Ohjeen otsikko (Arial 16, lihavoitu)

Ansvarig person
Harriet Wallin
Sida/sidor
Utarbetad av
Godkänd av
Modellarbetsgruppen
Kyösti Siponen
Modelldokument/version
Tagen i bruk
1/6
10119/1
3.8.2011
1.9.2011
Kontrollavdelningen
Livsmedelsföretagarens anmälan till tillsynsmyndigheten om livsmedelslokal
Livsmedelsföretagarens anmälan till tillsynsmyndigheten om
livsmedelslokal
Detta modelldokument används då en livsmedelsföretagare enligt livsmedelslagens
(23/2006, ändring 352/2011) 13 § moment 1 anmäler till tillsynsmyndigheten om inledande av verksamhet i livsmedelslokal eller betydande ändringar i verksamheten.
Denna anmälningsblankett används inte för
o
livsmedelslokaler, som hanterar livsmedel av animaliskt ursprung innan
dessa går till detaljförsäljning. En företagare som bedriver sådan verksamhet
ska ansöka om godkännande av livsmedelslokalen som anläggning. Det
finns fem modelldokument om ansökan om godkännande separat för anläggningar i köttbranschen (modelldokument nr 10106), anläggningar i fiskbranschen (modelldokument nr 10112), anläggningar i mjölkbranschen (modelldokument nr 10113), anläggningar i äggbranschen (modelldokument nr
10114) och anläggningar som lagrar och fryser livsmedel (modelldokument
nr 10115); och
o
anmälan av företagare i livsmedelskontaktmaterialbranschen av verksamhetsställe och den verksamhet som bedrivs där. För sådan anmälan finns ett
eget modelldokument (modelldokument nr 10116).
Anmälan behöver inte göras när de risker som hänför sig till verksamheten är låga
med tanke på livsmedelssäkerheten samt
o
verksamheten i livsmedelsbranschen äger rum i samma lokal som annan näringsverksamhet som företagaren bedriver,
o
företagaren är en enskild person, eller
o
verksamheten kan inte betraktas som idkande av näring.
Skriftlig anmälan om livsmedelslokal ska göras senast fyra veckor innan verksamhet
inleds. Skriftlig anmälan om betydande ändringar skall också göras senast fyra veckor innan betydande ändringar i verksamheten sker. Tillsynsmyndigheten ska utan
dröjsmål underrättas om avbrytande och nedläggning av verksamheten samt byte av
företagare.
Blanketten för anmälan om livsmedelslokal har utarbetats med sikte på att vara så
enkel som möjlig. Därför får myndigheten inte alla uppgifter som är nödvändiga med
tanke på kommunernas datainsamling. Då man skapar ett nytt tillsynsobjekt i det
elektroniska systemet kan de obligatoriska uppgifter, som inte efterfrågas i blanketten
förses med värdet noll (0). Efter den första inspektionen kan uppgifterna om verksamheten kompletteras. Den tillsynsmyndighet som tar emot anmälan om livsmedelslokal kan begära ytterligare upplysningar som är nödvändiga för handläggningen av
anmälan av företagaren.
Tillsynsmyndigheten kan ställa modelldokumenten till livsmedelsföretagarnas förfogande, exempelvis via sin webbplats. Innan dokumentet tas i bruk bör tillsynsmyndigheten införa sina egna uppgifter (och exempelvis sin logo) i dokumentet det vill
säga fylla i punkterna A-G i blanketten. Därefter bör dokumentet låsas innan man tar
det i bruk så att utomstående inte kan ändra det. Vid behov kan tillsynsmyndigheten
Evira har tillsatt en för regionförvaltningsverken och Evira gemensam arbetsgrupp (Dnr 8144/021/2007), vars uppgift är att ta fram
modelldokument åt livsmedelstillsynsmyndigheterna med målet att förenhetliga och stöda livsmedelstillsynen. Modelldokumenten är
avsedda att vara arbetsverktyg för tillsynsmyndigheterna och Evira rekommenderar att de används.
införa ändringar i sin egen version av dokumentet. Om så sker, måste hänvisningen
till Eviras modelldokument i nedre marginalen tas bort.
Denna vägledande del av modelldokumentet tillställs inte livsmedelsföretagaren.
1 (2)
A. Tillsynsenhetens logo
ANMÄLAN
enligt livsmedelslagen (23/2006, 352/2011) om livsmedelslokal enligt
13 §, moment 1
B. Tillsynsenhetens namn
Dnr och ankomstdatum (myndigheten ifyller)
Företagaren ifyller till tillämpliga delar
Anmälan om en livsmedelslokal ska sändas till (tillsynsenhetens namn) senast fyra veckor innan verksamheten inleds eller betydande
ändringar i verksamheten görs. Det fattas inte ett separat beslut om anmälan, men (tillsynsenhetens namn) ger livsmedelsföretagaren
ett intyg över att anmälan handlagts. (Tillsynsenhetens namn) kan av företagaren begära ytterligare upplysningar som är nödvändiga för
handläggningen av anmälan. För handläggning av anmälan tar (tillsynsenhetens namn) ut en avgift enligt en taxa som kommunen har
godkänt / enligt statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverket.
Anmälan gäller
inledande av verksamhet
betydande ändringar i verksamheten
annat, vad?
1. Företagare
Företagarens namn
Adress och postanstalt samt hemkommun
Telefonnummer och e-postadress
Kontaktperson eller ansvarig person
Telefonnummer och e-postadress
Faktureringsadress
2. FO-nummer eller, om sådant
saknas, personbeteckning
FO-nummer (eller personbeteckning)
3. Verksamhetsställe
Namn
Kontaktperson eller ansvarig person
4. Verksamhet
Besöksadress och postanstalt
Telefonnummer
Huvudsaklig verksamhetskategori
Annan än huvudsaklig verksamhetskategori
Kryssa för den huvudsakliga verksamhetskategorin
bland de givna alternativen. Välj endast en verksamhetskategori:
Kryssa för annan än huvudsaklig verksamhetskategori som bedrivs på samma verksamhetsställe. Man
kan välja flera alternativ:
Försäljning av livsmedel
Försäljning av livsmedel
Servering av livsmedel
Servering av livsmedel
Spannmåls- och grönsaksbranschen
Spannmåls- och grönsaksbranschen
Framställning av andra livsmedel
Framställning av andra livsmedel
Lagring och frysning av livsmedel
Lagring och frysning av livsmedel
Livsmedelstransporter
Livsmedelstransporter
Export och import
Export och import
Annat, vad?
Annat, vad?
I tillägg skall bilaga 1 fyllas i.
C. Postadress
xx
xx
xx
[email protected]
D. Besöksadress
xx
xx
xx
www.xxx.fi
Eviras modelldokument 10119/1, 3.8.2011
E. Telefonnummer
xxxx
F. Telefax
xxxx
G. De kommuner som tillsynsenheten ansvarar för
xx
xx
xx
xx
2 (2)
5. Beräknad tid när verksamhet
en börjar eller tidpunkt för görandet av betydande förändringar
Ny verksamheten beräknas börja i en livsmedelsloka (datum)
Beskrivning av verksamheten
Beräknad tidpunkt för betydande förändringar, datum
Beskrivning av betydande ändringar
6. Uppgift om plan för egenkontroll
Det finns en plan för egenkontroll
Plan för egenkontroll görs upp före
Vid uppgörande av planen för egenkontroll har man
använt en branschriktlinje, vilken?
7. Uppgifter om lokalens av
byggnadstillsynsmyndigheten
godkända användningsändamål
8. Företagarens underskrift och
namnförtydligande
Datum
Ort
Underskrift och namnförtydligande
Anmälan och bilaga 1 ska sändas till (tillsynsenhetens namn).
Myndigheten fyller i
Anmälan är vederbörligen ifylld
ja
nej
Ytterligare uppgifter har inbegärts
Ytterligare uppgifter har mottagits
_____/_____ 20 ______
_____/_____ 20 _____
_____/_____ 20 ______
Tjänsteinnehavarens underskrift
Tjänsteinnehavarens underskrift
Tjänsteinnehavarens underskrift
Preliminär riskbedömning har gjorts _____/_____ 20 ______ enligt riksprogrammet för livsmedelstillsyn.
Intyg över att anmälan handlagts har skickats till företagaren.
_____/_____ 20 ______
Uppgifter om livsmedelslokalen eller betydande ändringar i verksamheten har sparats i databasen över tillsynsobjekt.
_____/_____ 20 ______
Eviras modelldokument 10119/1, 3.8.2011
Bilaga 1 till Eviras modelldokument 10119/1: Verksamhet som skall bedrivas (verksamhetstyp och typrelaterade uppgifter)
1 (2)
Ange verksamhetens omfattning för den huvudsakliga verksamheten i tabellen nedan. Kryssa för
annan verksamhet i livsmedelslokalen än den huvudsakliga verksamheten. Exempel: Då den huvudsakliga verksamheten består av detaljförsäljning av industriellt förpackade livsmedel som är
lättfördärvliga antecknas yta och personantal på den raden. Om det dessutom bedrivs kaféverksamhet i samma livsmedelslokal sätter man ett kryss (x) på den raden.
