Momegalen ointment

advertisement
Läkemedelsverket 2012-10-11
BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN
Momegalen 1 mg/g salva
mometasonfuroat
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.
Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de
uppvisar symtom som liknar dina.
Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i
denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.
I denna bipacksedel finner du information om:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Vad Momegalen är och vad det används för
Innan du använder Momegalen
Hur du använder Momegalen
Eventuella biverkningar
Hur Momegalen ska förvaras
Övriga upplysningar
1.
VAD MOMEGALEN SALVA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
Momegalen innehåller den aktiva substansen mometasonfuroat, som tillhör en grupp läkemedel som
kallas topikala kortikosteroider (eller steroider). Topikala kortikosteroider kan delas in i fyra grader av
styrka eller effekt: mild, måttlig, stark och mycket stark. Momegalen 1 mg/g Salva klassificeras som
en ”stark kortikosteroid” och används för att behandla inflammatoriska och kliande hudsjukdomar
som t.ex.
- psoriasis (utom utbredd plackpsoriasis)
- atopisk dermatit
- irritationsdermatit och/eller allergisk kontaktdermatit
där det är lämpligt att använda utvändigt applicerade kortikosteroider. Detta preparat används i
allmänhet för att behandla problem med mycket torr, fjällande och sprucken hud. Det botar inte din
sjukdom, men det bör hjälpa till att lindra dina symtom.
Mometasonfuroat som finns i Momegalen kan också vara godkänd för att behandla andra
sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan
hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion
2.
INNAN DU ANVÄNDER MOMEGALEN
Använd inte Momegalen
om du är allergisk (överkänslig) mot mometasonfuroat, andra kortikosteroider eller mot något
av övriga innehållsämnen i Momegalen
om du har rosacea (en akneliknande sjukdom i huden) eller akne
om du har perioral dermatit (hudinflammation runt munnen) eller hudinfektioner som
orsakas av bakterier (t.ex. svinkoppor), virus (t.ex. herpes, vattkoppor eller bältros) eller svamp,
t.ex. fotsvamp (röd, kliande, fjällande hud på fötterna) eller candidainfektion, en svampinfektion
i slidan som kan orsaka flytningar och klåda
om du eller ditt barn har klåda runt ändtarmen och könsorganen eller blöjeksem
om du har tuberkulos (en smittsam bakteriesjukdom, särskilt i lungorna),
om du har syfilis (en könssjukdom)
om du har vaccinreaktioner
Läkemedelsverket 2012-10-11
-
på barn under 6 år
under lufttäta förband.
Var särskilt försiktig med Momegalen
-
Använd inte salvan i ansiktet utan noga övervakning av din läkare.
Du bör inte använda salvan på stora områden på kroppen (mer än 20 % av kroppsytan) eller
under en längre tid (t.ex. varje dag i mer än tre veckor).
Undvik att få salvan i ögonen
Applicera inte något förband över det behandlade området, om inte din läkare har sagt åt dig att
göra det. Det ökar absorptionen av salvan och ökar eventuella biverkningar.
Om du utvecklar irritation eller sensibilisering i huden vid användningen av Momegalen ska du
omedelbart tala om det för läkaren.
När läkemedlet används på psoriasis kan det förvärra sjukdomen (t.ex. kan en pustulär form av
sjukdomen [med varblåsor] uppkomma). Du bör visa upp dina behandlade hudområden för läkaren med
regelbundna mellanrum, eftersom en sådan behandling måste övervakas noga.
Vissa patienter kan absorbera den aktiva substansen från huden och in i kroppen vilket kan leda till
höga blodsockernivåer (hyperglykemi) eller socker i urinen (glukosuri).
Momegalen ska inte appliceras på sårig hud.
Salvan får inte användas på ögonlocken. Var noga med att inte få salva i ögonen.
Barn som är 6 år och äldre:
Momegalen kan användas till barn från 6 års ålder och uppåt. Eftersom barn är känsligare för
absorption av mometason i kroppen måste särskild försiktighet iakttas vid behandling av barn. Använd
inte salvan på barn över 6 års ålder, på någon kroppsdel, utan noggrann övervakning av läkaren.
Applicera inte salvan på mer än högst 10 % av barnets kroppsyta (se även avsnitt 3).
Användning av andra läkemedel
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även
receptfria sådana och andra preparat eller kosttillskott som t.ex. vitaminer. Rådfråga läkare innan du tar
något läkemedel.
Rivhållfastheten och säkerheten för latexkondomer kan reduceras på grund av innehållet av vitt,
mjukt paraffin i Momegalen.
Graviditet och amning
Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.
Under graviditet eller medan du ammar får behandling med Momegalen endast inledas efter anvisning
från din läkare.
Om din läkare ordinerar salvan till dig under graviditet eller medan du ammar ska du emellertid
undvika att använda stora doser och endast använda salvan under en kort period.
Momegalen 1 mg/g Salva får inte appliceras i bröstområdet under amning.
Körförmåga och användning av maskiner
Inga särskilda försiktighetsåtgärder krävs.
Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten
som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden
är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa
effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för
vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.
Läkemedelsverket 2012-10-11
Viktig information om några innehållsämnen i Momegalen
Detta läkemedel innehåller propylenglykolmonopalmitostearat vilket kan orsaka hudirritation.
3.
HUR DU ANVÄNDER MOMEGALEN
Använd alltid Momegalen enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är
osäker.
Din läkare bör kontrollera din behandling med jämna mellanrum.
Administreringssätt:
Momegalen är avsedd för kutan användning (på huden).
Läkemedlet är endast avsett för utvändig användning!
Momegalen 1 mg/g Salva bör helst användas för att behandla mycket torr, fjällande eller narig hud.
Metod och behandlingens längd
Vuxna, inklusive äldre patienter och barn från och med 6 års ålder:
Applicera Momegalen en gång dagligen som en tunn film på de berörda områdena. Om du har
ordinerats salvan räcker det med en fingertoppsenhet (en linje från fingertoppen till det första vecket
på pekfingret hos en vuxen) för att täcka ett område som är dubbelt så stort som handen hos en vuxen.
Applicera aldrig mer än denna mängd och inte oftare än vad läkaren eller apotekspersonalen har
anvisat.
En längre tids applicering (mer än 3 veckor) eller användning av Momegalen på större hudytor på
kroppen (mer än 20 %) bör undvikas.
När dina symtom förbättras kan läkaren ändra din behandling till en svagare kortikosteroid. Ofta kan
så kallad tandembehandling vara till nytta. Då använder du Momegalen och en salva utan aktiv
substans växelvis med 12 timmars mellanrum. Dessutom kan en behandling med veckointervall med
Momegalen och en salva utan aktiv substans vara lämplig.
Barn som är 6 år och äldre:
Använd inte salvan på barn över 6 års ålder, på någon kroppsdel, utan noggrann övervakning av
läkaren. Applicera inte salvan på mer än högst 10 % av barnets kroppsyta.
Om du tycker att effekten av Momegalen är för stark eller för svag, vänd dig till läkare eller
apotekspersonal.
Om du har använt för stor mängd av Momegalen
Om du (eller någon annan) råkar svälja salvan bör den inte framkalla några biverkningar. Om du är
orolig bör du emellertid vända dig till läkare eller apotekspersonal. Om du har använt salvan oftare än
vad du borde, eller på stora områden av kroppen, kan den påverka vissa av dina hormoner. Hos barn
kan detta påverka deras tillväxt och utveckling.
Om du inte har följt doseringsanvisningarna eller din läkares råd utan har använt salvan alltför ofta
och/eller under lång tid, ska du tala om det för läkare eller apotekspersonal.
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag
kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken
samt rådgivning
Om du har glömt att använda Momegalen
Använd inte dubbel dos och använd inte salvan två gånger samma dag för att kompensera för
glömd dos. Om du har glömt en applicering tar du igen det snarast möjligt och fortsätter sedan med
din normala behandlingsrytm.
Läkemedelsverket 2012-10-11
Om du slutar att använda Momegalen
Upphör inte plötsligt med salvan om du har använt den länge eftersom detta kan vara skadligt.
Behandlingen ska sättas ut gradvis enligt läkarens anvisningar.
Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.
4.
EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Momegalen orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.
Om dina symtom inte börjar förbättras när du har använt detta preparat enligt läkarens anvisningar,
eller om symtomen förvärras, ska du rådfråga din läkare.
Biverkningar hos barn och vuxna som har rapporterats vid användningen av topikala
kortikosteroider innefattar:
Biverkningarna baseras på följande frekvensdata:
Mycket vanliga:
påverkar fler än 1 användare av 10
Vanliga:
påverkar 1 till 10 användare av 100
Mindre vanliga:
påverkar 1 till 10 användare av 1 000
Sällsynta:
påverkar 1 till 10 användare av 10 000
påverkar färre än 1 användare av 10 000
Mycket sällsynta:
Ingen känd frekvens: frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data
Infektioner och infestationer
Mindre vanliga
Sekundär infektion
Blodkärl
Mycket sällsynta
Utvidgade blodkärl i huden eller
spindelvener.
Hud och subkutan vävnad
Vanliga:
Lindrig till måttlig sveda vid
appliceringsstället, förtunnad hud,
krypningar/stickningar, klåda, bakteriella
infektioner, parestesier (onormala
förnimmelser i huden) eller ovanliga röda
märken i huden.
Mindre vanliga:
Oregelbundna märken eller ränder i huden,
sekundär infektion, varfyllda blåsor i
ansiktshuden, lila eller mörkblå missfärgning
av huden, inflammation i hudfolliklar,
ovanlig hårväxt, sensibilisering, torrhet,
förändrad hudfärg, maceration av huden
(huden mjukas upp och vitnar), inflammation
(inklusive akneliknande reaktioner), miliaria
(värmeutslag, ett utslag som kliar mycket.)
Ökad användning, behandling av stora hudområden, långvarig användning och användning under ett
förband kan öka risken för biverkningar.
Läkemedelsverket 2012-10-11
Kortikosteroider kan påverka den normala produktionen av steroider i kroppen. Sannolikheten för att
detta ska inträffa ökar om höga doser används under längre tider.
I synnerhet barn som behandlas med kortikosteroidsalvor och -krämer kan absorbera produkten via
huden och detta kan leda till en sjukdom som kallas Cushings syndrom och innefattar många symtom,
t.ex. månansikte och svaghet. Barn som behandlas under lång tid kan växa långsammare än andra barn.
Läkaren hjälper till att förhindra detta genom att ordinera den lägsta dosen steroider vid vilken dina
symtom kan kontrolleras.
Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna
information, kontakta läkare eller apotekspersonal.
5.
HUR MOMEGALEN SKA FÖRVARAS
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Används före utgångsdatum som anges på kartongen och/eller tuben efter Utg. dat. Utgångsdatumet är
den sista dagen i angiven månad.
Förvaras vid högst 30 °C.
När förpackningen har öppnats har Momegalen en hållbarhet på 1 år och ska därefter kasseras.
Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör
med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.
6.
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Innehållsdeklaration
Den aktiva substansen är mometasonfuroat. 1 g salva innehåller 1 mg mometasonfuroat.
Övriga innehållsämnen är vitt, mjukt paraffin, vitt bivax, hexylenglykol,
propylenglykolmonopalmitostearat, utspädd fosforsyra och renat vatten.
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Momegalen är en homogen, färglös, utbredbar salva.
Momegalen finns i aluminiumtuber med 10 g, 20 g, 25 g, 50 g och 100 g salva.
Förpackningsstorlekar:
1 eller 10 tuber med 10 g, 20 g, 25 g, 30 g, 50 g och 100 g.
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.
Innehavare av godkännande för försäljning
GALENpharma GmbH
Wittland 13
24109 Kiel
Tyskland
Telefon: 0049431/58518-0
Fax: 0049431/58518-20
Tillverkare
P.W Beyvers G mb H Chemisch Pharmazeutische Fabrik
Schaffhausener Strasse 28-34
12099 Berlin
Läkemedelsverket 2012-10-11
Tyskland
Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:
Frankrike: Momegalen 1 mg/g Pommade
Portugal: Momegalen 1 mg/g Pomada
Sverige: Momegalen 1 mg/g salva
Tyskland: MomeGalen 1 mg/g Salbe
Denna bipacksedel godkändes senast
2012-10-11
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards