Avtal - SLL Upphandling

advertisement
1(7)
Avtalsnr 480806
LS 0709-0982
AVTAL
Objekt SLL480, Instrument och rostfria sjukvårdsartiklar
Mellan Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, nedan benämnd SLL
och Meteko Instrument AB ,organisationsnummer 556108-1356 , nedan benämnd
Leverantören, har följande avtal träffats avseende successiva leveranser av artiklar ingående
i bifogad prislista bilaga1.Avtalsnr 480806.
1.
Definitioner
Arbetsdag
Med Arbetsdag avses helgfri måndag till fredag, Midsommarafton, julafton och nyårsafton
likställs med helgdag.
Avropande enheter
SLL, dess vårdentreprenörer genom SLLs distribunal Medicarrier AB och upphandlade
distributörer för hemsjukvårdsartiklar.
Avtal
Med Avtal avses detta avtalsdokument och därtill hörande bilagor.
Beställning/Avrop
Med Beställning eller Avrop avses de specificerade order som läggs av Avropande enheter
enligt detta Avtal.
Leveranstid
Med Leveranstid avses tiden, från det att Beställning läggs till dess att leverans av Varor sker.
Parter
Beställaren och Leverantören.
SLL
Med SLL avses Stockholms läns landsting med dess förvaltningar, bolag och stiftelser.
Statistikperiod
1= 2008-10-01—2009-05-31
2= 2009-06-01—2010-05-31
Om förlängning i enlighet med avtalet begärs skall statistik lämnas med samma intervall som
för period 2.
Tidsfönster
Med Tidsfönster avses det i Avropsavtal överenskomna tidsintervallet mellan två klockslag då
leverans skall ske.
Varor
De i bifogade prislista specificerade artiklarna.
2(7)
2.
Omfattning
Leverantören åtar sig att till Avropande enheter, vid avrop, tillhandahålla/leverera Varor i
enlighet med detta Avtal.
Avtalshandlingarna kompletterar varandra. Förekommer mot varandra stridande
bestämmelser i handlingarna gäller de sinsemellan i följande ordning:
A Detta avtalsdokument med bilaga 1.
1. Prislista
B Beställning/Avrop
C Förfrågningsunderlag
D Leverantörens anbud
3.
Avtalsperiod
Avtalet gäller fr o m 2008-10-01 -- t o m 2010-05-31.
Vid avtalsperiodens utgång upphör Avtalet att gälla utan uppsägning. SLL har rätt att förlänga
hela eller delar av Avtalet med upp till två (2) år. SLL skall skriftligen påkalla förlängning
senast 3 månader innan Avtalet upphör.
Oaktat ovanstående avtalstid äger SLL rätt att förlänga avtalstiden i lämplig omfattning, dock
högst ett (1) år i det fall en överprövning enligt Lag (1992:1528) om offentlig upphandling
föranleder försening vid kommande upphandling.
4.
Avrop och beställning
Enheter som omfattas av detta Avtal har rätt att Avropa/Beställa och Leverantören skall ta
emot beställningar fram till avtalsperiodens utgång för leverans inom den angivna
Leveranstiden.
5.
Leveranstid
Leverans skall ske på i prislistan angiven tid per artikel och beställningsbar enhet/position.
Med leveranstid avses tiden, från det att beställning läggs till dess att leverans av produkter
sker.
6.
Leveransvillkor
Leverans skall ske fritt levererat till landstingets distribunal MediCarrier AB samt
upphandlad/de distributör/er för hemsjukvårdsartiklar inklusive emballage och
transportförsäkring.
7.
Leveransförsening
Leverans skall anses vara försenad om leveransen inträffar senare än Avtalad Leveranstid.
Försening berättigar Avropande enhet till vite. Vite skall utgå för varje påbörjad Arbetsdag
som förseningen varar med 1 % av värdet av den del av varorna som till följd av förseningen
inte kunnat tas i bruk. Dock skall vitet i sin helhet inte överstiga 15 % av sagda värde.
3(7)
8.
Ersättning
Priser framgår av Prislista, bilaga1.
Beställningsdagens avtalade pris skall gälla.
Angivna priser är i SEK och exklusive mervärdesskatt. Faktureringsavgifter eller andra
motsvarande avgifter får inte utgå. Inte heller får några pristillägg utgå som inte har avtalats
mellan Parterna.
Prisjusteringsklausul
a)
Priset skall vara fast t.om. 2009-09-30
Efter den 2009-09-30 gäller punkterna b – f
b) Om Leverantörens kostnader avseende den vara (de varor) som omfattas av
detta Avtal skulle förändras med minst tre (3) procent jämfört med
kostnaderna under offertmånaden, skall vardera parten äga rätt att begära
justering av priset med ett belopp motsvarande kostnadsförändringen.
c)
Begäran om prisändring enligt punkt b skall framställas skriftligen senast åtta
veckor före den dag fr.o.m. vilken det justerade priset skall gälla.
Överenskommen prisändring skall gälla under minst tolv (12) månader.
Påkallande om förhandling skall tillställas SLL Controllerenheten Lise-Lott Littunen,
[email protected].
Prisändringsbegäran skall vara väl dokumenterad med underlag utfärdade av tillverkare eller
dylikt samt specificerad med procentuell uppdelning av ändringarna på till exempel material,
arbetskostnader, valutaförändringar, transporter mm eller på annat sätt gör sannolikt att den
åberopade kostnadsförändringen inträffat. För att justering av ersättning skall träda i kraft
skall parterna träffa skriftlig överenskommelse härom.
d) Om Parterna efter förhandling ej kunnat träffa överenskommelse om ny prisnivå avseende
den vara (de varor) som omfattas av detta Avtal, upphör Avtalet att gälla sexton (16) veckor
efter sista förhandlingen. Fram till denna tidpunkt skall i så fall det avtalade priset gälla.
e) Prisjustering får ej ske i strid mot vid varje tillfälle gällande allmänna
prisregleringsbestämmelser.
f) Prisjustering får endast ske vid månadsskifte.
Valutajusteringar behandlas inom prisjusteringsklausulen.
9.
Fakturering och betalning
Avropande enhet faktureras för utförd leverans. I beställningen/avropsavtalet angiven
fakturaadress, beställningsnummer eller motsvarande skall tydligt framgå av fakturan.
Betalning skall ske senast trettio (30) dagar efter inkommen och godkänd faktura.
Vid försenad betalning äger Leverantören rätt till dröjsmålsränta enligt gällande räntelag.
4(7)
10.
Bruksanvisning
Bruksanvisning, instruktioner samt övrig dokumentation skall vara skriven på svenska.Brister
Leverantören i detta hänseende utgår vite med 0,5% av beställningssumman per påbörjad
vecka räknat från dagen för leverans till dess erforderlig dokumentation på svenska
överlämnats till Avropande enhet. Vite kan maximalt utgå med 5%.
11.
Kvalitet och utförande
Levererade Varor skall överensstämma med lämnade anbudsprover, broschyrer,
produktinformation och i Förfrågningsunderlagets kravspecifikation uppställda krav.
Konstruktion, utförande, material, förpackningsstorlek eller sammansättning får inte ändras
under avtalsperioden utan SLL Upphandlings, i förväg inhämtade skriftliga godkännande.
Begäran om sortimentsförändringar skall framställas skriftligen till SLL minst fyra (4) veckor
före den dag från och med vilken sortimentsförändringen skall gälla. Inga gamla enheter eller
artiklar accepteras efter godkänt ändringsdatum. I de fall Leverantören önskar en snabbare
sortimentsförändring än fyra (4) veckor kommer SLL att debitera minst tusen (1.000) kronor
per gång. Leverans av bilder på nya artiklar levereras samtidigt med begäran och i format
enligt punkt 25.
Sterila artiklar skall ha minst ett (1) års hållbarhet kvar vid leverans.
12.
Godsmärkning
Godset skall vara märkt med beställningsnummer och den internadress som finns på
beställningen.
13.
Krav på förpackning
Förpackningarna skall vara tydligt märkta med storlek och antal.
Transportförpackningarna skall vara av starkt material, väl förslutna och tydligt märkta på en
kortsida och en långsida med innehåll och antal (fp x antal) och för sterila Varor även datum
och batch-nummer.
Följesedeln med kundens ordernummer skall var fäst, väl synlig, utanpå
transportförpackningen.
Endast Europa-pall får användas. Stadiga engångspallar kan accepteras. Maximal pallhöjd:
1,90 meter, maximal vikt: 600 kg. Enskild transportförpackning bör ej överstiga 20 kg.
Överhäng får inte förekomma. Om blandade Varor förekommer på samma pall skall det
framgå av märkningen på pallen samt följesedeln.
Pallarna skall vara plastade med återvinningsbar plast.
Leverans av sterila och osterila Varor får ej packas i samma ytteremballage. Sterila Varor som
anländer till mottagaren i trasigt ytteremballage kommer att returneras.
14.
Returer
Returer som inte beror på felbeställning skall accepteras inom en (1) månad från
leveransdatum.
5(7)
Leverantör skall omgående efter meddelande från Avropande enhet rätta felaktig leverans,
genom ny leverans eller delleverans, varvid Leverantören svarar för alla kostnader till följd av
den felaktiga leveransen.
15.
Garanti
En garantitid om två (2) år börjar att löpa vid leverans.
I garantiåtagandet ingår samtliga kostnader såsom kostnader för reservdelar, arbete, resor,
traktamenten och transporter.
16.
Reservdelshållning
Leverantören är skyldig att tillhandahålla reservdelar under avtalstiden och minst sju (7) år
efter det att avtalet i övrigt upphört att gälla.
17.
Provning och kompletteringsköp
SLL förbehåller sig rätten att vid sidan av Avtalet under begränsad tid prova produkter med
motsvarande funktion från annan leverantör. SLL svarar för att berörd Avtalspart informeras
om detta.
Likaså förbehåller sig SLL rätten till kompletteringsköp när särskild anpassning krävs.
18.
Statistik
Leverantören skall, kostnadsfritt, en (1) gång per år, senast en (1) månad efter
statistikperiodens slut, eller annan avtalad tidpunkt, lämna statistikuppgifter över utförda
leveranser till SLL.
Statistiken ska redovisa totalt antal och kronor för respektive produkt. Försäljningen skall
redovisas uppdelad på SLL:s sjukhus, förvaltningar, bolag och stiftelser samt upphandlade
entreprenörer eller avropande enhet. Hänvisning skall ske till positionsnummer och artikel id
nummer angivna i anbudsförfrågan och avtal. Även försäljning utanför avtal inom produktområdet ska redovisas.
SLL Upphandling tillhandahåller ifyllningsmallar i programvaran Microsoft Excel. Vid för
sent inkommen statistik utgår vite med 1.000:- per påbörjad vecka som förseningen varar.
Vite kan maximalt utgå med 10.000:-. Statistik som ej lämnas enligt tillhandahållen mall
kommer att betraktas som ej levererad och vite kan, även då, komma att utgå.
19.
Force majeure
Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta Avtal om
underlåtenheten har sin grund i omständighet (”Befrielsegrund”), som ligger utanför Parts
kontroll och som förhindrar fullgörandet därav. Så snart hindret upphört skall förpliktelsen
fullgöras på avtalat sätt.
Såsom Befrielsegrund skall anses eldsvåda, krig, mobilisering eller oförutsedda
militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror
eller upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar i fråga om
6(7)
drivkraft, avtalsenlig konflikt på arbetsmarknaden samt försening av leverans från
underleverantör, om förseningen har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt.
Förbehållet om avtalsenlig konflikt på arbetsmarknaden skall inte anses som Befrielsegrund
om Part själv är föremål för eller vidtar sådan konflikt.
För att få befrielse enligt ovan skall Part utan dröjsmål skriftligen meddela den andra Parten
härom. Skriftligt meddelande skall också lämnas utan dröjsmål vid Befrielsegrundens
upphörande.
Part skall vidta skäliga ansträngningar för att mildra omfattningen och effekten av
Befrielsegrund och återuppta fullgörandet av de förpliktelser som hindrats så snart det
praktiskt kan ske.
Då Befrielsegrund har varat i trettio (30) dagar äger den Part, som inte har åberopat
Befrielsegrunden, rätt att skriftligen frånträda detta Avtal eller del därav.
Immaterialrättsliga intrång
20.
Leverantören skall på egen bekostnad hålla SLL skadelös från varje krav, stämning eller
process grundad på att användandet av levererad vara utgör intrång i patent, upphovsrätt eller
annan immateriell rättighet. Parterna skall så snart möjligt efter det att part fått kännedom om
att intrång föreligger på grund av användning av varan informera den andra parten.
Förtida upphörande
21.
SLL har rätt att säga upp detta Avtal eller del därav till omedelbart upphörande om

Leverantören försätts i konkurs, träder i likvidation, ställer in betalningarna eller på
annat sätt kan antas vara på obestånd.
SLL har rätt att säga upp detta Avtal eller del därav till upphörande trettio (30) dagar efter
avsändandet av den skriftliga uppsägningen, om



Leverantören inte fullgör de betalningsskyldigheter avseende skatter, sociala avgifter
och övriga betalningsåligganden som enligt lag eller kollektivavtal åvilar arbetsgivare.
Leverantören i väsentligt hänseende åsidosätter sina skyldigheter enligt detta Avtal
och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter avsändandet av skriftligt
meddelande därom.
Leverantören bryter mot lag, förordning eller av myndighet utfärdad föreskrift
Leverantören har rätt att säga upp detta Avtal eller del därav till upphörande trettio (30) dagar
efter avsändandet av den skriftliga uppsägningen, om


SLL i väsentligt hänseende åsidosätter sina skyldigheter enligt detta Avtal och inte
vidtar full rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftligt meddelande därom.
SLL är i dröjsmål med betalning enligt punkten 9 ovan och inte erlägger betalning till
Leverantören senast trettio (30) dagar efter skriftlig anmaning därom.
7(7)
22.
Kontaktpersoner
Kontaktpersoner angående detta Avtal är för
SLL: Avtalscontroller Lise-Lott Littunen, tfn 08-690 57 57
Meteko Instrument AB: Bengt Syrén , tfn 08-88 03 60
23.
Tillägg och ändringar
Tillägg och ändringar i detta Avtal skall för att gälla vara skriftliga och undertecknade av
behöriga företrädare för båda Parter samt tydligt anges såsom ändringar i eller tillägg till detta
Avtal.
24.
Överlåtelse av Avtalet
Detta Avtal får inte, utan SLL Upphandlings i förväg inhämtade skriftliga medgivande,
överlåtas på annan Leverantör.
25.
Övrigt
Leverans av bilder på Avtalade artiklar för användning i Web-katalog och papperskatalog
skall ske senast två (2) veckor efter Avtalets undertecknande. Bilderna skickas på CD i
format: Photoshop-EPS, TIF eller JPEG, upplösning 300 dpi. Leverantörens artikelnummer
skall finnas till varje bild och bilderna skall ha frilagd bakgrund. Bilderna skickas till: Ciprian
Tomescu, MediCarrier AB, Finspångsgatan 44, 163 53 Spånga.
26.
Tvist
Tvist i anledning av detta Avtal, vilka ej kan göras upp i godo, skall slutligt avgöras av allmän
domstol med tillämpning av svensk rätt, med Stockholms tingsrätt som första instans.
____________________________________
Detta Avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, av vilka parterna erhållit var sitt.
Underskrift av behörig Avtalstecknare
För Meteko Instrument AB
För Stockholms läns landsting
Datum 2008-08-
Datum 2008-08-
……………………………………
Underskrift
…………………………………..
Thomas Wedegren
Avdelningschef
….…………………………………
(namnförtydligande)
Download