Gastric by-pass opererade kvinnor, graviditetsövervakning

advertisement
Godkänt den:
Ansvarig:
Gäller för:
2017-04-24
Masoumeh Rezapour Isfahani
Kvinnosjukvård
Gastric by-pass opererade kvinnor,
graviditetsövervakning
Bakgrund
Det har blivit allt vanligare att kvinnor som genomgått en gastric by-pass (GBP) operation blir gravida.
Gastric by-pass (GBP) är den vanligaste viktminskningsoperationer (98 % av kvinnor som fött barn efter
op.1)
Operationen och efterföljande viktnedgång ökar fertiliteten men det är viktigt att hennes viktnedgång
stabiliserats och eventuella brister på viktiga näringsämnen åtgärdats innan graviditet planeras. Detta
brukar ta 12 – 24 månader och man rekommenderar därför att kvinnan inte bör bli gravid under det
första året efter operation.
Viktminskningen innebär att flera risker under graviditeten minskar, så som graviditetsdiabetes, hypertoni
och stort barn. Däremot så har man i flera studier sett en ökad risk för att barnen föds liten för tiden,
SGA 2.
Kvinnan följs upp på metabola enheten första året med provtagning men därefter sköts kontroller i
primärvården.
Kvinnan kan ha svårare att äta och därmed blir nutritionsstatus försämrat. De flesta har en anemi som
kräver behandling med både järn och B12.
Graviditetsövervakning för kvinnor som genomgått GBP

Vid inskrivning kontrolleras sedvanliga inskrivningsprover. Om misstanke om bristtillstånd eller om
kvinnan inte tagit kosttillskott på länge kontrolleras även vit-B12, folsyra, s-albumin, s-K, s-Mg s-Zn, sCa, s-P och 25-OH vit-D (om inte prover tagits nyligen på Metabola enheten eller i primärvården).

Tänk på att om Hb sjunker under graviditeten är det extra viktigt med uppföljning av fullständiga
anemiprover

Kvinnan ska tas upp på planeringsrond. MHV-läkare bör överväga besök hos specialist/ST-läkare Obgyn SMVC, läkare skriver remiss om så är fallet. Behov av kontakt och besök är beroende av när
kvinnan opererades och om hon tidigare haft okomplicerade graviditeter efter GBP eller ej.

Peroral glukos belastning ska inte utföras varför kvinnan vid indikation för OGTT ska ta s.k. 4punktskurva under tre dagar istället.
Gastric by-pass opererade kvinnor, graviditetsövervakning
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-11932
Version: 2.0
Handlingstyp: Riktlinje
Sidan 1 av 3

Det finns också en ökad risk för brist på spårämnen varför det är viktigt att kvinnan inför och under en
graviditet använder kosttillskott så som:
-
Multivitamin och mineraltillskott ex Mitt val Kvinna® 1x2,
-
B12, Behepan® 2x1 mg,
-
Calcium-Dvit, ex Cacichew-D3®
-
Fe tillskott 100 mg
-
Folat 5 mg minst 2 mån för graviditet och under graviditet och amningsperiod.

Tillväxtkontroll (TVK) bör göras i v 30-32 för alla som genomgått GBP. Remiss kan skickas av BM efter v
25 och svaret kan lämpligen vidimeras i KTB om det inte finns indikation för läkarbesök vid denna tid i
graviditeten.

Alla som genomgått en GBP har också en ökad risk för ileus/herniering. Symtomen på detta hos en
gravid kvinna är mer svårtolkade.
Det är extra viktigt med uppmärksamhet vid buksmärta. Särskilt gäller det vid smärta som uppstår i nära
anslutning till matintag. Symtom skall alltid föranleda noggrann bedömning. Kvinnan ska komma till
obstetriken för kontroll och kontakt tas med kirurgen. Denna typ av ileus är av en annan karaktär och med
andra symtom än vid vanligt ileus. Det är ett inre bråck vilket gör att kräkningar inte vanligt symtom.
Smärtan är av intervallkaraktär och viktigt att inte avfärda detta som prematura sammandragningar.
Bakgrund
Gastric by-pass, GBP, innebär att man sparar en liten ficka av den översta delen av magsäcken till vilken
man kopplar en tunntarmsslynga. Resten av magsäcken liksom tolvfingertarmen finns kvar men är
förbikopplade – ”by-passade” – vilket innebär att ingen föda passerar denna del av mag-tarmkanalen.
Saltsyra, galla och viktiga enzymer från magsäck och tolvfingertarm kommer in längre ner i tunntarmen
(se bild). Viktminskningen kan inte förklaras med hur stor den kvarvarande magsäcksfickan är. Det är den
förändrade anatomin som ökar frisättning av s.k. inkretiner som ökar mättnadskänslan och stimulerar till
en ökad insulinfrisättning och därmed förbättrat glukosupptag i perifera delar av kroppen.
Kända och vanliga komplikationer efter GBP

Vanligaste komplikationen är brist på näringsämnen som mineraler och spårämnen3

Nedstämdhet kan förekomma särskilt i den första viktnedgångsperioden.

Dumping är vanligt och kan kvarstå länge hos vissa individer

Hypoglykemi kan uppträda långt efter en operation. Det kan ge kräkningar och även brist på
tiamin – se ovan.

Ileus/tarmvred är vanligt, särskilt den form som kalas inre bråck. Symtomen är inte som vid ileus
hos en icke GBP patient med kräkningar. Intervallsmärtor av oklar karaktär är mycket viktigt att
uppmärksamma så att diagnos inte försenas

Förstoppning är vanligt eftersom kosten efter en GBP är fiberfattig. Stöd av dietist kan behövas

Diarré förekommer inte vid GBP i någon större utsträckning. Vid diarré besvär av t.ex.
gastroenterit är det extra viktigt att ha kontroll på vätskeintag
Gastric by-pass opererade kvinnor, graviditetsövervakning
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-11932
Version: 2.0
Handlingstyp: Riktlinje
Sidan 2 av 3
Referenser
1.
Outcomes of Pregnancy after Bariatric Surgery; Kari Johansson et al N Engl. J Med 2015; 372:814-24.
2.
Perinatal outcomes after bariatric surgery: nationwide population based matched cohort study N
Roos et al BMJ 2013;347 (Published 12 November 2013)
3.
Saltzman E, Karl JP. Nutrient deficiencies after gastric bypass surgery Annu Rev Nutr 2013;33: 183203.
Gastric by-pass opererade kvinnor, graviditetsövervakning
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-11932
Version: 2.0
Handlingstyp: Riktlinje
Sidan 3 av 3
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards