Handlingsplan för våld och hot

advertisement
1
Förtroendevalda
2015:463
Rutiner angående våld och hot mot
förtroendevalda i nämnder och styrelser
Antagna av kommunfullmäktige 2015-10-26, § 178
INNEHÅLL
A. Förebyggande åtgärder för att förhindra och mildra incidenter av
våld och hot:
1.
Larmrutiner
2.
Aspekter och råd att ”tänka på” för att förebygga våld och hot.
3.
Riskinventering
B. Rutiner när våld och/eller hot har inträffat:
1.
Akuta åtgärder för den drabbade och ansvariga
2.
Fortsatta åtgärder
2
Förtroendevalda
A.
2015:463
FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖRHINDRA
OCH FÖRMILDRA INCIDENTER AV VÅLD OCH HOT
1
Larmrutiner
•
På arbetsplatser där det finns överfallslarm ska test av larm ske minst 1 gång per år
•
Bärbara överfallslarm testas 1 gång per månad
2
Aspekter och råd för att förebygga våld och hot
•
Undvik ensamarbete vid påtagliga risksituationer
•
I den mån det går att planera, ta bara diskussion med en orolig person när det finns
flera personer i närheten och helst när alla är förberedda och överens om hur konflikten bör hanteras.
•
Genom att bemöta aggressioner på ett sansat sätt minskas risken för våld och hot. För
sök behålla lugnet.
•
Skapa andrum, t ex genom att förflytta er till ett annat rum/annan plats. Passa eventuellt på att bjuda in annan person att delta.
•
Bemöt personen med respekt, lyssna aktivt, skapa en meningsfull kommunikation.
•
Undvik att bli ”myndighetsperson”, var inte ”skrämmande”. Tala om att polisanmälan
kommer att göras om den aggressive fortsätter med sitt hotfulla beteende.
•
Larma vid behov andra personer på lämpligt sätt (larmknapp, telefon eller rop). Om du
som finns i närheten upplever en hotfull situation, stanna kvar och följ händelsen för
att eventuellt kunna ingripa.
•
Undvik att parkera på ensamma platser eller att färdas på enslig gång, cykel eller bil
väg om du känner på dig att du av någon anledning kan bli hotad.
•
Långsiktigt kan ett hemligt telefonnummer vara en förebyggande åtgärd.
Kontakta respektive teleoperatör.
3
Förtroendevalda
2015:463
•
För skydd av bostad kan t.ex. följande åtgärder göras: Inmontering av inbrottslarm, överfallslarm, och brandlarm med koppling till kommunens larmcentral(KAC).
Till detta skydd kan även bostaden förses med förstärkt skalskydd (hög säkerhetsnivå
på ytterdörrlås), utebelysning med rörelsedetektorer samt kameraövervakning som
kopplas till KAC.
•
Bärbart skydd kan anordnas genom överfallslarm med GPS-positionering .
•
Inför nämnds- och styrelsesammanträden ska en säkerhetsbedömning övervägas av
presidiets beredning. Utifrån agendan vidta säkerhetshöjande åtgärder om så krävs.
3
Riskinventering
Vid våld- och hotsituationer ska riskinventering/bedömning göras av den förtroendevalde
med hjälp av närmast ansvarig som t.ex. nämnds/styrelseordförande, vice ordföranden,
gruppledare eller förvaltnings/bolagschef. Samråd ska ske med kommunens säkerhetschef.
Begreppet våld- och hot inbegriper även obehagssituationer, såväl vid fysisk kontakt, som
kommunikation i alla kanaler inklusive sociala media.
En bedömning görs därefter om det är aktuellt med förebyggande åtgärder.
Riskinventeringen dokumenteras av berörda för att vidta erforderliga åtgärder, för den
drabbade och för att undvika framtida vålds- och hotsituationer.
4
Förtroendevalda
2015:463
B.
RUTINER NÄR VÅLD OCH/ELLER HOT HAR INTRÄFFAT
1.
Akuta åtgärder för den/de drabbade och ansvariga som t.ex.
nämnds/styrelseordföranden, vice ordföranden, gruppledare, eller
förvaltnings/bolagschef
Den/de drabbades åtgärder
•
Vid behov – tryck på överfallslarmet om sådant finns.
•
Ta inga personliga risker i onödan! Vid hotfull situation kontaktas polis tfn
114 14 alternativt 112 vid brådskande situation eller räddningstjänsten 787 50
(dit överfallslarm går).
•
Vid fysisk skada uppsöks alltid akutmottagning för omhändertagande och dokumentation.
•
Polisanmälan görs av den som blivit utsatt eller av vittne. Vid behov överväg med
ansvarig.
Den ansvariges åtgärder
•
Ta hand om den eller de som drabbats och hjälp dom vidare till adekvat stöd och
vård.
•
Ge information till berörda i direkt anslutning till det inträffade.
•
Gör en bedömning om gruppledare ska samla övriga partifunktionärer och informera
hela gruppen förtroendevalda inom partiet/nämnden/styrelsen.
•
Informera kommunens säkerhetschef .
•
Säkerhetschefen bedömer om åtgärder erfordras och rådgör med fastighetsägare vid
byggnadstekniska åtgärder.
Anmälan
•
Anmälan görs av ansvarig på blanketter som tillhandahålls av kommunförvaltningens personalavdelning.
5
Förtroendevalda
2015:463
•
Blanketten kan hämtas hem från Örnkom och skickas ifylld vidare till personalavdelningen samt kommunens säkerhetschef.
2
Fortsatta åtgärder
•
Kommunledningsförvaltningens personalavdelning sammanställer en årlig rapport på
skador och tillbud för förtroendevalda som delges alla nämnder/styrelser och förvaltningar/bolag.
•
Den ansvarige ombesörjer att den drabbade får adekvat stöd inom två dygn i form av
avlastningssamtal eller debriefing. Samråd ska ske med kommunens säkerhetschef.
•
Efter hot och våldsbrott har den drabbade rätt till rådgivning om sina rättigheter från
polis, försäkringsbolag, socialtjänsten och brottsofferjouren.
•
Försäkring för förtroendevalda sker via AFA. Försäkringen gäller vid uppdrag för
huvudmans räkning och även till och från uppdrag. Försäkringen gäller även för våld,
misshandel och hot relaterat till den förtroendevaldas uppdrag. Efter anmälan till
AFA är det alltid AFA, försäkringens skadeavdelning som avgör/bedömer om det
föreligger våld, misshandel eller hot. Frågor om AFA försäkringar hanteras av löneenheten.
Download