Arbetsmiljö Mål Aktivitet God och säker fysisk och psykoso

advertisement
Sektion Landstingsstyrelsens förvaltning; Hälso- o sjukvårdsnämndens förvaltning, Revisionskontoret, Regionplanekontoret, Patientnämndens kontor (15) i Landstingsavdelningen
Stockholm (136)
Verksamhetsplan för 2010
Planen bygger bl a på avdelningens planering samt beslut av förbundsmötet juni 2008 om
följande mål för SKTF 2012:
•
Vi är det självklara valet för akademiker, unga och nyanställda.
•
Vi har nöjda och stolta medlemmar som upplever en god dialog med förtroendevalda.
•
Fler deltar i vårt fackliga arbete och gör det genom nya arbetssätt och arbetsformer.
•
Vi har stolta och glada förtroendevalda som utvecklas och brinner för uppdraget.
•
Vi är synliga på arbetsplatser, universitet och högskolor och i media.
•
Vi är tydliga och modiga, vi berör och ligger steget före.
•
Yrkesfrågorna är mer i fokus i vårt fackliga arbete.
En viktig utgångspunkt för att nå målen är att ta makten över den fackliga tiden
Arbetsmiljö
Mål
ƒ God och säker fysisk och psykosocial arbetsmiljö.
ƒ Bra samverkan, nära medlemmen.
Löner och anställningsvillkor
Mål
ƒ Samtliga medlemmar ska ha kännedom om och förstå samtalsmodellen i lokala lönesättningen.
ƒ Behålla tryggheten i anställningen.
ƒ Särskilt arbeta med jämställdhet
och mångfald samt eliminera osakliga löneskillnader.
Utbildning
Mål
ƒ Aktiva, kunniga medlemmar och
förtroendevalda.
Aktivitet
Arbeta aktivt med medarbetarundersökningarna samt med hälsofrågor, arbetsmiljöronder. Utveckla samverkan.
Aktivitet
Utbildning och information.
Dialog och möten.
Träffa omställningsavtal och riktlinjer.
Stå till medlemmarnas förfogande för
att medverka till goda villkor genom
förhandlingar mm.
Aktivitet
Utbilda arbetsplatsombuden samt
skyddsombuden.
Uppmuntra medlemmarna att delta i
utbildningar,
Kommunikation
Mål
ƒ Väl informerade medlemmar och
förtroendevalda.
Organisering och rekrytering
Mål
ƒ Behålla de medlemmar vi har.
ƒ Organisationsgraden ska öka.
ƒ SKTF ska vara det bästa fackliga
alternativet för medarbetarna.
Aktivitet
Medlemsmöten, vid behov på arbetsplatsen.
Regelbundna arbetsplatsträffar på varje arbetsplats, med kommunikation.
Hemsidan ska alltid vara aktuell.
Nyhetsbrev vid behov, minst 6 ggr
Aktivitet
Möta nya medarbetare och rekrytera
dessa som medlemmar.
Erbjuda alla oorganiserade medlemskap.
Rekryteringsträffar.
Kommunikation om värdet i medlemskapet på arbetsplatsträffar.
Förslag från sektionsstyrelsen till höstmötet 11 november 2009..
Download