Handlingsplan vid akut självmordsrisk (baserat på en del av

advertisement
Handlingsplan vid akut självmordsrisk (baserat på en del av utbildningen,
Aktion Livräddning genom NASP och Karolinska Institutet)
4 ledfrågor
– Finns tankar på att ta livet av sig?
– På vilket sätt ska det göras?
– När är det tänkt att det ska ske?
– Är det praktiskt genomförbart?
Att ställa dessa frågor är INTE att väcka den björn som sover utan istället att visa att du
uppmärksammar att personen inte mår bra och att du bryr dig. Genom att ställa dessa frågor
väcker du också tanken om att det finns stora skäl att välja livet.
Om personen svarar ja på någon av frågorna, vad gör jag då?
1. Lämna inte personen ensam
2. Se till att personen får professionell hjälp  om personen inte vill? Kontakta sjukvården
och be om hjälp. Det finns lagar om tvångsomhändertagande, men oftast behöver dessa inte
tillämpas. Försök att få personen att självmant vilja följa med dig till en läkare.
3. Stanna kvar! Gå inte därifrån även om det kan uppfattas som att personen avvisar dig eller
uttrycker att du är påträngande och inte ska lägga dig i. Våga lägg dig i!
4. Se till att du själv orkar. Det är viktigt att inse att man inte kan göra mer än det man
förmår. Våga be om hjälp.
Om det är en person under 18 år ska alltid vårdnadshavare eller annan vuxen i personens
närhet kontaktas.
Tidiga tecken för psykisk ohälsa/självmordsrisk
- Våldsamhet mot sig andra eller sig själv
- Allvarlig beteendestörning
- Narkotikamissbruk
- Rökning
- Sömnbrist
- Dålig fysisk aktivitet, stillasittande
- Riskbeteende på Internet
- Sexuellt riskbeteende
Observera att var och ett av dessa beteenden inte är synonym med psykisk ohälsa eller
självmordsrisk. Att en människa mår dåligt beror på flera faktorer. Ovanstående är endast
exempel på kopplingar till psykisk ohälsa.
Allvarliga tecken och riskfaktorer för akut psykisk ohälsa och självmord
- Tidigare självmordsförsök (den absolut allvarligaste faktorn)
- Självmordsplan: särskilt med våldsam metod
- Att vid upprepade tillfällen tala om livsleda eller självmordstankar
- Negativ självbild (ser sig själv som ”misslyckad”)
- Ensamhet
- Uttrycker meningslöshet, hopplöshet
- Bristande social förmåga, isolering
- Alkohol/drogpåverkan och/eller allvarligt missbruk
- Fysisk och/eller psykisk social självdestruktivitet
Högriskgrupper
- Att vara man (De allra flesta fullbordade självmord begås av män, kvinnor gör flest
självmordsförsök  Förklaring? Män använder våldsammare metoder.)
- HBTQ personer särskilt transpersoner
- Personer som nyligen genomgått förlust av vän, familjemedlem, partner, arbete etc.
- Personer med psykisk sjukdom, särskilt depression eller psykos
- Personer med självmordsproblematik i familjen
- Nära anhörig tagit sitt liv  smittoeffekt särskilt bland unga
2015-10-05
Sandra Hansen
Download