Titel (markera respektive text och ersätt med Din egen)

advertisement
Titel (markera respektive text och
ersätt med Din egen)
En litteraturstudie
Författare:
Förnamn Efternamn
Handledare: Förnamn Efternamn
Litteraturstudie
Hösten 2016
Lunds universitet
Medicinska fakulteten
Programnämnden för omvårdnad, radiografi samt
reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa
Box 157, 221 00 LUND
(Innehållsförteckning)
(Innehållsförteckning) ............................................................................................................ 1
Problemområde ..................................................................................................................... 2
Bakgrund ........................................................................................................................... 2
Rubrik 3 När ni har underrubriker så används dessa “Rubriknivå 3 och om det behövs
rubriknivå 4”. .................................................................................................................. 2
Rubrik 4 ..................................................................................................................... 2
Syfte .................................................................................................................................. 2
(Specifika frågeställningar) ............................................................................................ 3
Metod .................................................................................................................................... 3
Sökstratergi ....................................................................................................................... 3
Datainsamling .................................................................................................................... 3
Data analys ....................................................................................................................... 4
Resultat ................................................................................................................................. 4
Rubrik 2 ............................................................................................................................. 4
(Diskussion – denna behöver ni inte ha med) ........................................................................ 4
Författarnas arbetsfördelning (och framför allt vilka som aktivt deltagit I att skriva
litteraturstudien) ................................................................................................................. 5
Referenser......................................................................................................................... 6
Bilaga 1 (2) ............................................................................................................................ 7
Bilaga 2 (2) ............................................................................................................................ 8
Problemområde
Här skriver ni varför det ni ska undersöka är ett problem. Till exempel: Är det för att det är en
smärtsam undersökning? Är det många som drabbas och det kan betyda att oron hos denna
grupp ökas. Det beror alltså på ert syfte vad ni ska skriva om här. Alla fakta ska ha en referens
(inga refereringar till föreläsningar eller power-point i detta arbetet). Det ska inte vara så långt
kanske max en halv sida. När läsaren läst detta ska läsaren förstå vad arbetet ska handla om.
Bakgrund
I detta avsnitt ska ni fördjupa det som är viktiga delar i arbetet. Om ni skriver om
mammografi till exempel ska ju hur en mammografiundersökning går till beskrivas här. Man
kan säga att här ska ni ta upp det som behövs för att andra läsare ska kunna förstå vad som
sedan kommer i syfte och resultat.
Rubrik 3 När ni har underrubriker så används dessa “Rubriknivå 3 och om det
behövs rubriknivå 4”.
Text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text,
text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text,
Rubrik 4
Text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text,
text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text,
Syfte
Syftet är väldigt viktigt att ha klart för sig. Det är egentligen detta som styr hela arbetet.
2
(Specifika frågeställningar)
Om syftet är tydligt behöver man inte ha specifika frågeställningar. Ibland kan det vara lättare
att formulera sitt syfte till en fråga för att hålla fokus på vad man undersöker och då kan man
naturligtvis här formulera sitt syfte som en fråga.
Metod
… litteraturstudie… (Det är bara de artiklar ni använder i resultatet som ska tas upp här
Sökstratergi
Till exempel vilka databaser som använts. Vilka sökord…
Datainsamling
Försök göra ett sökschema ungefär som det nedan.
Tabell 1. Sökschema i PubMed
Sökord
Antal träffar
Diabetes
300065
Parents
Xxxxx
Diabetes AND
xxx
(Urval 1)
parents
Diabetes AND
xx
parents AND
experience
zzzz
3
(Urval 2)
(Urval 3)
Data analys
Beskriv (kortfattat) hur ni gått tillväga för att få fram ert resultat (till exempel likheter…
skillnader…).
Resultat
Analys av 3 artiklar – artiklarnas resultat ska analyseras. Tänk på att ni ska besvara ert syfte.
Rubrik 2
Här beskriver ni ert resultat. Det kan vara att ni hittar olika teman och därför har
underrubriker. Tänk på att ni inte letar efter ”en sanning” utan tittar efter likheter och
olikheter i era valda artiklars resultat. Kanske har de kommit fram till olika resultat. Det
viktiga är att ni redovisar deras resultat som de är, utan värderingar och/eller kommentarer
som ni själva tycker.
Det är bra om ni kan integrera artiklarna med varandra till exempel: ”I studierna av Svensson,
Taub och Törnqvist (2007) och Persson och Nilsson (2013) framkommer att… Karlsson,
Svensson och Ljungberg (2013) menar däremot…
Ni kan också innan den integrerade analysen eller efter den göra korta sammanfattningar av
artiklarna. Ta då upp till exempel: hur många informanter, enkäter, intervjuer, randomiserad
studie etc, kort om resultatet.
(Diskussion – denna behöver ni inte ha med)
Om ni väljer att skriva något. Här ska man diskutera de resultat man fått fram. Ni ska
fortfarande ha referenser när ni beskriver fakta. Här kan ni dock ha lite egna kommentarer.
MEN undvik JAG, VI och man! (Det ska ni undvika i hela arbetet.
4
Författarnas arbetsfördelning (och framför allt vilka som aktivt deltagit I att
skriva litteraturstudien)
Text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text,
text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text,
text, text…
5
Referenser
Exempel på hur referenser på en artikel respektive bok skrivs:
Wang, J., Duan , X., Christner, J. A., Leng, S., Grant, K. L., McCollough, C. H. (2012).
Bismuth Shielding, Organ-based Tube Current Modulation, and Global Reduction of Tube
Current for Dose Reduction to the Eye at Head CT, Radiology, 262, 191-198.
Willman, A., Stoltz, P. & Bahtsevani, C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan
forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.
6
Bilaga 1 (2)
Bilaga 2 (2)
Download