Brevmall Statstjänstemannaförbundet

advertisement
ST inom Migrationsområdet
Sektion Öst
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
Verksamhetsberättelse för ST inom Migrationsverket, sektion Öst, för tiden
2016-01-01 – 2016-12-31.
Årsmötet ägde rum den 3 mars på restaurang Charlies i Norrköping.
På årsmötet valdes följande ledamöter:
Styrelse
Fredrik Bergman
Anders Westerlund
Camilla Mahrs
Rod Bennett
Maria Bodsunder
Natalie Nicklasson
Elin Larsson
Paola Valdes Salas
Milo Söderberg
Annett Ottosson
Mikael Saveski
Joakim Skogner
ordförande
vice ordförande
studieorganisatör
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ersättare
ersättare
ersättare
Revisorer
Tony Martinsson
Marie Nilsson
Mattias Valthell
ordinarie
ordinarie
ersättare
Valberedning
Agneta Stoltz
Annukka Ojala
Jeanette Timber
ordinarie (sammankallande)
ordinarie
ordinarie
Vid konstituerande styrelsemöte gjordes följande fördelning av uppdrag
Fredrik Bergman
Paola Valdes Salas
Fredrik Bergman
Paola Valdes Salas
postmottagare
kassör
firmatecknare*
firmatecknare*
Uppdrag utsedda
av styrelsen
Elin Larson
Maria Bodsunder
Maria Bodsunder
Rod Bennett
Camilla Mahrs
sekreterare
hemsidesansvarig
rekryteringsansvarig
jämställdhetsfrågor
distributions- och FUP-listor
Adjungerade
till styrelsen
Anna-Lena Hansson, huvudarbetsmiljöombud
Natalie Nicklasson, huvudarbetsmiljöombud
Sanna Norblad, avdelningsordförande
*Alltid två i förening.
Styrelsen har under året haft tio protokollförda möten. Natalie Nicklasson lämnade styrelsen
under april månad för uppdrag som huvudarbetsmiljöombud.
Sektionsdagar
Styrelsen har deltagit vid de sektionsdagar som avdelningen anordnat.
Motioner vid föregående årsmöte
Inga motioner inkom till föregående årsmöte.
Verksamheten i korthet
Efter den mycket turbulenta hösten 2015 minskade antalet asylsökande drastiskt redan under
inledningen av 2016. Under 2016 har antalet ärenden att handlägga varit mycket högt inom i stort
sett alla ärendekategorier vilket medfört stora påfrestningar för personalen. Trots en mycket
pressad situation har de regionala produktionsmålen nåtts – detta tack vare de anställdas mycket
förtjänstfulla insatser. Ny lagstiftning att förhålla sig till har även detta skapat stora utmaningar
inom främst asylprövning och mottagningsverksamhet.
Sektionsstyrelsen tillsammans med förtroendevalda på enheterna har försökt att efter bästa
förmåga hantera ännu ett stormigt år på myndigheten – ett år där relationen mellan
Fackförbundet ST och arbetsgivaren prövats i varje given fråga. Inom sektionens område har i
stort sett alla lokala avtal var föremål för infekterade diskussioner, överläggningar och
förhandlingar. På punkt efter punkt har den under året förda personalpolitiken medfört förödande
konsekvenser för såväl medlemmar som verksamhet.
Under maj 2016 övergick partsrelationerna mellan Fackförbundet ST och arbetsgivaren från att
regleras av ett lokalt samverkansavtal till ett renodlat MBL-förfarande. Arbetsgivaren har därefter
visat en förvånande ovilja och/eller oförmåga att leva upp till de skyldigheter som följer av MBL.
Denna ogina inställning från arbetsgivaren har präglat hela organisationen och det enda
glädjande i sammanhanget är att nuvarande regionchef som tillträde vid inledningen av 2016
(efter att den tidigare regionchefen fick lämna myndigheten efter en katastrofal insats som
fortfarande präglar regionen) både lyckats få verksamheten på banan samtidigt som det funnits
en genuin vilja att förbättra partsrelationerna – detta förhållningssätt har beklagligt nog inte
sipprat ner i organisationen.
Styrelsemöten har genomförts på samtliga sektionens orter – Norrköping, Flen och Jönköping – i
syfte att synliggöra facket öka kontakten med medlemmaran i deras vardag. Sektionen har även
deltagit vid myndighetens introduktionsutbildningar för nyanställda. Ett antal medlemsaktiviteter,
exempelvis påskfirande, ST-vecka med besök av förbundsordförande Britta Leijon, luciafirande
med glögg (inställt i Norrköping på grund av bombhot) och tårtjippo har genomfört i sektionen.
Se även huvudarbetsmiljöombundets arbetsmiljöberättelse
Verksamhetsmål
Sektionens verksamhetsmål utgår ifrån förbundets och avdelningens mål- och utvecklingsplaner
samt verksamhetsplaner. Förbundet och avdelningen har under ett flertal år fokuserat på att
rekrytera medlemmar (nya medlemmar), upprätthålla medlemsgraden (nöjda medlemmar) och
öka det fackliga engagemanget (engagerade förtroendevalda).
Rekrytering
Vid årsskiftet 2016/2017 uppgick sektionens medlemsantal gällande aktiva medlemmar i tjänst till
totalt 796 personer, vilket är en ökning med över 100 medlemmar jämfört med föregående period.
Utöver aktiva medlemmar i tjänst tillkommer 78 pensionerade medlemmar. Under
verksamhetsåret har styrelsen regelbundet arbetat med uppföljning av rekryteringsarbetet genom
särskilt utsedd rekryteringsansvarig. Det huvudsakliga arbetet har dock legat på de
förtroendevalda i den dagliga verksamheten, vilka återigen har gjort ett fantastiskt
rekryteringsarbete under 2016.
Nöjda medlemmar
2016 var ett år med hög arbetsbelastning för samtliga anställda och styrelsen uppmanade
arbetsplatsombuden att regelbundet hålla lokala medlems- och fikamöten för att på så vis fånga
upp samt sprida fackliga frågor och information. Utöver lokala medlemsmöten har sektionen
arrangerat större medlemsmöten med varierande innehåll på olika orter och enheter. Därutöver
har medlemmarna informerats om möjligheten att ta del av de aktiviteter som bland annat STs
regionkansli arrangerat. Sektionens medlemmar har även erbjudits att ta del av de aktiviteter som
under året låg inom ramen för STs och studieförbundet Sensus utbildningssamarbete.
Engagerade förtroendevalda
Sektionens arbetsplatsombud har informerats om och erbjudits den grundutbildning för
förtroendevalda, som STs kanslier löpande anordnar. Det har även informerats om STs
utbildningar
för
skyddsombuden.
Sektionen
har
anordnat
återkommande
arbetsplatsombudsträffar vilka har behandlat frågor om bland annat personalrekrytering,
förtroendemannarollen,
Medbestämmandelagen
(MBL),
arbetsmiljökommitté
och
arbetsmiljöfrågor. Närvaron vid dessa möten har varit hög. Inom sektionen har vi en mycket god
representation av arbetsplatsombud på enheterna. Detta är särskilt glädjande då uppstart av nya
enheter och delningar av enheter gjort att det funnits ett stort behov av nya förtroendevalda.
Övriga mål
Anställningstrygghet
ST fortsatte under 2016 att ha anställningstrygghet som ett övergripande bevakningsområde. ST
arbetar för att minska andelen visstidsanställningar till förmån för tillsvidareanställningar på
myndigheten. Med anledning av det minskade antalet nya asylsökande kan konstateras att
arbetsgivaren under året blev mycket restriktiv med att erbjuda tillsvidareanställningar.
Lönepolitik
Lönerevisionen för 2016 kommer att avslutas under 2017 både när det gällde de traditionella
förhandlingarna och oenighetsförhandlingarna. Arbetsgivaren brister fortfarande, i strid mot våra
centrala avtal, i att lämna information till ST om tillsättningar och lönesättningar, trots framtagna
rutiner för detta. Samsyn saknas också tyvärr mellan ST och arbetsgivaren beträffande frågan
om nylönesättning med anledning av väsentligt mer kvalificerade arbetsuppgifter.
Arbetsmiljö
Arbetsbelastningen ökade lavinartat under hösten 2015 inom så gott som alla verksamheter vilket
medförde följdeffekter under hela 2016. Arbetsmiljöfrågor av varierande dignitet
uppmärksammades under året av både ST och skyddsorganisationen. ST fortsatte sitt arbete,
tillsammans med skyddsorganisationen, för att bedriva ett systematiskt och långsiktigt
arbetsmiljöarbete. Genom huvudarbetsmiljöombudet följdes arbetsmiljöfrågorna kontinuerligt upp
på sektionens arbetsplatsombudsträffar och styrelsemöten.
Se huvudarbetsmiljöombudets årsberättelse i särskild bilaga (bilaga 1).
Mångfald
STs uppfattning är att alla arbetsplatser ska spegla samhället i stort. Arbetsplatser som motverkar
diskriminering och tar vara på mångfaldens möjligheter skapar inspiration, väcker nya idéer och
öppnar nya möjligheter till utveckling. Styrelsen utsåg Rod Bennett till att särskilt bevaka
jämställdhets- och mångfaldsfrågor under 2016.
Övriga uppdrag
Styrelsens arbetssätt
Sektionen har under verksamhetsåret fortsatt sitt arbete med utveckling av mötesformer, både
inom styrelsen och i den medlemsnära kontakten. Inom styrelsen har ledamöter tilldelats
kontaktansvar för ett antal enheter, staber och funktioner, för att på så sätt kunna utgöra en
naturlig länk in i styrelsen för både arbetsplatsombud och enskilda medlemmar. Styrelsen har följt
upp verksamhetsplanen på sektionsstyrelsemötena och på det gångna årets
arbetsplatsombudsträffar.
Utbildningsansvarigs roll har varit att bevaka, utveckla och informera både styrelsen och
förtroendevalda om utbildningar som främjar det fackliga arbetet.
Styrelsen har under året besökt, och hållit medlemsmöten i Norrköping, Flen och Jönköping.
Representanter från styrelsen har också varit på plats under introduktionsutbildning för
nyanställda som hålls i Norrköping.
Samverkan och inflytande
Förhandlingar gällande ett nytt samverkansavtal strandade i början av året och från och med den
1 maj regleras förhållandet mellan arbetstagarorganisationerna och arbetsgivaren genom MBL
och arbetsmiljökommitté utifrån Arbetsmiljölagen.
Representanter från styrelsen har deltagit i regional samverkan, MBL, arbetsmiljökommitté och
förekommande arbetsmiljöforum.
Hemsidan
Avdelningens hemsida har utvecklats genom att förbundet har lanserat en ny hemsida.
Styrelsens mål är att hemsidan ska bli en naturlig plats för medlemmarna att ta del av facklig
information och kontaktuppgifter.
Slutord
Styrelsen tackar samtliga medlemmar för förtroendet under det gångna året. Vidare vill vi i
sektionen rikta ett särskilt tack till alla arbetsplatsombud, ersättare och skyddsombud för deras
insatser under ännu ett tufft år. Medlemmarna och förtroendevalda utgör grunden för det fackliga
arbetet.
__________________
Fredrik Bergman
Ordförande
____________________
Anders Westerlund
Vice ordförande
____________________
Camilla Mahrs
Studieorganisatör
___________________
Rod Bennette
Ledamot
__________________
Maria Bodsunder
Ledamot
____________________
Elin Larsson
Ledamot
__________________
Anette Ottosson
Ersättare
____________________
Paola Valdes Salas
Ledamot
____________________
Mikael Saveski
Ersättare
__________________
Milo Söderberg
Ledamot
Download