Onkologi-HT 13

advertisement
Onkologi-HT 13
Fråga 1.
En 62 gammal man år har utretts p. g. a ett förhöjt PSA och fått beskedet att han har prostatacancer.
Tumören är stor med kapselgenombrott, T3. 8 av 12 tagna biopsier visar cancer, Gleason 4+5. PSA =
52. Inga metastaser är påvisade enligt utredning med MRI och skelettscintigrafi. Urologkliniken har
förordat strålbehandling i första hand och remitterat patienten till onkologkliniken där du tar emot
honom. Patienten vill helst opereras och har följande frågor som du ska besvara.
1A. Varför anser läkarna att det är bättre att strålbehandla än att operera hans prostatacancer?
Motivera! (2 p)
Högrisktumör: T3, stor tumör med kapselgenombrott, större risk mikrometataser, Högt GS, högre risk
lokal spridning. PSA 52 = högrisk. Alla högriskfaktorer, stor risk att inte få bort all cancer vid
operation, strålbehandling ger marginal/ förebygger lokalrecidiv bättre än operation.
1B. Hur lång tid tar strålbehandlingen (dagar eller veckor)? (0,5 p)
6-7 veckor (räcker flera veckor
1C. Vilka typiska biverkningar förekommer vid strålbehandling av prostatacancer? Nämn 2 stycken.
(0,5 p)
Sveda, värk vid miktion, urgency, täta trängningar. Slemmig, blodig avföring, diarréer. Nedsatt
potens. Också sena biverkningar. Minst 2 biverkningar (0,5 p)
Fråga 2.
En 65 år gammal man tas upp av utredande kirurg på multidisciplinär leverkonferens. Patienten är
nyligen utredd p.g.a. ändrade avföringsvanor och anemi. Tidigare frisk. Han visar sig ha koloncancer
stadium IV med metastaser i levern. Inga andra fjärrmetastaser. Beslut tas om att börja med
neoadjuvant cytostatika i kombination med cetuximab (monoklonal antikropp) och därefter utvärdera
resultat inför operation.
2A. Jämför behandlingsintention och prognos mellan denna patient och en patient med bröstcancer
som har levermetastaser! (1p)
CRC: Chans till bot /kurativ behandlingsindikation alt långtidsöverlevnad stor, ca 35-50% 5- års
överlevnad. Bröstcancer med fjärrmetastaser: Icke botbar/Palliativ behandlingsintention.
2B. Kan vi i förväg ta reda på om patienten kommer att ha nytta av cetuximab-behandlingen ?
Förklara! (1p)
Vi måste analysera den prediktiva faktorn KRAS/ enzym nedströms i signaleringskaskaden för
proliferation. Finns aktiverande mutation i KRAS. Muterad i ca 30-40% av CRC-pat. Gör tumören
okänslig för blockering av EGFR. ? (Nu analyseras även NRAS och BRAF. Rätt ges även för dessa.)
Fråga 3.
En man med KOL (rökare) har nyligen varit på kontroll på vårdcentralen. Vid besöket kände läkaren
nytillkomna förstorade körtlar supraklavikulärt och på halsen. Punktion för cytologi visar maligna
celler förenliga med lymfkörtelmetastas från icke småcellig lungcancer. Vidare utredning är planerad.
Några dagar efter läkarbesöket söker patienten akut p.g.a. hastigt tilltagande dyspné. Han har sovit
sittandes i sängen. CRP 50 och ingen feber.
3A. Flera tillstånd med dyspné är vanligare hos patienter med cancer. Vilka av dessa bör du överväga
för denna patient? Ange minst tre. (1,5p)
0,5 p/rimlig diagnos - motivering krävs ej
-Lungemboli. För: Ofta hastigt påkommande. CRP, ibland feber. Tumör utsöndrar
prokoagulanta faktorer. Emot: Här lägesberoende dyspné.
-Pleuravätska. För: Ofta smygande debut. Emot: Ganska hastig debut.
-Pneumoni. För: Cancerpat större risk pga nedsatt allmäntillstånd, tumörväxt i lungor trolig
här. Emot: Påverkad, borde ev. ha högre CRP och/eller feber? Lägesberoende dyspné.
-VCS/Stoke’s krage. För: Bara hos cancerpat, typiskt sova i upprätt ställning. Vanligt vid
lungcancer (troligt här). Emot:
-Metastasering i lungor, mediastinum, som trycker på bronker: För – vanligt vid lungcancer.
Emot: Hastigt påkommen dyspné.
-Perikardvätska: Emot: Hastig progress.
3B. Vilken undersökning bör patienten genomgå i den vidare utredningen? (0,5p)
CT. För att kunna differentiera mellan de olika tillstånden. Lungröntgen ej tillräckligt. (0,5p)
Fråga 4.
En 52 år gammal kvinna har nyligen opererats med bröstbevarande kirurgi för bröstcancer vänster
sida. Diskuteras på en multidisciplinär teamkonferens. Beslut tas om adjuvant behandling.
PAD: Total tumörstorlek 32x30 mm. Invasiv duktal bröstcancer, grad III enligt Elston Ellis. Ki67 är 70 %. Tumören är radikalt borttagen. Metastatisk väst i biopsin från sentinel node samt i
ytterligare fyra av åtta axillära körtlar. Uttryck för ER och PR är positivt. Analys visar
överuttryck av HER2 (3+).
4A. Vad är syftet med den adjuvanta behandlingen? (0,5p)
Minska risk för recidiv/eradikera mikrometastaser.
4B. Motivera varför just denna patient bör erbjudas adjuvant behandling? (0,5p)
Högrisktumör/hög risk för recidiv (stor, körtelpositiv hög proliferation, hög grad, HER2-pos)
4C. Vilka olika behandlingar bör ingå i den adjuvanta behandlingen (2 p).
Cytostatika, anti-hormonell behandling, Herceptin - monklonal AK, strålbehandling. 0,5 p/rätt
behandling
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards