Metodbok för elevhälsan

advertisement
METODBOK FÖR ELEVHÄLSAN
Elevhälsans medicinska insats
Rutiner och administration 10.5.1
2017-03-22
Ordination av läkemedel genom generella direktiv
Nedanstående läkemedel bör finnas på mottagningen. Skolsköterskor i Örebro
kommun får ge läkemedel enligt detta direktiv. Skolsköterskorna är namngivna i
förteckning kopplad till läkemedelsinstruktionen hos Elevhälsans medicinska enhet.
Läkemedlen får ges vid nämnda specifika tillstånd utan särskild läkarordination.
Läkemedlen får ges till en elev endast efter att en skolsköterska gjort en
behovsbedömning. Skolsköterskan dokumenterar vad som getts och på vilken
indikation i journalen. Se också PM 1.1 om akut beredskap vid anafylaktisk reaktion.
Alla sköterskor skall ha de läkemedel som nämns i PM 1.1 om akut beredskap vid
anafylaktisk reaktion, nämligen adrenalinpenna 300 µg (Jext alternativt Epipen eller
Emerade), Aerius munsönderfallande tablett 5 mg, Betapred tablett 0,5 mg samt
Airomir inhalationsspray 0,1 mg/dos. Se PM 1.1 för behandling av akut
överkänslighetsreaktion.
För samtliga läkemedel gäller kontraindikationer och försiktighet enligt FASS.
För läkemedlen Alvedon och Ipren ska stor restriktivitet iakttas. Ett förhållningssätt,
där alternativ till medicinering ges, ska råda. Förälder ska kontaktas innan barn på
låg- eller mellanstadiet ges dessa läkemedel. För barn på högstadiet ska förälder
helst kontaktas innan läkemedlet ges.
Adrenalinpenna 300 µg, Jext alternativt Epipen eller Emerade. Används vid akut
behandling av anafylaxi. Följ PM 1.1 om akut beredskap vid anafylaktisk reaktion.
Aerius. Munsönderfallande tablett 2,5 mg och 5 mg. Vid allergisk rinit ges 2,5 mg till
barn 6-11 år och 5 mg till barn som är 12 år och äldre.
Vid urtikaria och andra akuta allergiska reaktioner ges 5 mg i åldern 6-12 år och
10 mg över 12 års ålder, se PM 1.1 om akut beredskap vid anafylaktisk reaktion.
Betapred. Tabletter 0,5 mg. 10 tabletter vid kraftig allergisk reaktion, se PM 1.1 om
akut beredskap vid anafylaktisk reaktion. Tabletterna löses i ½ glas vatten.
Airomir. 0,1 mg/dos, inhalationsspray. 1 puff i taget ges via spacer Nebunette eller
OptiChamber Advantage som töms med 5 andetag. Vid astma ges 2 - 4 puffar. Kan
upprepas efter 10 minuter vid behov.
För behandling av astma vid anafylaxi se PM 1.1 om akut beredskap vid anafylaktisk
reaktion.
Alvedon. Tabletter 500 mg och/eller munsönderfallande tabletter 250 mg. 250-500
mg högst 3-4 gånger dagligen mot smärta. Se ovan om restriktivitet. 6 - 7 år 250 mg,
7-12 år 250-500 mg, över 12 år 500 mg.
Ipren. Tabletter 200 mg och/eller tabletter 400 mg. Över 12 år 200-400 mg högst 3-4
ggr dagligen, högst 1 200 mg per dygn. Ges mot menssmärtor. Kan ges mot
1
METODBOK FÖR ELEVHÄLSAN
Elevhälsans medicinska insats
Rutiner och administration 10.5.1
2017-03-22
huvudvärk. OBS! Ges ej till patienter med salicylsyreöverkänslighet, ökad
blödningsbenägenhet, ulcus ventriculi och duodeni, levercirros, svår njursjukdom,
leversjukdom, svår hjärtsjukdom eller vid astma. Se ovan om restriktivitet.
ellaOne. Tabletter 30 mg. För postcoital antikonception. 1 tablett tas så snart som
möjligt efter oskyddat samlag, kan tas upp till 120 timmar, d v s 5 dygn efter oskyddat
samlag. Ges ej vid svår leversjukdom samt graviditet. Se i övrigt PM 9.7 om
akutpreventivmedel.
Lecrolyn. Ögondroppar, endosbehållare, 40 mg/ml. Vid allergisk konjunktivit. 1-2
droppar i vardera ögat två gånger dagligen.
Viscotears. Ögongel, endosbehållare, 2 mg/g. 1 droppe vid behov eller högst 3-4
gånger dagligen i ögat. Kan användas vid skavningskänsla efter främmande kropp i
ögat.
Nezeril. Näsdroppar, endosbehållare, 0,25 mg/ml och 0,5 mg/ml. Kan ges mot
nästäppa vid förkylning. 0,25 mg/ml ges från 7 år och 0,5 mg/ml ges från 10 år.
Microcidkräm 1 %. Kan användas vid impetigo. Appliceras 2-3 gånger dagligen.
Hydrokortisonkräm eller -salva 1 %. Påstrykes lindriga eksem 2 gånger dagligen i
en vecka.
Xylocainsalva 5 %. Påstrykes tunt vid behov vid brännskada eller insektsbett.
Alsollösning och Alsolsprit. För baddning och omslag.
Klorhexidinlösning 0,5 mg/ml. Kan användas för att avlägsna krustor vid impetigo.
Druvsocker. Används vid hypoglykemi.
Ingemor Skoglund
Skolöverläkare
2
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards