Bettamousse cutaneous foam PL

advertisement
Läkemedelsverket 2015-08-28
Bipacksedel: Information till användaren
Bettamousse 1 mg/g (0,1 %) kutant skum
betametason
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel Den innehåller
information som är viktig för dig.
Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de
uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella
biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
I denna bipacksedel finns information om följande:
1.
Vad Bettamousse är och vad det används för
2.
Vad du behöver veta innan du använder Bettamousse
3.
Hur du använder Bettamousse
4.
Eventuella biverkningar
5.
Hur Bettamousse ska förvaras
6.
Förpackningens innehåll och övriga upplysningar
1.
Vad Bettamousse är och vad det används för
Bettamousse innehåller den aktiva substansen betametason som valerat.
Bettamousse hör till en grupp läkemedel som kallas kortisonpreparat (eller steroider). Bettamousse fungerar
genom att minska inflammation (rodnad, klåda, ömhet). Bettamousse används för att behandla
hudsjukdomar i hårbotten, t ex psoriasis (upphöjda röda fläckar på huden täckta av silverglänsande fjäll)
som kan klia, strama eller ömma. Det är viktigt att använda detta läkemedel för att förebygga sår på huden
och för att förhindra att infektioner uppkommer.
Betametasonvalerat som finns i Bettamousse kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som
inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om
du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.
2.
Vad du behöver veta innan du använder Bettamousse
Använd inte Bettamousse
Om du är allergisk mot betametasonvalerat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i
avsnitt 6). En del av dessa innehållsämnen (stearylalkohol, cetylalkohol och propylenglykol) kan ge
lokala hudreaktioner (t. ex. kontakteksem).
Om du har någon infektion i hårbotten, ifall den inte redan behandlas
På ett barn under 6 år.
Om något av ovanstående gäller dig, tala med läkare eller apotekspersonal.
Varningar och försiktighet
Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Bettamousse om:
du har någon hudinfektion
du har några öppna sår i hårbotten
du tar några andra läkemedel, även receptfria sådana
Barn och ungdomar
Får inte användas till barn under 6 år.
Läkemedelsverket 2015-08-28
Andra läkemedel och Bettamousse
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra
läkemedel.
Graviditet och amning
Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller
apotekspersonal innan du använder Bettamousse.
Körförmåga och användning av maskiner
Bettamousse har ingen känd effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.
Bettamousse innehåller cetylalkohol och stearylalkohol som kan ge lokala hudreaktioner (t. ex.
kontakteksem).
Bettamousse innehåller propylenglykol som kan ge hudirritation.
3.
Hur du använder Bettamousse
Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Doseringen kommer att
visas klart och tydligt på etiketten som apotekspersonalen sätter på ditt läkemedel. Rådfråga läkare eller
apotekspersonal om du är osäker.
Kom ihåg:
Använd så liten mängd Bettamousse som möjligt under så kort tid som möjligt.
Undvik kontakt med ögonen. Om du får Bettamousse i ögonen, skölj ordentligt med kallt vatten. Om
dina ögon fortsätter att svida, kontakta läkare.
Undvik kontakt med insidan av din näsa och mun.
Undvik kontakt med öppna sår.
Rekommenderad dos är
Vuxna:
Inte mer är en golfbollsstor mängd skum.
Massera in på angripna områden i hårbottnen två gånger dagligen (morgon och kväll)
Om symtomen inte har förbättrats efter 7 dagar, sluta använda Bettamousse och kontakta din läkare
igen.
Användning för barn över 6 år:
Dosen beror på barnets storlek
Den normala dosen för barn är lägre än för vuxna. Till exempel, till ett barn som är hälften så stor som
en vuxen används inte mer än en halv golfbollstor mängd skum
Använd inte Bettamousse längre än 5 till 7 dagar till barn. Om symtomen inte har förbättrats kontakta
läkare igen.
Får inte användas till barn under 6 år.
Allt eftersom besvären förbättras
Vuxna och barn: När hudbesvären förbättrats behöver du bara använda Bettamousse en gång om dagen. Om
tillståndet fortsätter att bli bättre, kan det räcka att använda Bettamousse med några dagars mellanrum, för
att hindra symtomen från att komma tillbaka.
Infektioner
Om du har en hudinfektion kommer din läkare att ge dig ett annat läkemedel för att behandla infektionen.
Medan du har en infektion, kan din läkare be dig att sluta använda Bettamousse. Om du är osäker på hur
mycket skum du ska använda, rådfråga läkare eller apotekspersonal.
Läkemedelsverket 2015-08-28
Användarinstruktioner
1. Ta av locket
2. Håll burken upp och ner och spruta ut skummet på ett fat eller liknande.
Spruta inte ut skummet i handflatan eftersom den smälter när den kommer i
kontakt med huden.
3. Massera in skummet på angripna områden i hårbottnen, inte i håret. Låt håret
torka av sig självt.
4. Tvätta händerna direkt sedan du använt skummet.
5. Tvätta inte håret direkt efter att du har masserat in skummet, låt det verka
under natten eller över dagen.
6. Du kan tvätta och torka håret strax innan du masserar in skummet.
Denna produkt är lättantändlig. Använd inte Bettamousse nära öppen eld eller
direkta värmekällor. Rök inte medan du använder eller håller i burken.
Hälsokontroller
Om du använder detta läkemedel under en längre tid, kan din läkare be dig att göra hälsokontroller. Dessa är
till för att kontrollera att läkemedlet fungerar som det ska och att du har rätt dos.
Om du har använt för stor mängd av Bettamousse
Tvätta hårbottnen direkt och börja om från början. Det är osannolikt att du skulle få några biverkningar av
att ha använt för mycket vid ett enstaka tillfälle. Om du är orolig eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet
av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt
rådgivning.
Läkemedelsverket 2015-08-28
Att använda mer än den rekommenderade dosen av Bettamousse under lång tid kan leda till en rad
biverkningar (se avsnitt 4).
Om du har glömt att använda Bettamousse
Använd inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta bara nästa dos som planerat.
Om du slutar att använda Bettamousse
Sluta inte använda Bettamousse utan att först tala med din läkare. Dina besvär kan återkomma efter att du
slutar använda Bettamousse. Om det skulle hända, tala med din läkare så snart som möjligt.
Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.
4.
Eventuella biverkningar
Liksom alla läkemedel kan Bettamousse orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.
Sluta använda Bettamousse och uppsök läkare omedelbart om du får något av följande biverkningar:
Huvudvärk
Stickningar
Klåda
Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)
Hudinfektion
Förtunning av huden
Missfärgning av huden (såsom mörka fläckar och linjer)
Röda utslag i ansiktet
Blåmärken som uppkommer lättare än vanligt
Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)
Överkänslighetsreaktioner såsom klåda, rodnad och stickningar
Ljusare eller mörkare fläckar på huden
Håravfall
Hårsäcksinfektion
Röda prickar på huden
Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)
Förvärrande av hårbottens tillstånd, variga sår kan bildas
Akne
Mörklilafärgad missfärgning av huden
Eksem kring munnen
Biverkningar vid användning av hög dos av Bettamousse under lång tid:
Ökad hårtillväxt
Hudfärgsförändringar
Oregelbunden menstruation hos kvinnor
Vätskeretention (uppsvullnadskänsla)
Stämningsförändringar eller sömnsvårigheter
Dimsyn eller ögonsmärta
Magbesvär eller obehag
Akne
Huvudvärk
Dessa biverkningar är vanligare hos barn, och om täckförband använts efter att Bettamousse masserats in.
Frekvensen av dessa effekter vid långvarig användning är inte känd.
Läkemedelsverket 2015-08-28
Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar
som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).
Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.
Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala. Webbplats: www.lakemedelsverket.se.
5.
Hur Bettamousse ska förvaras
Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
Används före utgångsdatum som anges på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
Förvaras vid högst 25 C. Förvaras i skydd mot kyla. Förvaras i skydd mot solljus och andra direkta
värmekällor eftersom denna produkt är lättantändlig.
Burken får inte punkteras eller brännas, ens när den är tom.
Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar
läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.
6.
Förpackningens innehåll och övriga upplysningar
Innehållsdeklaration
Den aktiva substansen är betametason (som valerat) 1 mg/g (0,1 %)
Övriga innehållsämnen är cetylalkohol, stearylalkohol, polysorbat 60, etanol, renat vatten,
propylenglykol, vattenfri citronsyra, kaliumcitrat, och butan/propan.
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Bettamousse är ett vitt skum för användning på huden
Behållaren tillhandahålls i en aluminiumburk med en ventil och ett genomskinligt lock. Den finns i två
storlekar, 50 g eller 100 g.
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.
Innehavare av godkännande för försäljning
RPH Pharmaceuticals AB
Lagervägen 7
136 50 Jordbro
Tillverkare
Pharmasol Limited
North Way
Walworth Industrial Estate
Andover
Hampshire
SP10 5AZ
Storbritannien
Aerosol Services Italiana S.r.l.
Via del Maglio 6
Valmadrera
22049 Valmadrera (LC)
Italien
Läkemedelsverket 2015-08-28
Recipharm Ltd
Ashton-under-Lyne
Lancashire, OL7 9RR
Storbritannien
Denna bipacksedel ändrades senast: 2015-08-28
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards