Verksamhetsplan Gävle Dala Skidskytteförbund 2017 – 2018

advertisement
Verksamhetsplan
Gävle Dala Skidskytteförbund
2017 – 2018
Inledning/förord:
Verksamhetsåret 2017 – 2018 blir det fjärde hela året i Svenska Skidskytteförbundets nya organisationsmodell med regioner istället för den tidigare
distriktsindelningen.
Regionförbundets bärande verksamhet har de tre första åren helt dominerats
av arvet från den tidigare distriktsindelningen, med för Dalarna och dess
klubbar ett minst sagt gott resultat.
Arbetet med att nystarta verksamhet, då främst i Gästrikland, har inte alls varit
lika framgångsrikt, vilket även påpekats tidigare i såväl årsberättelser som
verksamhetsplaner. Fortsättningsvis krävs här ett betydligt närmare samarbete
och mer delat ansvar med SSSF för att kunna uppnå ens mätbara resultat.
Gävle Dala Skidskytteförbund, GDSSF, kan delas upp i nedanstående
verksamhetsområden:
-
Mötesverksamhet, inkluderat kommunikation föreningar
Ekonomi inkluderat sponsring
Läger- och träningssamverkan samt utbildning
Lokala tävlingar
Riksfinal ungdom
Rekrytering nya föreningar
IBU-cup Idre
Mötesverksamhet
Styrelsen med inbjudna från valberedningen, skall månatligen ha telefonmöten första
tisdagen i varje månad.
Årsmöte hålls senast under maj månad, särskild kallelse utgår.
I dagsläget är enbart klubbar från Dalarna representerade i styrelsen. Om nya klubbar
tillkommer i såväl Dalarna som Gästrikland så skall dessa inbjudas som adjungerande till
styrelsen.
Ekonomi inkluderat sponsring
GDSSF:s ekonomiska omslutning är relativt liten, men god och under total kontroll.
Eventuella överskjutande medel skall användas till lägerbidrag vid regionens egna läger samt
till delfinansiering av Riksfinalerna för ungdomar.
Så långt det är möjligt skall finansiering av dräkter och annan utrustning ske via sponsring.
Sponsringsarbetet får dock ej konkurera med de enskillda klubbarnas arbete med sponsring.
Om inte full kostnadstäckning kan uppnås skall individuella deltagaravgifter för klubbarna
finansiera deltagandet och utrustning för Riksfinalerna.
Läger- och träningssamverkan samt utbildning
Mycket av regionförbundets sportsliga framgångar kan kopplas till den samverkanseffekt
som de gemensamma lägerdagarna genererar. Helt naturligt blir kvalitén på såväl träning
som instruktörer bättre ju fler föreningar som både bidrar och deltar.
GDSSF skall årligen genomföra ett sommarläger samt ett höst/vinterläger (tidig snö), där
främst regionens ungdomar inbjudes att deltaga.
Ambitionen är även att genomföra ett läger för seniorer och juniorer på Sognefjäll, samt att
med stöd av SSSF även genomföra ett ”nybörjarläger med både nya unga aktiva och deras
föräldrar.
GDSSF skall även aktivt supporta, stödja och initiera vidare deltagande i andra utbildningar
som t.ex steg 2- utbildningen i skidskytte.
GDSSF ska driva dialog och aktivt deltaga i samtal kring utvecklingen av skidskytterörelsens
gymnasieverksamhet på såväl riks- som regionalt plan
Lokala tävlingar
Genomförande och administrerande av Dala- Värmland cup är en mycket viktig och
framgångsrik del i regionförbundets verksamhet och skall genomföras med sedvanligt antal
tävlingstillfällen.
GDSSF skall ha en person utsedd att leda, administrera och genomföra D/V-cup tillsammans
med en från Värmland utsedd ansvarig person. Önskvärt är fyra tävlingar i Dalarna och två i
Värmland under säsongen.
Utöver Dala/Värmland cup är ambitionen att Dalaklubbarna, så långt det sig göra låter, var
och en, skall arrangera en än enklare kvällstävling för ungdomar under vintern.
För att inspirera och motivera till en tidigare träningsstart inför vintern så skall också 2 - 3
regionala och enklare springskyttetävlingar arrangeras med start medio september.
Riksfinal ungdom
Även fortsättningsvis skall strävan vara att regionen har en framträdande och ledande roll
vid Riksfinalerna. Styrelsen utser uttagnings-, planerings- och genomförande ansvarig
person, antingen inom styrelsen eller med direkt rapporteringsansvar till enskild
styrelsemedlem.
GDSSF ska aktivt påverka och medverka i utvecklandet av Riksfinalerna
Support nya föreningar
Beredskap för support till nystartade föreningar skall upprätthållas, dock måste detta arbete
ske i samarbete med SSSF som även bör äga huvudansvaret för denna verksamhet.
Marknadsöring
Såväl Ornäs som Älvdalen har inplanerade utåtriktade aktiviteter tillsammans med företag
och tävlingar inom andra idrotter.
IBU Cup Idre
De flesta dalaklubbarna bidrar, mot sedvanlig ersättning, och är positiva till, SSSF:s
genomförande av IBU Cup då sådan är förlagd till Idre Fjäll
Detta engagemang sker på föreningsnivå, och beslutas av varje enskild förening.
GDSSF är i nuläget inte redo att, i egenskap av regionförbund, överta ansvaret för
genomförandet av IBU Cup på Idre Fjäll.
Nästa möjliga IBU Cup i Idre är 2018/19 i november månad.
Sammanfattning/Slutord
Som klart framgår av redovisad verksamhetsplan för 2017 - 2018 är GDSSF:s styrelse helt
övertygade om att en fortsatt samarbetsmodell vad gäller såväl tävlingar, som läger och
även inom utbildningsområdet, är den rätta vägen för fortsatt och även ökad framgång för
regionens föreningar, samt även för utvecklingen av den enskillda föreningsverksamheten.
Styrelsen kommer därför att ha dessa verksamhetsområden som Fokusområden kommande
verksamhetsår 2017 – 2018.
Ovanstående verksamhetsplan fastställdes vid styrelsens telefonmöte den 2:a maj 2017.
Gävle Dala Skidskytteförbunds styrelse
Download