Allmän rättskunskap - TFE

advertisement
Allmän rättskunskap
Föreläsare: Signe Lagerkvist
[email protected]
Allmän rättskunskap?
• Allmänt om rättssystemet och rättsreglerna
• Rättskällorna
• Den juridiska metoden; hur löser man ett juridiskt
problem?
2
Det svenska rättssystemet
Rättsregel
Rättsregel
Rättsregel
Rättssystemet
Rättsregel
Rättsregel
3
1
Rättsregler
• Skriven rätt
Lagar, förordningar och andra författningar/föreskrifter
EU-fördrag, förordningar, beslut och direktiv,
Internationella konventioner m.m.
• Oskriven rätt
Sedvanerätt, allmänna rättsprinciper
4
Den juridiska metoden
1. Identifiera det juridiska problemet!
2. Identifiera tillämpliga rättsregler!
3. Tolka rättsreglerna! (tolkning med hjälp av
rättskällorna)
4. Tillämpa rättsreglerna för att lösa det juridiska
problemet/frågan!
5
Scenario
Kalle och Lina arbetar båda på posten och umgås en del på jobbet
och fritiden. En vacker sommardag ringer Lina till Kalle och
frågar om han vilja följa med och segla med henne. Kalle vill inget
hellre än att umgås så mycket som möjligt med Lina och tackar
direkt ja till erbjudandet. Under seglatsen ljuger Kalle och säger
att segling är ett av hans största intressen för att göra ett bra
intryck på Lina. Lina blir glatt överraskad och frågar om han har
någon egen båt. Kalle svarar så obesvärat han kan att han inte har
någon båt ännu, men att han funderar på att köpa en. Då berättar
Lina att hon har tänkt köpa en ny båt och att Kalle kan få köpa
hennes båt om han vill. Kalle säger snabbt att det låter som en
jättebra idé. Direkt efteråt ångrar han sig men säger ingenting om
detta till Lina. Lina, som har förstått att Kalle är väldigt förtjust i henne,
börjar direkt att diskutera priset för båten med Kalle. Lina föreslår det
högsta pris hon sett för liknade båtar hos en båtförsäljare. Kalle nickar
och säger att det blir bra.
6
2
Frågor….
• Är Kalle kär i Lina?
• Var det rätt av Lina att fråga Kalle om han ville köpa
hennes båt?
• Har det uppkommit en överenskommelse (ett avtal)
mellan Kalle och Lina som gör att Kalle är tvungen att
köpa Linas segelbåt?
7
Normsystem ex:
Historia
Kultur
Religion
Befolkningstäthet?
Geografi?
Den allmänna moralen i Sverige?!
Ekonomi
Det svenska rättssystemet
8
• Antagna på särskilt sätt
• Sanktionerade på särskilt sätt
9
3
Legitimitet hos rättssystemet?....Rättsstat?!
•
Skydd från godtyckliga beslut
•
Likhet inför lagen
•
Opartiska och sakliga beslut
•
Grundläggande mänskliga rättigheter
•
Absoluta gränser för maktutövning
10
I Sverige…
Regeringsformen (RF)
1 kap Statskickets grunder och grundläggande principer
för den offentliga maktutövningen:
• Legalitetsprincipen
• Objektivitetsprincipen
2 kap Grundläggande fri- och rättigheter
• Yttrande- informations- mötes- förenings och religionsfrihet
• Förbud mot dödsstraff och tortyr samt kroppsstraff
• Skydd för äganderätten
• Skydd mot diskriminering
Europakonventionen om skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR)
11
Det juridiska problemet…
Har det uppkommit en överenskommelse (ett
avtal) mellan Kalle och Lina som gör att Kalle
är tvungen att köpa Linas segelbåt?
12
4
Frågor….
•
•
•
•
•
•
Vilka regler finns över huvud taget?
Finns föreskrifter? (skriven rätt)
Hur förhåller sig olika föreskrifter till varandra?
Var finns föreskrifterna?
Vilka olika typer av föreskrifter finns?
Var finns föreskrifter om detta?
• Får Kalle ingå avtal om köp av segelbåt?
13
Två typer av personer/rättssubjekt:
• Fysiska personer
• Juridiska personer
………………………………………
Två typer av handlingsutrymme:
• Rättskapacitet (rättsförmåga)
• Rättslig handlingsförmåga
HR: De som har rättskapacitet har rättslig
handlingsförmåga!
14
Den skrivna rätten
Grundlag: Riksdagen
Lag: Riksdagen
Förordning: Regeringen
Övriga föreskrifter: Förvaltningsmyndigheter/
kommuner
15
5
Hur förhåller sig föreskrifterna till varandra?
Grundlag: RF 2:15 Skyddet av äganderätten. Krävs angelägna allmänna
intressen för att inskränka äganderätten. Den som får tåla inskränkningen ska
få full ersättning för förlusten.
Lag:
• MB 7:6 Länsstyrelse/kommun får bestämma att vägar och parkeringsplatser anläggs
inom ett naturreservat om det behövs för att uppfylla syftet med naturreservatet=
Angelägna allmänna intressen
• MB 31:4 1 st. 2 p. Den som får tåla att mark tas i anspråk ex. genom att vägar och
parkeringsplatser byggs inom ett naturreservat har rätt till ersättning.=Detta är en
inskränkning som ger rätt till ersättning
• ExprL 4:1 Om delar av en fastighet tas i anspråk ska intrångsersättning betalas med
ett belopp som motsvara den minskning av marknadsvärdet som uppkommer genom
expropriationen. Därutöver 25 % alltså minskningen i marknadsvärdet gånger 1,25.
=Detta är innebörden av full ersättning
Från det viktigaste och mest grundläggande…..
….till det detaljerade svaret på en viss fråga…..
16
Lex superior
Grundlagarna
Även
Lex specialis
Lex posterior
Lagarna
Förordningarna
Övriga myndighets- och
kommunala föreskrifter
17
Var finns föreskrifterna?
Grundlag, lag och förordning:
• Svensk författningssamling (SFS)
• Lagrummet.se m.fl., lagböcker
Övriga föreskrifter:
• Förvaltningsmyndighetens/kommunens egen
författningssamling
• Lagrummet.se m.fl., lagböcker
Lagböcker: Blå, svarta, gröna….
18
6
Vilka olika typer av föreskrifter finns?
Rättsområden
Civilrätt
Offentlig rätt
Personrätt,
förmögenhetsrätt
och familjerätt
Statsrätt, förvaltningsrätt,
finansrätt, straffrätt
och processrätt
19
Chef
LAS
Sambo
Erik
SamboL
Dotter
Granne
FB
AvtL
Relationer mellan enskilda personer/ företag
HR: avtalsfrihet /dispositiva, svagare part?
Utfyllnad av avtal
20
Riksdag
och regering
Byggnadsnämnden
PBL
HR: Ingen avtalsfrihet
/indispositiva
Rättigheter:
Sjukpenning, barnbidrag
Skyldigheter:
Betala skatt, söka bygglov
Skatteverket
IL
Erik
21
7
Föreskrifternas uppbyggnad
• Förutsättningar (rättsfakta)
• Följd/effekt (rättsföljd)
22
MB 29:7
Den som med uppsåt eller av oaktsamhet
skräpar ned utomhus på en plats som
allmänheten har tillträde eller insyn till
(rättsfakta) OM
…döms för nedskräpning till böter eller
fängelse i högst ett år (rättsföljd) SÅ
23
Rekvisit (förutsättningar)
MB 29:7
•
•
•
•
•
•
Någon ska skräpa ned
Detta ska ske utomhus
Allmänheten ska ha tillträde till platsen eller
Allmänheten ska ha insyn till platsen
Detta ska göras av oaktsamhet eller
Detta ska ske uppsåtligen
24
8
Rekvisit
• Subjektiva- avsikt, insikt
• Objektiva- faktiska omständigheter
• Kumulativa- och
• Alternativa- eller
25
Var finns föreskrifter om detta?
Har det uppkommit en överenskommelse (ett avtal) mellan Kalle
och Lina som gör att Kalle är tvungen att köpa Linas segelbåt?
Sökord eller kurslitteratur!
•
Lagrummet.se, lagar och förordningar, Svensk
författningssamling (SFS) i fulltext
•
Juridiska betaldatabaser: Ex Zeteo
•
Sveriges rikes lag, alfabetiskt register
•
Google?
26
• Avtalslagen (1915:218)
• Allmänna avtalsrättsliga principer:
……pacta sunt servanda
27
9
Den juridiska metoden
Vi har identifierat det juridiska problemet!
Vi har identifierat tillämpliga rättsregler!
• Tillämpa rättsreglerna!
• Tolkning med hjälp av rättskällorna!
28
Rättskällorna?
• Rättsregler
• Förarbeten
• Praxis
• Doktrin
29
Endast lagen som rättskälla? Objektiv tolkning
36 § Avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om
villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll,
omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade
förhållanden och omständigheterna i övrigt. Har villkoret
sådan betydelse för avtalet att det icke skäligen kan krävas att
detta i övrigt skall gälla med oförändrat innehåll, får avtalet
jämkas även i annat hänseende eller i sin helhet lämnas utan
avseende.
Vid prövning enligt första stycket skall särskild hänsyn
tagas till behovet av skydd för den som i egenskap av
konsument eller eljest intager en underlägsen ställning i
avtalsförhållandet.
30
10
Föreskrifter och andra rättsregler
Föreskrifter:
Lagar, förordningar m.m.:
• Regeringsformen
• Avtalslagen
• Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd
Andra rättsregler:
• Sedvanerätt ex. allemansrätten
• Allmänna rättsprinciper t.ex. pacta sunt servanda
= Måste
följas!
31
Förarbeten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Riksdagen begär utredning eller regeringen beslutar själv om sådan
Direktiv till kommitté
Kommittén utreder och betänkandet publiceras i SOU eller Ds-serien
Betänkandet går på remiss till myndigheter och organisationer som
avger remissyttranden
Bearbetning sker i berört departement
Ibland remitteras förslaget till lagrådet
Ny bearbetning i departementet
Proposition till riksdagen
Riksdagsutskott behandlar förslaget och avger ett utskottsbetänkande
Riksdagen antar lagförslaget i kammaren
Regeringen promulgerar lagen
Lagen publiceras i SFS
32
Förarbeten – användning
Tolkning av lagar (och övriga föreskrifter)
• Subjektiv tolkning
• Teleologisk tolkning
= Bör följas och följs i hög utsträckning!
33
11
Hur hittar vi förarbeten? Ex.Vindkraft
•
Vilka föreskrifter (författningar) reglerar vindkraft?
- Lagrummet.se
- SFS i fulltext
- Miljöbalken (1998:808)
- Ctrl F ”vindkraft”
Miljöbalken 16 kap. 4 §: Tillstånd till en anläggning för vindkraft får endast ges
om den kommun där anläggningen avses att uppföras har
tillstyrkt det.
Första stycket gäller inte om regeringen har tillåtit
verksamheten enligt 17 kap. Lag (2009:652).
- Gå upp till början av fulltext av Miljöbalken
- ”Länk till register” högst upp till höger
34
Register till (1998:808)…
SFS-nummer:
Ansvarig
myndighet:
Ikraft:
Förarbeten:
1998:808
Miljödepartementet
1999-01-01
Prop. 1997/98:45, bet. 1997/98:JoU20, rskr.
1997/98:278
Ändring
Rubrik:
SFS-nummer:
Omfattning:
Ikraft:
Förarbeten:
Lag (2009:652) om ändring i miljöbalken
2009:652
ändr. 4 kap. 3 §, 6 kap. 4, 5, 7 §§, 9 kap. 6 §, 17
kap. 4 a, 6 §§, ny 16 kap. 4 §
2009-08-01
Prop. 2008/09:146, bet. 2008/09:MJU27, rskr.
2008/09:258
35
Praxis
• Prejudikat
• Andra domar
• Av myndigheter fattade beslut som kan
vara av betydelse för kommande
avgöranden.
36
12
Domstolarna
Högsta
domstolen
Högsta
förvaltningsdomstolen
Hovrätterna
Kammarrätterna
Tingsrätterna
Förvaltningsrätterna
Specialdomstolar:
Mark- och miljödomstolarna,
Arbetsdomstolen…
37
Var finns Praxis?
• Domstolarna och myndigheterna!
• Lagrummet.se (rättspraxis, vägledande avgöranden)
• Betaldatabaser
• Bibliotek
Publikationer:
•
•
•
•
•
Nytt juridiskt arkiv (NJA), NJA 2011 s. 732 (alt. NJA 2011:64)
Rättsfall från hovrätterna (RH), RH 2010:195
Högsta förvaltningsdomstolens årsbok (HFD), HFD 2011 ref. 76
Rättsfall från Kammarrätterna (KR), RK 2011:2
Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD/MÖD), MÖD 2012:1
38
Praxis –användning
Tolkning av lagar (och övriga föreskrifter)
• Teleologisk tolkning m.m.
Skapa nya rättsregler och underlag för tolkning av
befintliga rättsregler
= Bör följas och följs i hög utsträckning!
39
13
Doktrin
•
•
•
•
•
•
Avhandlingar
Läroböcker
Artiklar
Handböcker
Allmänna råd
Lagkommentarer
Utförliga resonemang med stöd i relevanta rättskällor?
Tillför något nytt? Vem har skrivit?
40
Var finns Doktrin?
• Bibliotek
• Bokhandel
• Betaldatabaser (lagkommentarer, artiklar m.m.)
• Myndigheternas hemsidor (allmänna råd)
41
Doktrin –användning
Sammanställning av kunskap från de övriga
rättskällorna i en viss fråga
Slutsatser/resonemang utöver vad som framgår i de
andra rättskällorna (…som sedan blir en del av praxis
m.m.)
= Bör/kan följas och följs i viss utsträckning!
42
14
Om rättskällorna inte ger något svar…
Allmänna
rättsprinciper
Fri tolkning
Allmänna
rättsmedvetandet
43
Rättskällorna
•
Föreskrifter och andra rättsregler
Måste följas!
RF 1:1 3 st. Den offentliga makten utövas under lagarna!
---------------------------------------------------------• Förarbeten
• Praxis
• Doktrin
Underlag för att tolka rättsreglerna!
Viktigt att tolkningsunderlaget är detsamma för alla beslutsfattare
(att den juridiska metoden följs)
Rättssäkerhet….Legitimitet!!
44
Den juridiska metoden
Juridisk
fråga?
Rättsregler?
Avtal?
Tolkning av
avtalet
Tolkning med
hjälp av
rättskällorna
Svar!
Processen
återstår!
45
15
Download
Random flashcards
Create flashcards