2. rättslig grund, subsidiaritetsprincipen och

EUROPEISKA
KOMMISSIONEN
Bryssel den 30.5.2016
COM(2016) 317 final
2016/0159 (COD)
Förslag till
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING
om ersättande av förteckningarna över insolvensförfaranden, likvidationsförfaranden
och förvaltare i bilagorna A och B till förordning (EU) 2015/848 om
insolvensförfaranden
SV
SV
MOTIVERING
1.
BAKGRUND TILL FÖRSLAGET
•
Motiv och syfte med förslaget
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 av den 20 maj 2015 om
insolvensförfaranden (omarbetning)1, nedan kallad förordningen, trädde i kraft den 26 juni
2015. Förordningen ska tillämpas från och med den 26 juni 2017, med undantag för den del
som avser systemet för sammankoppling av nationella insolvensregister, som ska tillämpas
från och med den 26 juni 2019.
I bilaga A till förordning (EU) 2015/848 förtecknas de insolvensförfaranden som avses i
artikel 2.4 i förordningen. I bilaga B förtecknas de förvaltare som avses i artikel 2.5 i den
förordningen.
I december 2015 meddelade Polen kommissionen om en omfattande reform av den nationella
lagstiftningen om omstrukturering som genomförs med verkan från den 1 januari 2016, och
begärde att förteckningarna i bilagorna A och B till förordningen ändras. Enligt artiklarna 1.1
och 2.4 och skäl 9 i förordningen utgör nationella förfaranden insolvensförfaranden inom
ramen för förordningen endast om de är upptagna i förteckningen i bilaga A till förordningen.
Detta bekräftas i skäl 9 i förordningen: ”Denna förordning bör tillämpas på
insolvensförfaranden som uppfyller villkoren i förordningen, oavsett om gäldenären är en
fysisk eller juridisk person, näringsidkare eller privatperson. En uttömmande förteckning över
dessa insolvensförfaranden återfinns i bilaga A. [...] Nationella insolvensförfaranden som inte
förtecknas i bilaga A bör inte omfattas av denna förordning.”
Kommissionen har noggrant analyserat Polens begäran för att säkerställa att den uppfyller
kraven i förordningen.
Förordning (EU) 2015/848 bör därför ändras i enlighet med detta.
•
Förenlighet med befintliga bestämmelser inom området
Förordning (EU) 2015/848 är en omarbetning av rådets förordning (EG) nr 1346/2000 om
insolvensförfaranden. Genom förordning (EU) 2015/848 upphävdes rådets förordning (EG)
nr 1346/2000 och dess senare ändringar. Den sistnämnda förordningen är ett viktigt
instrument för det civilrättsliga samarbetet på EU-nivå.
För att gränsöverskridande insolvensförfaranden avseende gäldenärer som har platsen för sina
huvudsakliga intressen i en medlemsstat ska kunna handläggas effektivt, måste den
omarbetade förordningens tillämpningsområde återspegla det aktuella läget i
medlemsstaternas inhemska insolvenslagstiftning, på samma sätt som det instrument som för
närvarande är tillämpligt. Detta förslag syftar till att säkerställa att den omarbetade
förordningens tillämpningsområde är anpassat till medlemsstaternas aktuella regelverk om
insolvens när den börjar tillämpas.
•
Förenlighet med unionens politik inom andra områden
Förordningen har en viktig stödjande funktion när det gäller etableringsfriheten och den fria
rörligheten för personer.
1
SV
EUT L 141, 5.6.2015, s. 19.
2
SV
2.
RÄTTSLIG
GRUND,
SUBSIDIARITETSPRINCIPEN
PROPORTIONALITETSPRINCIPEN
•
Rättslig grund
OCH
Förslaget baseras på artikel 81.2 a, c och f i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
•
Subsidiaritetsprincipen (för icke-exklusiv befogenhet)
Förslaget avser ett område där Europeiska
Subsidiaritetsprincipen är därför inte tillämplig.
•
unionen
har
exklusiv
befogenhet.
Proportionalitetsprincipen
Förslaget är förenligt med proportionalitetsprincipen av följande skäl:
Genom kommissionens förslag ersätts förteckningarna för Polen i bilagorna A och B till
rådets förordning (EU) 2015/848 med nya förteckningar, i överensstämmelse med de
uppgifter som denna medlemsstat har meddelat kommissionen. Eftersom bilagorna är del av
förordningen, kan de ändras endast genom en ändring av den förordningen.
Förordningen är direkt tillämplig i alla medlemsstaterna. Den offentliggörs i Europeiska
unionens officiella tidning och därmed finns innehållet tillgängligt för alla berörda parter.
•
Val av instrument
Det föreslagna rättsinstrumentet är en förordning.
Övriga instrument skulle vara olämpliga av följande skäl:
Bilagorna till förordningen kan endast ändras genom en förordning som antas inom ramen för
det ordinarie lagstiftningsförfarandet, i enlighet med den rättsliga grunden för den
ursprungliga förordningen. En sådan ändring ska föreslås av kommissionen.
Polen har meddelat kommissionen ändringar i förteckningarna i bilagorna. Följaktligen har
kommissionen inte någon annan möjlighet än att föreslå ändringar av bilagorna till
förordningen, förutsatt att dessa ändringar uppfyller kraven i förordningen.
3.
RESULTAT AV EFTERHANDSUTVÄRDERINGAR, SAMRÅD
BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSBEDÖMNINGAR
MED
De föreslagna ändringarna är av rent teknisk natur. De innehåller ingen ändring i sak av
förordningen. Den föreslagna åtgärden utgör därför en officiell kodifiering av en text till en
rättsakt i den mening som avses i det interinstitutionella avtalet av den 20 december 19942.
För sådana initiativ krävs det, i överensstämmelse med Europeiska kommissionens riktlinjer
för bättre lagstiftning, ingen konsekvensbedömning.
Dessutom hade kommissionen, enligt artikel 81 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt, efter Polens begäran om att inleda det nödvändiga rättsliga förfarandet, inget
annat val än att infria denna begäran, förutsatt att den uppfyller kraven i förordningen. Det
förberedande arbetet inför antagandet av detta förslag har inte krävt någon experthjälp.
2
SV
EGT C 102, 4.4.1996, s. 2.
3
SV
4.
BUDGETKONSEKVENSER
Förslaget har inga konsekvenser för unionens budget.
SV
4
SV
2016/0159 (COD)
Förslag till
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING
om ersättande av förteckningarna över insolvensförfaranden, likvidationsförfaranden
och förvaltare i bilagorna A och B till förordning (EU) 2015/848 om
insolvensförfaranden
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 81,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,
efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,
i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och
av följande skäl:
(1)
I bilagorna A och B till förordning (EU) 2015/848 förtecknas de förfaranden och
förvaltare i medlemsstaternas nationella lagstiftning för vilka den förordningen gäller.
I bilaga A till förordning (EU) 2015/848 förtecknas de insolvensförfaranden som avses
i artikel 2.4 i förordningen. I bilaga B förtecknas de förvaltare som avses i artikel 2.5 i
den förordningen.
(2)
Den 4 december 2015 meddelade Polen kommissionen om ändringar i förteckningarna
i bilagorna A och B till den förordningen. Dessa ändringar uppfyller kraven i
förordningen.
(3)
Förenade kungariket och Irland är bundna av förordning (EU) 2015/848 och deltar
därför i antagandet och tillämpningen av denna förordning.
(4)
I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om Danmarks ställning, fogat till
fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
deltar Danmark inte i antagandet av denna förordning, som inte är bindande för eller
tillämplig på Danmark.
(5)
Bilagorna A och B till förordning (EU) 2015/848 bör därför ändras i enlighet med
detta.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Bilagorna A och B till förordning (EU) 2015/848 ska ersättas med texten i bilagan till den här
förordningen.
SV
5
SV
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i
Europeiska unionens officiella tidning.
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet
med fördragen.
Utfärdad i Bryssel den
På Europaparlamentets vägnar
Ordförande
SV
På rådets vägnar
Ordförande
6
SV