Effektrapport 2015-2016 för svenska delen av Oxfam

Foto: Abbie Trayler-Smith
Oxfam Sveriges
effektrapportering
Räkenskapsåret
2015/2016
Namn: Oxfam Sverige
Organisationsnummer: 802477-9269
Juridisk form: Stiftelse
Foto: Julius Ceaser Kasujja
Innehållsförteckning
Oxfams Mål och syfte
3
Oxfams Strategier 4
Oxfams Kapacitet och kunskap
5
Hur oxfam mäter resultat
8
Oxfams resultat 9
Oxfams Rättighetsmål14
3
OXfams mål och syfte
Ingen människa råder över var i världen hon föds. Oavsett bakgrund måste varje
människa få sina rättigheter tillgodosedda. Inom Oxfam är mänskliga rättigheter
inte bara ett abstrakt koncept, utan en uppsättning faktiska förutsättningar
som vi respekterar och värderar. Genom att få sina mänskliga rättigheter
tillgodosedda kan fler människor ta sig ur fattigdom, bli självförsörjande och
forma sina egna liv.
Oxfam är en global hjälporganisation som arbetar med människor mot fattigdom
och orättvisor. Vår vision är en värld utan fattigdom, där alla människor kan
äta sig mätta och har makt att påverka sin egen livssituation. För att nå dit
arbetar vi på flera nivåer — genom livräddande katastrofinsatser, långsiktiga
utvecklingsprojekt och aktivt påverkansarbete. Vi arbetar tillsammans med
lokala partnerorganisationer och sida vid sida med människor, för att förändra
de förhållanden som orsakar fattigdom.
Oxfam arbetar för en värld utan hunger och fattigdom, där människor behandlas
med respekt, får sina grundläggande rättigheter tillgodosedda och har möjlighet
att påverka de beslut som inverkar på deras liv. Allt arbete utgår från fem
grundläggande rättighetsmål:
1. Rätten till grundläggande samhällsservice
2. Rätten till en hållbar försörjning 3. Rätten till liv och säkerhet
4. Rätten till en identitet
5. Rätten att bli hörd
Vi beskriver ofta oss själva som en möjlighetsorganisation eftersom vi vet att
förändring är möjligt. Tillsammans med lokala partnerorganisationer ger vi
människor kunskap och verktyg för att lyfta sig själva ur fattigdom. Vi påverkar
regeringar och företag att ta sitt ansvar för människor och klimat, vi räddar
liv och hjälper till vid katastrofer och vi ger en röst åt de som aldrig hörs. Att
bekämpa fattigdomen i världen är en stor och svår uppgift. Därför arbetar vi både
akut, förebyggande och långsiktigt, på gräsrots- och beslutsfattarnivå, för att
göra skillnad där det behövs.
4
Med över 70 års erfarenhet av fattigdomsbekämpning vet vi att vårt arbete gör
skillnad. Vi är noga med att följa upp våra projekt och arbetar ständigt för att bli
ännu bättre. Genom forskning och innovation hittar vi nya lösningar på konkreta
problem och vi utgår alltid från människors faktiska behov.
OXfams Strategier
Vi vet att människor själva kan förändra sina liv. Vår uppgift är därför att förse
dem med den kunskap och de verktyg som krävs för att det ska bli möjligt. Inom
Oxfam finns en stark tro på människors egen kraft och varje dag påminns vi om
att förändring är möjligt. Därför arbetar vi alltid tillsammans med människor och
lokala partnerorganisationer på gräsrotsnivå mot tydligt uppsatta mål. Arbetet
utvärderas löpande för att säkerställa att vi når avsedda resultat.
En viktig del i Oxfams arbete består i att beskriva verkligheten för människor som
lever i fattigdom. Vi är också noga med att utvärdera hur projekten gör skillnad
för just dem. Vår personal har utvecklat praktiska och fungerande metoder för
att samla in och analysera information och resultat ute i fält, vilket ger oss
värdefull kunskap om hur arbetet fungerar utifrån olika aspekter som exempelvis
jämställdhet och hållbarhet. Kunskapen tar vi sedan vidare till andra länder och
projekt, vilket hjälper oss att bli ännu bättre.
Vårt arbete för att bekämpa fattigdomen i världen baseras på en djupgående
förståelse för dess grundläggande orsaker. Genom att kombinera akuta
katastrofinsatser, långsiktiga utvecklingsprojekt och innovativa påverkanskampanjer erbjuder vi ett brett och inkluderande arbetssätt för att förändra de
förhållanden som orsakar fattigdom.
5
Oxfams kapacitet och kunskap
Oxfam är en internationell konfederation av 20 medlemmar som arbetar
tillsammans i över 90 länder. Sedan starten 1942 har organisationen vuxit och
utvecklats år för år. Med över 70 års erfarenhet av humanitärt utvecklingsarbete ryms idag mycket värdefull kunskap, och praktisk erfarenhet, inom
organisationen. I kombination med ny forskning och ett innovativt tankesätt ger
det oss en stabil grund, och goda förutsättningar för att hantera de utmaningar
som arbetet innebär.
Genom att samarbeta med lokala partnerorganisationer kan vi bygga upp
kunskap och erfarenhet på gräsrotsnivå, med stark lokal och kontextuell
förankring. Det lokala samarbetet inkluderar även lokala producenter,
kooperativ, företag och individer. Vi arbetar också med lokala myndigheter och
institutioner som ofta stöttar projekten ekonomiskt.
Oxfam har ett stort nätverk av företag som inte bara stöttar oss med kunskap
och engagemang utan även bidrar ekonomiskt. Vi har även ett flertal kända
ambassadörer som på olika sätt hjälper oss att uppmärksamma viktiga frågor.
Därutöver har vi ett brett internationellt nätverk av miljontals supportrar som
bidrar till verksamheten genom aktivt stöd, regelbundna gåvor och volontärt
arbete, vilka har avgörande betydelse för verksamheten i världen.
Inom Oxfam finns det en gedigen kunskap om programutveckling, humanitärt
arbete, politisk påverkan, kommunikation, insamling, marknadsföring, ekonomi,
forskning samt en ständig förbättring och utveckling av arbetssätt och -metoder.
Med den kunskap och erfarenhet och det fantastiska stöd vi får från våra
supportrar och samarbetspartners, är vi väl rustade för att hjälpa människor
som lever i fattigdom. Allt arbete utgår från följande fokusområden:
6
När människor får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda förbättras
deras förutsättningar att ta sig ur fattigdom. Detta, högst fundamentala,
krav utgör grunden för allt vårt arbete. Tillsammans med lokala partners,
myndigheter och de samhällen vi verkar i hjälper vi människor att få sina
rättigheter tillgodosedda och utkräva ansvar från berörda parter.
Majoriteten av alla människor som lever i fattigdom är kvinnor. Kvinnor
har ofta sämre förutsättningar för att själva förändra sina liv. Det finns
många orsaker till att det är svårare för kvinnor att ta sig ur fattigdom
-våld i hemmet, diskriminering och avsaknad av utbildning är bara några
exempel. Därför hjälper vi kvinnor och flickor att få sina röster hörda. Vårt
fokus på jämställdhet genomsyrar hela organisationen och allt vi gör.
När en katastrof inträffar är vi snabbt på plats för att hjälpa till. Våra
katastrofteam räddar liv och hjälper människor att återuppbygga sina
liv. I fält är vi världsledande vad gäller vatten och sanitet och kända för
vår goda förmåga att tillhandahålla mat, skydd och tak över huvudet.
Vi arbetar också förebyggande genom att hjälpa utsatta samhällen att
bygga upp en större motståndskraft mot kommande kriser.
Naturresurser är avgörande för välstånd men ofta ojämlikt fördelade
mellan människor. Att fattiga människor ofta har begränsad tillgång
till viktiga resurser hindrar dem att ta sig ur fattigdom. Detta problem
förvärras ytterligare av klimatförändringarnas effekter, därför påverkar vi
myndigheter, institutioner och företag att ta ansvar för människor och
klimat.
Omkring en miljard människor går till sängs hungriga varje kväll. Problemet
är egentligen inte att det inte finns tillräckligt med mat, utan att jordens
resurser är ojämnt fördelade. Genom vår internationella kampanj GROW
arbetar vi för att säkra den globala livsmedelsförsörjningen så att fler
människor kan äta sig mätta.
