor sker.
SLL
Med SLL avses Stockholms läns landsting med dess förvaltningar, bolag och
stiftelser.
Statistikperiod
1= 2007-01-01 - 2007-12-31
2= 2008-01-01 - 2008 12-31
o.s.v.
Tidsfönster
Med tidsfönster avses det i avropsavtal överenskomna tidsintervallet mellan två
klockslag då leverans skall ske.
Varor
De i bifogade prislista specificerade artiklarna.
2 (7)
3.2
Omfattning
Leverantören åtar sig att till avropande enheter, vid avrop,
tillhandahålla/leverera varor i enlighet med detta avtal.
Avtalshandlingarna kompletterar varandra. Förekommer mot varandra
stridande bestämmelser i handlingarna gäller de sinsemellan i följande ordning:
A
B
C
D
Detta avtalsdokument med prisbilaga
Avropsavtal/beställning
Förfrågningsunderlag
Leverantörens anbud
3.3
Avtalsperiod
Avtalet gäller fr o m 2007-01-01 t o m 2008-12-31.
Vid avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gälla utan uppsägning. SLL har
rätt att förlänga avtalet med upp till två (2) år. SLL skall skriftligen påkalla
förläng-ning senast tre månader innan avtalet upphör.
Oaktat ovanstående avtalsperiod äger SLL rätt att förlänga avtalet i lämplig
omfattning, dock högst ett (1) år i det fall en överprövning enligt Lag
(1992:1528) om offentlig upphandling föranleder försening vid kommande
upphandling.
3.4
Avrop och beställning
Enheter som omfattas av detta avtal har rätt att avropa/beställa och
Leverantören skall ta emot beställningar fram till avtalsperiodens utgång för
leverans inom den angivna leveranstiden.
Entreprenörer till SLL har endast rätt att beställa varor för förbrukning inom
entreprenader tecknade med SLL.
3.5
Leveranstid
Leverans skall ske på i prislistan angiven tid per artikel och beställningsbar
enhet.
3.6
Leveransvillkor
Leverans skall ske fritt levererat till leveransadressen inklusive emballage och
transportförsäkring förutsatt att varuvärdet (inklusive moms) minst uppgår till
SEK 1 000:-. Vid leverans understigande SEK 1 000:- skall endast faktisk
kostnad för frakt utgå.
3.7
Påföljder vid leveransförsening
Leverans skall anses vara försenad om leveransen inträffar senare än avtalad
leveranstid. Vite skall utgå för varje påbörjad Arbetsdag som förseningen varar
med SEK 50:- per försenad Vara.
3 (7)
Vite utgår dock alltid med SEK 1000:- (ettusen kronor) inklusive
administrationsavgift.
3.8
Ersättning
Priser framgår av prisbilagan.
Beställningsdagens avtalade pris skall gälla.
Angivna priser är i SEK och exklusive mervärdesskatt. Faktureringsavgifter
eller andra motsvarande avgifter får inte utgå. Inte heller får några pristillägg
utgå som inte har avtalats mellan parterna.
Prisjusteringsklausul
Priset skall vara fast under tolv (12) månader räknat från avtalstart.
Efter den 1 januari 2008 har leverantören rätt att reglera 80% av det avtalade
priser enligt Konsumentprisindex (KPI 1980=100) med oktober 2006 som
basmånad, förutsatt att förändringen är mer än 3%.
Begäran om prisändring enligt punkt b skall framställas skriftligen senast åtta
veckor före den dag fr.o.m. vilken det justerade priset skall gälla.
Överenskommen prisändring skall gälla under minst tolv (12) månader.
Om enligt ovan begärd prisjustering inte accepteras skall den part vars
begäran avslagits äga rätt att frånträda avtalet avseende aktuell vara med
verkan åtta (8) veckor efter det att begäran om prisjustering framställdes.
Fram till denna tidpunkt skall i så fall det avtalade priset gälla.
Prisjustering får ej ske i strid mot vid varje tillfälle gällande allmänna
prisregleringsbestämmelser.
Prisjustering får endast ske vid månadsskifte.
Prisjusteringsklausulen gäller även i de fall någon av parterna begär
prisjustering i samband med en avtalsförlängning.
3.9
Fakturering och betalning
Avropande enhet faktureras för utförd leverans. I avropsavtalet/beställningen
angiven fakturaadress, beställningsnummer eller motsvarande skall tydligt
framgå av fakturan.
Betalning skall ske senast trettio (30) dagar efter inkommen och godkänd
faktura.
Vid försenad betalning äger Leverantören rätt till dröjsmålsränta enligt
gällande räntelag.
4 (7)
3.10 Bruksanvisning
Bruksanvisning, instruktioner samt övrig dokumentation skall vara skriven på
svenska. Brister Leverantören i detta hänseende utgår vite med 0,5% av
beställningssumman per påbörjad vecka räknat från dagen för leverans till dess
erforderlig dokumentation på svenska överlämnats till avropande enhet. Vite
kan maximalt utgå med 5%.
3.11 Kvalitet och utförande
Levererade varor skall överensstämma med lämnade anbudsprover och
broschyrer och i förfrågningsunderlagets kravspecifikation uppställda krav.
Konstruktion, utförande, material, förpackningsstorlek eller sammansättning
får inte ändras under avtalsperioden utan SLL Upphandlings, i förväg
inhämtade, skriftliga godkännande.
Begäran om sortimentsförändringar skall framställas skriftligen minst fyra (4)
veckor före den dag från och med vilken sortimentsförändringen skall gälla.
Inga gamla enheter eller artiklar accepteras efter godkänt ändringsdatum. I de
fall snabbare sortimentsförändringar än fyra (4) veckor skulle inträffa debiteras
tusen (1.000) kronor per produkt. Leverans av bilder på nya artiklar levereras
samtidigt med begäran och i format enligt punkt 3.24.
3.12 Märkning av ortos
Godset skall vara märkt med modell, storlek och vänster/höger.
3.13 Godsmärkning
Godset skall vara märkt med beställningsnummer och den internadress som
finns på beställningen.
3.14 Krav på förpackning
Förpackningarna skall vara tydligt märkta med storlek, modell och
vänster/höger.
Transportförpackningarna skall vara av starkt material, väl förslutna och tydligt
märkta med innehåll.
Följesedeln med kundens ordernummer skall medfölja förpackningen.
3.15 Returer
Returer som inte beror på felbeställning skall accepteras inom en (1) månad
från leveransdatum.
3.16 Garanti
Leverantören garanterar en garantitid om ett (1) år för levererade artiklar
avseende fabrikationsfel. Garantitiden börjar löpa efter ankomstdatum.
I garantiåtagandet ingår samtliga kostnader såsom kostnader för
ersättningsprodukter och transporter.
5 (7)
3.17 Statistik
Leverantören skall, om SLL skriftligen anmodar, kostnadsfritt, en (1) gång per
år, senast en (1) månad efter statistikperiodens slut, lämna statistikuppgifter
över utförda leveranser, totalt antal och kronor för respektive artikel (samtliga
avropares order sammanräknade). Hänvisning skall ske till positionsnummer
angivna i anbudsförfrågan och avtal.
3.18 Force majeure
Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt
detta avtal om underlåtenheten har sin grund i omständighet
(”Befrielsegrund”), som ligger utanför parts kontroll och som förhindrar
fullgörandet därav. Så snart hindret upphört skall förpliktelsen fullgöras på
avtalat sätt.
Såsom befrielsegrund skall anses eldsvåda, krig, mobilisering eller oförutsedda
militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag,
valutarestriktioner, uppror eller upplopp, knapphet på transportmedel, allmän
varuknapphet, inskränkningar i fråga om drivkraft, avtalsenlig konflikt på
arbetsmarknaden samt försening av leverans från underleverantör, om
förseningen har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt.
Förbehållet om avtalsenlig konflikt på arbetsmarknaden skall inte anses som
befrielsegrund om part själv är föremål för eller vidtar sådan konflikt.
För att få befrielse enligt ovan skall Part utan dröjsmål skriftligen meddela den
andra parten härom. Skriftligt meddelande skall också lämnas utan dröjsmål
vid befrielsegrundens upphörande.
Part skall vidta skäliga ansträngningar för att mildra omfattningen och effekten
av befrielsegrund och återuppta fullgörandet av de förpliktelser som hindrats så
snart det praktiskt kan ske.
