Anmälan om byte av verksamhetsidkare

advertisement
Anmälan om att verksamheten avbryts,
verksamheten avslutas eller det sker byte av
verksamhetsidkare i en godkänd livsmedelslokal
Livsmedelslagen 23/2006 14 §
Hälsoskyddslagen 763/1994 13 §
Miljöhälsovårdens verksamhetsområde
Askola, Lappträsk, Lovisa, Borgnäs, Borgå,
Sibbo
ANMÄLAN SKALL LÄMNAS IN MINST 14 DYGN INNAN VERKSAMHETSIDKAREN BYTS.
IFALL DET I LOKALENS KONSTURKTIONER ELLER I VERKASMHETEN SKER VÄSENTLIGA FÖRÄNDRINGAR BÖR VERKSAMHETSIDKAERN
ANSÖKAOM ETT NYTT GODKÄNNANDE AV LOKALEN.
ORSAK TILL
ANMÄLAN
INFORMATION
BERÖRANDE
VERKSAMHETSIDK
AREN
Verksamhetsidkare byts
fr.o.m. (datum)
Verksamheten avbryts
fr.o.m. (datum)
Verksamheten avslutas
fr.o.m. (datum)
Verksamhetsidkarens namn
FO-signum eller om sådant inte finns, personbeteckning
Adress och postkontor
Hemkommun
Telefon
Fax
E-postadress
Kontaktperson och telefonnummer
Frakturäringsadress
INFORMATION
BERÖRANDE
LOKALEN
Lokalens nya namn
Telefon
Fax
E-postadress
Adress och postkontor
Disponent och telefonnummer
Öppethållningstid
Antal kundplatser
inomhus
st
utomhus
st
Antal kundtoaletter
Damer
st
Herrar
st
Inva
st
sammanlagt
st
Lokalens tidigare namn och verksamhetsidkare
Begäran om utlåtande för serverings-/ detaljhandelstillstånd för alkohol.
GODKÄNNANDE
AV LOKALEN
Godkännandet av livsmedelslokalen/annan lokals anmälningsbeslut har utretts: beslut §
/
(datum)
TILLÄGGSUPPGIFTER
BILAGOR
Egenkontrollplan (hantering av livsmedel/ försäljning av tobak / rökutrymmen / nikotinprodukter)
Ansökan om tillstånd för försäljning av nikotinprodukter
Andra bilagor
Datum
Underskrift
Namnförtydligande
Blanketten godkänd 12/2008
Porvoon kaupunki, Ympäristöterveydenhuolto Tekniikankaari 1 A, 06100 Porvoo puh. ma-pe klo 9-12 040 168 8844 www.porvoo.fi
Borgå stad, Miljöhälsovård Tekniikbågen 1 A, 06100 Borgå tfn må-fr kl. 9-12 040 168 8844 www.borga.fi
[email protected]
Bilaga 1 till Eviras modelldokument 10119/1: Verksamhet som skall bedrivas (verksamhetstyp och typrelaterade uppgifter)
2 (2)
Ange verksamhetens omfattning för den huvudsakliga verksamheten i tabellen nedan. Kryssa
för annan verksamhet i livsmedelslokalen än den huvudsakliga verksamheten. Exempel: Då
den huvudsakliga verksamheten består av detaljförsäljning av industriellt förpackade livsmedel
som är lättfördärvliga antecknas yta och personantal på den raden. Om det dessutom bedrivs
kaféverksamhet i samma livsmedelslokal sätter man ett kryss (x) på den raden.
Tabellen granskas och kompletteras i samband med de första inspektionen.
Försäljning av livsmedel (inkl. mobila lokaler)
försäljningsyta
(m2) för
livsmedel
antal personer i
livsmedelsperso
nalen
Verksamhetstyper
Partiförsäljning av industriellt förpackade livsmedel som
inte är lättfördärvliga
Partiförsäljning av industriellt förpackade livsmedel som
är lättfördärvliga
Partiförsäljning av oförpackade livsmedel
Partiförsäljning av livsmedel, hantering av livsmedel
som är lättfördärvliga
Detaljförsäljning av industriellt förpackade livsmedel
som inte är lättfördärvliga
Detaljförsäljning av industriellt förpackade livsmedel
som är lättfördärvliga
Detaljförsäljning av livsmedel som säljs oförpackade
Detaljförsäljning av livsmedel, hantering av livsmedel
som är lättfördärvliga
Torg (det vill säga torgområde)
Servering av
livsmedel (inkl.
mobila lokaler)
antal
yta (m2), som hänför antal personer i
kundplatser sig till
livsmedelspersonalen
livsmedelsverksamhet
Verksamhetstyper
Restaurangverksamhet
(inkl. pizzerior)
Grill- eller
snabbmatsverksamhet
Kaféverksamhet
Pubverksamhet, enbart
servering av drycker,
dessutom kan litet
livsmedelsservring (t.ex.
snacks etc.) ingå
Servering av
livsmedel (forts.)
antal portioner per
månad
Verksamhetstyp
Servering av livsmedel (forts.)
Verksamhetstyper
Eviras modelldokument 10119/1, utkast 5.5.2011
antal portioner yta (m2), som antal personer i
per
per
hänför sig till
livsmedelsperso
livsmedelsverk nalen
dygn
samhet
månad
Bilaga 1 till Eviras modelldokument 10119/1: Verksamhet som skall bedrivas (verksamhetstyp och typrelaterade uppgifter)
3 (2)
Storhushåll, storkök (skolor, daghem,
sjukhus, personalrestauranger)
Storhushåll, centralkök och catering
Storhushåll, serveringskök (ingen
matlagning, ringa tillredning av mellanmål och
efterrätter kan ingå)
Verksamhetskategori
Typrelaterade uppgifter
Spannmåls- och
grönsaksbranschen
uppskattad
produktions
mängd
(kg/år)
yta (m2), som
antal personer i
hänför sig till
livsmedelsperso
livsmedelsverks nalen
amhet
uppskattad
produktions
mängd
(kg/år)
yta (m2), som
antal personer i
hänför sig till
livsmedelsperso
livsmedelsverks nalen
amhet
Verksamhetstyper
Kvarnverksamhet
Tillverkning av bageriprodukter,
lättfördärvliga produkter
Tillverkning av mat- och kaffebröd
Tillverkning av andra bageriprodukter
Tillverkning av grönsaks-, bär- och
fruktprodukter
Emballering, litet iordningsställande av
grönsaker för försäljning
Framställning av andra livsmedel
(annat än i mjölk-, kött-, fisk-, ägg-,
spannmåls- eller grönsaksbranschen)
Framställning av sammansatta
produkter (produkt som innehåller förädlade
livsmedel av animaliskt och icke-animaliskt
ursprung, exempelvis pizza, färdigmat)
Framställning av sötsaker
Framställning av drycker
Annan framställning, exempelvis
kafferostning, hanteringar av sniglar etc.
Lagring och frysning av livsmedel
yta (m2), som hänför antal personer i
livsmedelspersonalen
sig till
livsmedelsverksamhet
Verksamhetstyper
Lagring av livsmedel av icke-animaliskt
ursprung
Djupfrysning av livsmedel
Yrkesmässig transport av livsmedel
Verksamhetstyper
Livsmedelstransporter
Transport av djupfrysta livsmedel
Eviras modelldokument 10119/1, utkast 5.5.2011
transportmedel antal personer i
(bil, fartyg etc) livsmedelspersonalen
och antal
Bilaga 1 till Eviras modelldokument 10119/1: Verksamhet som skall bedrivas (verksamhetstyp och typrelaterade uppgifter)
4 (2)
Livsmedelstransporter, nerkylda
Varma livsmedelstransporter
Annan verksamhet
Verksamhetstyper
Eviras modelldokument 10119/1, utkast 5.5.2011
yta (m2), som hänför antal personer i
livsmedelspersonalen
sig till
livsmedelsverksamhet
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards