Rötat matavfall driver Linköpings bussar Goda

advertisement
information fakta
GOda exempel
Biogas
LIP – lokala investerings­program
September 2008
Rötat matavfall
driver Linköpings bussar
I Linköping utnyttjas avfall från storkök och restauranger för tillverkning av biogas. Det
har gett mindre mängder avfall, bättre tillgång på fossilfritt bränsle till stadens trafik och
ökad tillgång på biogödsel till jordbruket.
Med stöd av det lokala investeringsprogrammet LIP startade Linköpings kommun 2001 ett projekt med syfte att samla in och röta avfall från storkök och
restauranger i kommunen. Projektet är ett gott exempel på hur en kommun kan
kombinera bättre avfallssortering, produktion av förnybart bränsle och positiva
bidrag till det lokala jordbruket.
Projektet har etablerat en ny produkt på marknaden och har inspirerat många
andra kommuner att gå vidare med egna motsvarande projekt.
information
fakta
Positiva effekter på miljö och ekonomi
Under information
fakta presenterar
Naturvårdsverket
fakta i olika frågor
• Mängden avfall som förbränns har minskat med 3 422 ton/år.
• Biogasproduktionen har ökat med 1 334 580 m3 gas/år, vilket motsvarar 12,65
GWh förnybart fordonsbränsle per år.
• Mängden biogödsel till jordbruket har ökat med 3 422 ton/år. Mängden fosfor
till jordbruket har ökat med 689 kg/år och mängden kväve med 7 136 kg/år.
• Närsalter som fosfor som är en ändlig resurs går in i kretsloppet igen.
Genomförande
Kommunen installerade en avfallskvarn vid universitetssjukhuset samt vid tio
skolkök och restauranger. Man installerade också en tank där det malda avfallet
förvaras. Avfallet transporteras sedan till Linköpings biogasanläggning.
Foto: Tekniska Verken i Linköping
information fakta
GOda exempel
Biogas
LIP – lokala investerings­program
September 2008
ISBN: 978-91-620-8359-5
Kommunen installerade även en central skruvpressanläggning vid Tekniska
verken. Anläggningen tar hand om flytande livsmedel som passerat bäst föredatum från tillverkare och grossister.
Kommunen och dess samarbetspartners lade ner ett omfattande arbete på
att ta fram lämplig utrustning och fungerande system, något som i stort sett
­saknades när projektet inleddes.
Tekniska verken planerar att köpa en central avfallskvarn för att kunna ta
hand om större mängder fast avfall från grossister, som frukt och grönsaker.
Potential och framtida nytta
För matavfall finns miljömål om att öka den biologiska behandlingen. Avfalls­
kvarnar kan ge en rationell hantering av organiskt avfall. Matavfall blir biogas
som är en viktig del i samhällets omställning från fossila till förnybara bränslen.
Biogas producerad på avfall och restprodukter har flera fördelar. Det eliminerar ett avfallshanteringsproblem med möjliga negativa effekter på miljön och
produktionen skapar inte konflikter om användning av mark för att exempelvis
producera livsmedel.
Denna typ av integrerade kretsloppsanpassade systemlösningar kan mycket
väl utvecklas i stadsmiljöer globalt. Varför ett gott exempel
NanoVac har genom projektet etablerats på marknaden. Skruvpressanläggningen är tidigare beprövad teknik som
tillämpats på nytt sätt. Projektet har etablerat ett nytt system för insamling och återvinning av matavfall.
Kommunen fortsätter att satsa på biologisk behandling av matavfall.
De insamlade mängderna avfall är betydligt större än målet i den ursprungliga ansökan samtidigt som kostnaderna
är betydligt lägre.
Projektet har gjort att andra kommuner och organisationer intresserat sig för detta sätt att ta hand om avfall. Det
har resulterat i studiebesök och till att Motala kommun köpt ett tiotal NanoVac. Det har också lett till en ökad
miljömedvetenhet i kommunen, i synnerhet på de arbetsplatser där systemen installerats.
Mer information
Kontakt:
Linda Genander, Linköpings kommun, 013-20 91 63,
[email protected]
Tony Borg, Linköpings kommun, 013-20 81 53, tony.
[email protected]
Entreprenörer/utförare:
MicroVac och NanoVac levererades av Envac Scandinavia AB.
Skruvpressen levererades av Coriarius AB.
Projektet på webben:
www.linkoping.se
Mer information om Goda exempel:
www.naturvardsverket.se/godaexempel
www.naturvardsverket.se/mir
FAKTA
LIP Linköping 2001
Åtgärd 1b
Miljöinvestering: 3,1 mkr
Bidrag: 930 tkr
Naturvårdsverket 106 48 Stockholm. Besöksadress: Stockholm - Valhallavägen 195, Östersund - Forskarens väg 5 hus Ub, Kiruna - Kaserngatan 14.
Tel: +46 8-698 10 00, fax: +46 8-20 29 25, e-post: [email protected] Internet: www.naturvardsverket.se Beställningar Ordertel: +46 8-505 933 40,
orderfax: +46 8-505 933 99, e-post: [email protected] Postadress: CM-Gruppen, Box 110 93, 161 11 Bromma. Internet: www.naturvardsverket.se/bokhandeln
Download