Hur kan behandlingen förbättras? Deltagande i kliniska studier

När det gäller behandling finns det tre typer, kirurgi, strålbehandling och
medicinsk behandling (i första hand cellgiftsbehandling). Kirurgi är att
rekommendera för en del patienter, strål-behandling, ofta i kombination med
cytostatika (cellgifter) för en del och enbart cytostatika för en del patienter.
De vanligaste behandlingsformerna redovisas nedan.
Hur kan behandlingen förbättras?
Med de behandlingsmetoder, som vi har idag kan bara ett begränsat antal
patienter botas, men sjukdomen kan hållas i schack längre eller kortare tid
hos många patienter. I princip gäller att ju mindre och mer begränsad
tumören är dess bättre chans till bot.
Orsaken till att behandlingsresultaten inte är så bra är att tumören ofta ger
symptom ganska sent, så att den har hunnit växa till ganska mycket när
diagnosen ställs. Behandlingen av lungcancer, främst den medicinska har
förbättrats under de senaste decennierna och flera nya mediciner är på väg.
Ur den synpunkten ser framtiden mer lovande ut än någonsin tidigare, men
det kommer att behövas många studier och ta lång tid innan förbättringarna
märks på allvar.
Deltagande i kliniska studier?
Allt fler patienter kommer nog att erbjudas att vara med i kliniska studier.
Det kan kanske för en del patienter kännas osäkert att man skall behöva göra
studier. Man vill ju helt enkelt ha så bra behandling, som möjligt. Men
sanningen är tyvärr att lungcancerbehandlingen behöver förbättras mycket och
detta måste ske genom kliniska studier.
För patienter, som erbjuds att vara med i studier kan det vara bra att veta
att innan en studie kan komma igång så har den först mycket noga diskuterats
och analyserats av inblandade läkare för att den inte skall utsätta patienter för
onödiga risker och ge dem så goda chanser som möjligt. Dessutom måste den
godkännas av Läkemedelsverket och av en etisk kommitté.
Det har visat sig i analyser att det faktiskt i de flesta fall är en fördel att
vara med i studier (oavsett vilken behandling det gäller) troligen eftersom
kontrollen av patienter i studier är speciellt noggrann.
Forts. på nästa sida.
Kirurgi
Kirurgi används inom cancerbehandling i flera olika syften:
Diagnos
För att bestämma tumörtyp och spridning. En mindre
vävnadsbit avlägsnas (biopsi) och undersöks på labb.
Behandling
För att avlägsna tumören och omkringliggande vävnad
som kan innehålla tumörceller.
Stadieindelning
För att kunna bestämma tumörstadie. Görs ofta i
samband med borttagande av tumören.
Rekonstruktion
För att bygga upp delar av kroppen som skadats av
tumör eller i samband med behandling.
Palliation
Även om tumören inte kan tas bort helt eller botas,
kan kirurgi användas för att lindra de symptom som
tumören gett upphov till.
Strålbehandling
Innebär bestrålning av solida tumörer med joniserande strålning. Vanligtvis används en
s k liniär accelerator. Strålningen skadar cellernas genetiska material, vilket gör att de
inte kan fortsätta dela sig. Även normala celler skadas av strålningen, men dessa har
bättre förmåga till reparation och kan läka sig själva.
Strålbehandling kan delas in i två huvudsakliga kategorier:
Palliativ
Används för att lindra tumörsymptom, som smärta eller
blödning. Ges ofta under en kortare tidsperiod.
Radikal
Ges i kurativt syfte. En hög stråldos ges för att totalt eliminera
tumören. Denna behandling måste ges under längre
tidsperioder, ofta 4-6 veckor, för att normala celler ska kunna
återhämta sig.
Antal behandlingar och stråldos är beroende av tumörens egenskaper (läge, storlek,
strålkänslighet mm) samt på patientens allmäntillstånd.
Strålbehandling ges ofta i kombination med kemoterapi / kirurgi. Exempelvis kan
strålbehandling ges för att krympa en tumör innan kirurgiskt ingrepp, eller efter för
att döda eventuellt kvarvarande tumörceller.
Forts. nästa sida.
Medicinsk behandling (kemoterapi)
Ett stort antal läkemedel används inom cancerbehandling. Vanligtvis ges en
kombination av olika läkemedel under ett antal veckor eller månader. Behandlingen
läggs upp individuellt baserat på olika faktorer som lungcancertyp, spridning,
patientens hälsotillstånd mm.
Syftet med behandlingen kan vara:
• Minska tumörens tillväxt
• Förhindra spridning
• Lindra symptom som orsakats av tumören
• Eliminera samtliga tumörceller
Kemoterapi ges i cykler. Mellan cyklerna återhämtar sig normala celler bättre än
tumörcellerna.
Nya behandlingsmetoder
På senare år har flera nya lovande behandlingsmetoder utvecklats, vilka förhoppningsvis
kan komplettera / ersätta dagens behandlingsformer. Nedan presenteras en överblick av
några av dem och ytterligare information finns att hitta i avsnittet Länkar.
Genterapi
Immunoterapi
Cancer orsakas av mutationer i cellernas DNA. Tanken med
genterapi är att överföra en normal kopia av den defekta genen
till cellerna och därmed vända sjukdomsprocessen. Denna
terapi skulle kunna användas på samtliga cancerformer och
intensiv forskning pågår. Förhoppningarna är stora, men
metodens effektivitet och säkerhet måste säkerställas innan
klinisk användning.
Metod för att stimulera kroppens eget immunförsvar att
bekämpa cancern. Kan även användas för att minska
bieffekterna av andra behandlingsmetoder.
Monoklonala antikroppar är antikroppar som designats för att
känna igen och binda till ett specifikt protein på cancercellers
yta. Dessa kan dels användas separat, och aktiverar då
immunförsvaret när antikroppen bundit till tumörcellen. Eller
så antikroppen bära med sig läkemedel, toxiner eller
radioaktiva ämnen till tumörcellerna.
Antiangiogenes
Patienten ges angiogeneshämmande läkemedel som förhindrar
bildande av nya blodkärl. Syftet är strypa tumörens tillförsel av
syre och näring, vilket förhindrar tillväxt och spridning.