Akademikerförbunden Avtalsyrkande 2016, Arbetsgivaralliansen

advertisement
Akademikerförbunden
www.akademikerforbunden.se
Akademikerförbunden
Avtalsyrkande 2016, Arbetsgivaralliansen
Vård och Omsorg
Lön
Avtalstid
Ettårigt avtal.
Punkt 3.2 Löneökningsutrymme
I avtalet ska anges ett garanterat utrymme om X procent för 2016 års lönerevision.
Löneavtalets uppbyggnad och kronologi
Löneprocessen bör utvecklas och förtydligas i avtalet.
Lokala parters medverkan bör stärkas genom överläggning och avstämning. Budgetprocessen ska
vara en del av parternas löneprocess. Avtalet ska också förtydligas när det gäller hur processen ska
se ut när det saknas lokal arbetstagarpart. En översyn av statistikavtalet ska ske i syfte att på ett
bättre sätt följa upp löneprocessavtalet.
Lönekartläggning årligen
Lönekartläggning enligt Diskrimineringslagen ska ske årligen.
Övriga allmänna villkor
§ 2 Anställning
Mom. 2:1 Tidsbegränsad anställning
En tidsbegränsad anställning övergår till tillsvidareanställning efter två år oavsett anställningsform.
Detta ska gälla de uppräknade tidsbegränsade anställningsformerna i 5 § LAS.
Akademikerförbunden består av förbunden: Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Fysioterapeuterna, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Jusek, Naturvetarna, Sveriges Farmaceuter, Sveriges
Ingenjörer, Sveriges Psykologförbund, Sveriges Skolledarförbund, Sveriges Universitetslärarförbund och Sveriges Veterinärförbund.
§ 3 Allmänna åligganden
Mom. 1 Lojalitet, förtroende, diskretion
Skrivningen om lojalitetsplikten är alltför stark och bör mjukas upp genom att den sista meningen
tas bort. Detta står då i bättre paritet med parternas gemensamma överenskommelse om en Etisk
plattform. Parterna ska istället teckna ett avtal om meddelarskydd.
§ 6 Övertidskompensation
Mom 4. Överskjutande timmar vid deltid (mertid)
Deltidsanställd arbetstagare som utför arbete som överskrider ordinarie arbetstidsmått ska när
beordrat arbete utförs på arbetsfri söndag eller helgdag, erhålla övertidsersättning. Med helgdag
likställs i detta avseende även påskafton, pingstafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton.
Kompensation för övertid
Avtalet tillförs en regel innebärande att det under anställningens första 12 månader inte är möjligt
att träffa överenskommelse om att övertidskompensation ska utges på annat sätt än genom
övertidsersättning.
Utöver minst fem extra semesterdagar ska en sådan överenskommelse även kompenseras med
högre lön. Sådan överenskommelse ska vara skriftlig och skrivas under av både arbetsgivare och
medarbetare.
§ 5 Obekväm arbetstid, jour och beredskap
Mom. 1:1 Ersättning för obekväm arbetstid (ob-tillägg)
Ob-tilläggets övre månadslönetak tas bort. Dessutom ska tidsgränserna för ersättningen justeras.
§ 11 Föräldralön
Mom 1. Rätt till föräldralön
Kvalifikationstiden på ett år tas bort. Föräldralön skall även betalas ut vid uttag av tillfällig
föräldrapenning i samband med vård av barn.
Förtroendevalda
Arbetsplatser med insatta och välutbildade förtroendevalda är av stor vikt för att verksamheten
ska kunna drivas framåt. En lokal facklig verksamhet ska eftersträva goda relationer till nytta både
för anställda, förtroendevalda och arbetsgivare.
Centrala parter ska gemensamt verka för att öka antalet akademikerföreningar och
förtroendevalda.
Avtal med villkor för de förtroendevalda ska därför träffas för att främja en väl fungerande facklig
verksamhet.
Flexpension
Akademikerförbunden yrkar att överenskommelse om system för flexpension träffas, med ökade
pensionsavsättningar som kommer att preciseras senare samt möjlighet för tjänsteman till deltid i
senare del av karriären.
Nyanlända akademiker med utländsk examen
Akademikerförbunden yrkar att parterna tar initiativ till att stärka förutsättningarna för nyanlända
akademiker med utländsk examen, att få arbete samt att synliggöra dem som resurs för
arbetsgivarna.
Preciseringar och kompletteringar
Vi förbehåller oss rätten att under förhandlingarna precisera och komplettera våra avtalskrav.
Upplysningsvis
Upplysningsvis vill vi informera att Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter bytt namn till Sveriges
Arbetsterapeuter och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund till Fysioterapeuterna.
Akademikerförbunden
Akademikerförbunden
genom
Akademikerförbundet SSR
Akademikerförbunden
genom
Sveriges Psykologförbund
Joakim Rydvall
Leif Pilevång
Download