Tabellen granskas och kompletteras i samband med de första inspektionen.
försäljningsyta
2
(m ) för livsmedel
Försäljning av livsmedel (inkl. mobila lokaler)
antal personer i
livsmedelspersonalen
Verksamhetstyper
Partiförsäljning av industriellt förpackade livsmedel som inte är
lättfördärvliga
Partiförsäljning av industriellt förpackade livsmedel som är lättfördärvliga
Partiförsäljning av oförpackade livsmedel
Partiförsäljning av livsmedel, hantering av livsmedel som är
lättfördärvliga
Detaljförsäljning av industriellt förpackade livsmedel som inte är
lättfördärvliga
Detaljförsäljning av industriellt förpackade livsmedel som är
lättfördärvliga
Detaljförsäljning av livsmedel som säljs oförpackade
Detaljförsäljning av livsmedel, hantering av livsmedel som är
lättfördärvliga
Torg (det vill säga torgområde)
Servering av livsmedel (inkl. mobila
lokaler)
antal kundplatser
2
yta (m ), som hänför
sig till livsmedelsverksamhet
antal personer i livsmedelspersonalen
Verksamhetstyper
Restaurangverksamhet (inkl. pizzerior)
Grill- eller snabbmatsverksamhet
Kaféverksamhet
Pubverksamhet, enbart servering av drycker, dessutom kan litet livsmedelsservring (t.ex. snacks etc.) ingå
2
Servering av livsmedel (forts.)
Verksamhetstyper
Storhushåll, storkök (skolor, daghem, sjukhus,
personalrestauranger)
Storhushåll, centralkök och catering
Storhushåll, serveringskök (ingen matlagning,
ringa tillredning av mellanmål och efterrätter kan ingå)
Eviras modelldokument 10119/1, Bilaga 1, 3.8.2011
antal port- yta (m ), som hänför
ioner per
sig till livsmedelsdygn
verksamhet
antal personer i livsmedelspersonalen
Bilaga 1 till Eviras modelldokument 10119/1: Verksamhet som skall bedrivas (verksamhetstyp och typrelaterade uppgifter)
2 (2)
Verksamhetskategori
Typrelaterade uppgifter
Spannmåls- och grönsaksbranschen
uppskattad
produktionsmängd (kg/år)
yta (m ), som hänför sig till livsmedelsverksamhet
uppskattad
produktionsmängd (kg/år)
yta (m ), som hänför sig till livsmedelsverksamhet
2
antal personer i
livsmedelspersonalen
2
antal personer i
livsmedelspersonalen
Verksamhetstyper
Kvarnverksamhet
Tillverkning av bageriprodukter, lättfördärvliga
produkter
Tillverkning av mat- och kaffebröd
Tillverkning av andra bageriprodukter
Tillverkning av grönsaks-, bär- och fruktprodukter
Emballering, litet iordningsställande av grönsaker för
försäljning
Framställning av andra livsmedel (annat än i
mjölk-, kött-, fisk-, ägg-, spannmåls- eller grönsaksbranschen)
Framställning av sammansatta produkter
(produkt som innehåller förädlade livsmedel av animaliskt och icke-animaliskt ursprung, exempelvis pizza,
färdigmat)
Framställning av sötsaker
Framställning av drycker
Annan framställning, exempelvis kafferostning,
hanteringar av sniglar etc.
2
Lagring och frysning av livsmedel
yta (m ), som hänför
sig till livsmedelsverksamhet
antal personer i livsmedelspersonalen
Verksamhetstyper
Lagring av livsmedel av icke-animaliskt ursprung
Djupfrysning av livsmedel
Yrkesmässig transport av livsmedel
transportmedel
(bil, fartyg etc)
och antal
antal personer i livsmedelspersonalen
Verksamhetstyper
Livsmedelstransporter
Transport av djupfrysta livsmedel
Livsmedelstransporter, nerkylda
Varma livsmedelstransporter
2
Annan verksamhet
Verksamhetstyper
Eviras modelldokument 10119/1, Bilaga 1, 3.8.2011
yta (m ), som hänför
sig till livsmedelsverksamhet
antal personer i livsmedelspersonalen