546604

advertisement
1(7)
AVTAL
Avtalsnr 546604
LS 0511-2002
Objekt SLL546, Glasögonglas och kontaktliser vid afaki och
dubbelseende
Mellan Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, nedan
benämnd SLL och
Gyhne & Kristofferson Optik AB, organisationsnummer 556655-7079, nedan
benämnd Leverantören, har följande avtal träffats avseende artiklar och tjänster
ingående i bifogad prislista bilaga 1.
2.1
Definitioner
Arbetsdag
Med arbetsdag avses helgfri måndag till fredag, Midsommarafton, julafton och
nyårsafton likställs med helgdag.
Avtal
Med avtal avses detta avtalsdokument och därtill hörande bilagor.
Beställning
Med beställning avses recept (förskrivning) utfärdat av specialistkompetent
ögonläkare respektive legitimerad optiker med kontaktlinsbehörighet.
Leveranstid
Med leveranstid avses tiden, från beställning av varan läggs till dess att leverans
av glasögonglas respektive kontaktlinser sker.
SLL
Med SLL avses Stockholms läns landsting med dess förvaltningar, bolag och
stiftelser.
Statistikperiod
1= 2006-04-01 – 2007-03-31
2= 2007-04-01 – 2008-03-31
3= (ev förlängningsår) 2008-04-01 – 2009-03-31
4= (ev förlängningsår) 2009-04-01 – 2010-03-31
Varor och tjänster
De i bifogade prislista specificerade artiklarna och arbetskostnaderna.
2.2
Omfattning
Leverantören åtar sig att för SLL:s behov vid beställning i form av recept
(förskrivning) tillhandahålla/leverera glasögonglas och kontaktlinser enligt
avtalad prislista till följande bidragskategorier.
Glasögon och kontaktlinser vid afaki och dubbelseende samt övriga specificerade
uppgifter och åtaganden som framgår av detta avtal.
Leverantören ansvarar för att tillhandahållandet av glasögonglas och / eller
kontaktlinser utförs av socialstyrelsen legitimerad optiker.
2(7)
Leverantörens tekniska lösning av en förskrivning ska göras utifrån medicinska
behov. Därvid ska Leverantören särskilt beakta kraven på tillhandahållen varas
kvalitet och prestanda inte ställs högre än vad som i varje särskilt fall behövs.
SLL:s organisationsformer kan komma att ändras under avtalsperioden vilket kan
innebära ändrade volymer och ersättningsregler.
Avtalshandlingarna kompletterar varandra. Förekommer mot varandra stridande
bestämmelser i handlingarna gäller de sinsemellan i följande ordning:
A Detta avtalsdokument med bilagor 1 -2
1. Prislista nr 546604, sid 1 - 3
2. Bidragsregler
B Beställning
C Förfrågningsunderlag
D Leverantörens anbud
2.3
Avtalsperiod
Avtalet gäller fr o m 2006-04-01 t o m 2008-03-31
Vid avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gälla utan uppsägning. SLL har rätt
att förlänga avtalet med upp till två (2) år. SLL skall skriftligen påkalla förlängning senast 3 månader innan avtalet upphör.
Oaktat ovanstående avtalsperiod äger SLL rätt att förlänga avtalet i lämplig
omfattning, dock högst ett (1) år i det fall en överprövning enligt Lag (1992:1528)
om offentlig upphandling föranleder försening vid kommande upphandling.
2.4
Beställning
Som förutsättning för Leverantörens tillhandahållande av glasögonglas och/eller
kontaktlinser enligt detta avtal, gäller de bidragsregler som SLL fastställt.
Beställning, i form av förskrivning och recept, ska föreligga från av SLL anställd
ögonläkare eller optiker, eller dito med avtalad förskrivningsrätt. Leverantören
skall ta emot beställningar fram till avtalsperiodens utgång för leverans inom den
angivna leveranstiden.
2.5
Leveranstid
Leverans skall ske på i prislistan angiven tid per positionsnummer.
2.6
Leveransvillkor
Leverans skall ske fritt avhämtat hos leverantören.
2.7
Påföljder vid leveransförsening
Leverans skall anses vara försenad om leveransen inträffar senare än avtalad
leveranstid.
Försening berättigar avropande enhet till vite. Vite utgår för varje påbörjad
arbetsdag som förseningen varar med 1 % av värdet av den del av varorna som
3(7)
till följd av förseningen inte kunnat tas i bruk. Dock skall vitet i sin helhet inte
överstiga 15 % av sagda värde.
2.8
Ersättning
Priser framgår av prislista, bilaga 1
Beställningsdagens avtalade pris skall gälla.
Angivna priser är i SEK och exklusive mervärdesskatt. Faktureringsavgifter eller
andra motsvarande avgifter får inte utgå. Inte heller får några pristillägg utgå som
inte har avtalats mellan parterna.
Prisjusteringsklausul
a)
Priset skall vara fast under tolv (12) månader räknat från den 1 april 2006.
Efter den 31 mars 2007 gäller punkterna b – f
b) Om Leverantörens kostnader avseende den vara (de varor) som omfattas av
detta avtal skulle förändras med minst tre (3) procent jämfört med
kostnaderna under offertmånaden, skall vardera parten äga rätt att begära
justering av priset med ett belopp motsvarande kostnadsförändringen.
c)
Begäran om prisändring enligt punkt b skall framställas skriftligen senast åtta
veckor före den dag fr.o.m. vilken det justerade priset skall gälla.
Överenskommen prisändring skall gälla under minst tolv (12) månader.
Det förutsätts att respektive part vid begäran om prisändring antingen hänvisar till
ett överenskommet index eller på annat sätt gör sannolikt att den åberopade
kostnadsförändringen inträffat. Prisändringsbegäran skall vara väl dokumenterad
med underlag utfärdade av råvaruleverantör, tillverkare eller dylikt samt
specificerad med procentuell uppdelning av ändringarna på till exempel råvaror,
material, arbetskostnader, valutaförändringar, transporter mm.
d) Om enligt ovan begärd prisjustering inte accepteras skall den part vars
begäran avslagits äga rätt att frånträda avtalet avseende aktuell vara med
verkan åtta (8) veckor efter det att begäran om prisjustering framställdes.
Fram till denna tidpunkt skall i så fall det avtalade priset gälla.
e)
Prisjustering får ej ske i strid mot vid varje tillfälle gällande allmänna
prisregleringsbestämmelser.
f)
Prisjustering får endast ske vid månadsskifte.
Valutajusteringar behandlas inom prisjusteringsklausulen.
Prisjusteringsklausulen gäller även i de fall någon av parterna begär prisjustering i
samband med en avtalsförlängning.
2.9
Fakturering och betalning
Brukaren kvitterar utlämnade glasögon och kontaktlinser hos Leverantören.
4(7)
Leverantören fakturerar i Thord (Tekniska Hjälpmedel Ordersystem) enligt SLL:s
anvisningar.
Recept (förskrivning ) i original för respektive brukare ska ska sändas till
Stockholms läns landsting, Redovisningen Ekonomiservice BV, Box 225 50,
104 22 Stockholm
Faktureringsavgift eller annan motsvarande avgift får inte uttagas.
Fakturering av vara eller tjänst, som inte specificerats i prislistan får inte ske utan
SLL:s godkännande.
Betalning skall ske senast trettio (30) dagar efter inkommen och godkänd faktura.
Vid försenad betalning äger Leverantören rätt till dröjsmålsränta enligt gällande
räntelag.
2.10 Utbildning och information
Leverantören ska vid utlämnandet informera och instruera brukaren om
glasögonens och/eller kontaktlinsernas handhavande och skötsel. Beträffande
kontaktlinser ska även skriftlig skötsel- och handhavandeinstruktion på svenska
medfölja.
2.11 Kvalitet och utförande
Levererade varor skall överensstämma med i förfrågningsunderlagets uppställda
krav. Konstruktion, utförande, material, eller sammansättning får inte ändras
under avtalsperioden utan SLL Upphandlings, i förväg inhämtade, skriftliga
godkännande.
2.12 Garanti
Glasögonglas
För samtliga av Leverantören utlämnade glasögonglas ska gälla ett års garanti
mot tillverkningsfel. Därutöver gäller kostnadsfria normala justeringar.
Kontaktlinser
För samtliga av Leverantören utlämnade kontaktlinser ska gälla en månads
garanti mot tillverkningsfel.
2.13 Statistik
Statistik hämtas av SLL från Thord-systemet.
2.14 Force majeure
Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt
detta avtal om underlåtenheten har sin grund i omständighet (”Befrielsegrund”),
som ligger utanför parts kontroll och som förhindrar fullgörandet därav. Så snart
hindret upphört skall förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt.
5(7)
Såsom befrielsegrund skall anses eldsvåda, krig, mobilisering eller oförutsedda
militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag,
valutarestriktioner, uppror eller upplopp, knapphet på transportmedel, allmän
varuknapphet, inskränkningar i fråga om drivkraft, avtalsenlig konflikt på
arbetsmarknaden samt försening av leverans från underleverantör, om förseningen
har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt.
Förbehållet om avtalsenlig konflikt på arbetsmarknaden skall inte anses som
befrielsegrund om part själv är föremål för eller vidtar sådan konflikt.
För att få befrielse enligt ovan skall Part utan dröjsmål skriftligen meddela den
andra parten härom. Skriftligt meddelande skall också lämnas utan dröjsmål vid
befrielsegrundens upphörande.
Part skall vidta skäliga ansträngningar för att mildra omfattningen och effekten av
befrielsegrund och återuppta fullgörandet av de förpliktelser som hindrats så snart
det praktiskt kan ske.
Då befrielsegrund har varat i trettio (30) dagar äger den part, som inte har
åberopat befrielsegrunden, rätt att skriftligen frånträda detta avtal eller del därav.
2.15 Immaterialrättsliga intrång
Leverantören skall på egen bekostnad hålla SLL skadelös från varje krav,
stämning eller process grundad på att användandet av levererad vara utgör intrång
i patent, upphovsrätt eller annan immateriell rättighet. Parterna skall så snart
möjligt efter det att part fått kännedom om att intrång föreligger på grund av
användning av varan informera den andra parten.
2.16 Förtida upphörande
SLL har rätt att säga upp detta avtal eller del därav till omedelbart upphörande om
 Leverantören försätts i konkurs, träder i likvidation, ställer in
betalningarna eller på annat sätt kan antas vara på obestånd.
SLL har rätt att säga upp detta avtal eller del därav till upphörande trettio (30)
dagar efter avsändandet av den skriftliga uppsägningen, om
 Leverantören inte fullgör de betalningsskyldigheter avseende skatter,
sociala avgifter och övriga betalningsåligganden som enligt lag eller
kollektivavtal åvilar arbetsgivare.
 Leverantören i väsentligt hänseende åsidosätter sina skyldigheter enligt
detta avtal och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter avsändandet
av skriftligt meddelande därom.
 Leverantören bryter mot lag, förordning eller av myndighet utfärdad
föreskrift
Leverantören har rätt att säga upp detta avtal eller del därav till upphörande trettio
(30) dagar efter avsändandet av den skriftliga uppsägningen, om
 SLL i väsentligt hänseende åsidosätter sina skyldigheter enligt detta avtal
och inte vidtar full rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftligt
meddelande därom.
 SLL är i dröjsmål med betalning enligt punkter 2.9 ovan och inte erlägger
betalning till Leverantören senast trettio (30) dagar efter skriftlig
anmaning därom.
6(7)
2.17 Kontaktpersoner
Kontaktpersoner angående detta avtal är för
Avtalsfrågor, SLL
Lennart Holm, tel nr 08-690 57 31
e-post: [email protected]
Verksamhetsfrågor, SLL
Kerstin Malmgren, tel 08 –737 33 83
e-post: [email protected]
Avtalsfrågor, Leverantören
Lars Otterstadh, tel nr 08 – 550 323 05
e-post: [email protected]
2.18 Tillägg och ändringar
Tillägg och ändringar i detta avtal skall för att gälla vara skriftliga och
undertecknade av behöriga företrädare för båda parter samt tydligt anges såsom
ändringar i eller tillägg till detta avtal.
2.19 Överlåtelse av avtalet
Detta avtal får inte, utan SLL Upphandlings i förväg inhämtade skriftliga
medgivande, överlåtas på annan Leverantör.
2.20 Övrigt
Beträffande utprovning av glasögonglas och kontaktlinser finns ytterligare
leverantörer antagna.
2.21 Utförandekrav miljö
Leverantören skall senast ett (1) år efter avtalsperiodens start ha ett strukturerat
och dokumenterat miljöarbete som är öppet för granskning av SLL. Miljöarbetet
skall vara aktivt under hela avtalsperioden. Detta innebär att det minst skall finnas
en miljöpolicy, mätbara och tidssatta mål för miljöarbetet med ansvarsfördelning.
Miljöarbetet skall följas upp minst en gång per år. Miljöledningsarbetet innebär att
leverantören själv organiserar sitt arbete med att se till att dessa krav efterlevs.
Årlig rapportering av miljömål och måluppfyllelse levereras på anmodan.
2.22 Tvist
Tvist i anledning av detta avtal, vilka ej kan göras upp i godo, skall slutligt
avgöras av allmän domstol med tillämpning av svensk rätt, med Stockholms
tingsrätt som första instans.
____________________________________
7(7)
Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, av vilka parterna erhållit
var sitt.
Underskrift av behörig avtalstecknare
För Gyhne & Kristofferson.se
För Stockholms läns landsting
Datum
Datum
……………………………………
Underskrift
…………………………………..
Per Dahlgren
….…………………………………
(namnförtydligande)
…………………………………..
Margareta Eriksson
Download