Då befrielsegrund har varat i trettio (30) dagar äger den part, som inte har
åberopat befrielsegrunden, rätt att skriftligen frånträda detta avtal eller del
därav.
3.19
Immaterialrättsliga intrång
Leverantören skall på egen bekostnad hålla SLL skadelös från varje krav,
stämning eller process grundad på att användandet av levererad vara utgör
intrång i patent, upphovsrätt eller annan immateriell rättighet. Parterna skall så
snart möjligt efter det att part fått kännedom om att intrång föreligger på grund
av användning av varan informera den andra parten.
3.20 Förtida upphörande
SLL har rätt att säga upp detta avtal eller del därav till omedelbart upphörande
om
 Leverantören försätts i konkurs, träder i likvidation, ställer in
betalningarna eller på annat sätt kan antas vara på obestånd.
6 (7)
SLL har rätt att säga upp detta avtal eller del därav till upphörande trettio (30)
dagar efter avsändandet av den skriftliga uppsägningen, om
 Leverantören inte fullgör de betalningsskyldigheter avseende skatter,
sociala avgifter och övriga betalningsåligganden som enligt lag eller
kollektivavtal åvilar arbetsgivare.
 Leverantören i väsentligt hänseende åsidosätter sina skyldigheter enligt
detta avtal och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter
avsändandet av skriftligt meddelande därom.
 Leverantören bryter mot lag, förordning eller av myndighet utfärdad
föreskrift
Leverantören har rätt att säga upp detta avtal eller del därav till upphörande
trettio (30) dagar efter avsändandet av den skriftliga uppsägningen, om
 SLL i väsentligt hänseende åsidosätter sina skyldigheter enligt detta
avtal och inte vidtar full rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftligt
meddelande därom.
 SLL är i dröjsmål med betalning enligt punkter 3.9 ovan och inte
erlägger betalning till Leverantören senast trettio (30) dagar efter
skriftlig anmaning därom.
3.21 Kontaktpersoner
Kontaktpersoner angående detta avtal är för
SLL: Ann-Marie Dellner , tel nr 08- 690 57 27
Leverantören: Christer Tingnell, tel nr 042-252 726
3.22 Tillägg och ändringar
Tillägg och ändringar i detta avtal skall för att gälla vara skriftliga och
undertecknade av behöriga företrädare för båda parter samt tydligt anges såsom
ändringar i eller tillägg till detta avtal.
3.23 Överlåtelse av avtalet
Detta avtal får inte, utan SLL Upphandlings i förväg inhämtade skriftliga
medgivande, överlåtas på annan Leverantör.
3.24 Övrigt
Vid tillägg av nya produkter skall leverans av bilder på produkterna levereras
till H-info´s plattform enligt bestämt format, se H-info´s hemsida
www.hinfo.se.
Leverantörens artikelnummer skall finnas till varje bild och bilderna skall ha
frilagd bakgrund.
3.25 Utförandekrav miljö
Leverantören skall senast ett (1) år efter avtalsperiodens start ha ett strukturerat
och dokumenterat miljöarbete som är öppet för granskning av SLL.
Miljöarbetet skall vara aktivt under hela avtalsperioden. Detta innebär att det
minst skall finnas en miljöpolicy, mätbara och tidssatta mål för miljöarbetet
med ansvarsfördelning. Miljöarbetet skall följas upp minst en gång per år.
7 (7)
Miljöledningsarbetet innebär att leverantören själv organiserar sitt arbete med
att se till att dessa krav efterlevs.
Årlig rapportering av miljömål och måluppfyllelse levereras på anmodan.
3.26 Tvist
Tvist i anledning av detta avtal, vilka ej kan göras upp i godo, skall slutligt
avgöras av allmän domstol med tillämpning av svensk rätt, med Stockholms
tingsrätt som första instans.
____________________________________
Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, av vilka parterna
erhållit var sitt.
Underskrift av behörig avtalstecknare
För Camp Scandinavia AB
För Stockholms läns landsting
Datum
Datum
……………………………………
Underskrift
..……………………………..
Per Dahlgren
….…………………………………
(namnförtydligande)
……………………………….
Margareta Eriksson
Download