Tillgången till grundläggande samhällstjänster är avgörande för
människors välbefinnande och utvecklingspotential. Därför arbetar vi för
att fler människor ska få tillgång till nödvändig sjukvård, utbildning och
annan grundläggande samhällsservice.
Foto: Julius Ceaser Kasujja
Grace Aciro arbetar för Women and Rural Development Network
(WORUDET), en av Oxfams partnerorganisationer i Uganda.
8
Hur Oxfam mäter resultat
Oxfams arbete utgår från en strategisk plan som sträcker sig mellan 2013 och
2019. Utgångspunkten är att stärka människor mot fattigdom ”The Power of
People against Poverty”. Strategiarbetet baseras på övertygelsen att människor
själva kan förändra sina liv och ta sig ur fattigdom. Vi vet att det är fullt möjligt
att utrota världens hunger och fattigdom innan år 2030, under förutsättning att
vi agerar nu.
Oxfam arbetar på flera nivåer för att förändra orsakerna till fattigdom. Vårt arbete
genomsyras av tre förändringsprinciper, självbestämmande, ansvarsskyldighet
och jämställdhet. Vi tror också på människors förmåga att organisera sig och ta
tillvara den kraft som uppstår när flera röster går samman.
Inom Oxfam använder vi oss bland annat av World Citizen Panel för att undersöka
hur vårt arbete gör skillnad. World Citizen Panel är ett digitalt verktyg som mäter
resultat direkt hos mottagarna. För att vara öppna och transparenta gentemot
våra bidragsgivare arbetar vi även med ”Open Data”, vilket innebär att nyckeltal
och viktiga dokument görs tillgängliga digitalt, i enlighet med den så kallade
IATI-standarden. Vi använder oss även av Atlas, ett digitalt verktyg som ger våra
intressenter direkt tillgång till relevant information om enskilda projekt runtom
i världen.
Oxfam arbetar alltid utifrån tydligt uppsatta och mätbara mål. Utöver den
finansiella uppföljningen utvärderas samtliga projekt utifrån en rad parametrar.
Vid uppstarten av ett projekt formuleras ett antal del- och slutmål. Projekten
utvärderas sedan löpande för att säkerställa att arbetet fortskrider planenligt.
Om så inte är fallet, utreds det noga, så att eventuella åtgärder och justeringar
kan genomföras i tid. Efter varje projekt produceras en slutrapport där utfall
ställs mot resultat. Slutrapporterna underlättar kunskapsöverföringen inom
organisationen och genererar värdefulla erfarenheter för kommande projekt.
9
OXfams resultat
Oxfam Sverige delfinansierar projekt som drivs av Oxfam Novib. Med hjälp av
Oxfam Novibs expertkunskap har vi tillsammans gett miljontals människor
förutsättningar att skapa sig ett bättre liv. Totalt har 1,45 miljarder kronor
spenderats på vår hjälpverksamhet runt om i världen, i samarbete med 1 015
lokala partnerorganisationer.
Notera att människor kan ha nåtts av projekt som bidrar till flera av de fem
rättighetsmålen samt av humanitär hjälp och därmed räknats med i fler än ett
resultat.
Humanitär hjälp
Antal partnerorganisationer som
stöttats:
74
Pengar som spenderats:
363 085 000 SEK
2015/2016 har präglats av katastrofer, både i form av krig och konflikter men
också genom klimatförändringarnas påverkan vilket resulterat i flertalet
naturkatastrofer. Inte sedan andra världskriget har så många människor
tvingas fly sina hem som nu. Oxfam har funnits på plats vid merparten av dessa
katastrofer och försett miljontals människor med tillgång till rent vatten, mat,
säker sanitet och tak över huvudet.
Den europeiska flyktingkrisen
Under 2015 tog Oxfam det smärtsamma beslutet att för första gången sedan
Kosovokriget 1999 ge humanitär hjälp på europeisk mark. Beslutet togs på grund
av den desperata situation som uppstod hos människor som genom mycket
farliga båtresor över medelhavet anlände till Grekland efter att ha flytt krig och
konflikt i länder som Syrien, Afghanistan och Irak.
Den Europeiska Unionen, som en gång varit ett föredöme vad gäller mänskliga
rättigheter, visade en chockerande oförmåga att hantera den humanitära krisen.
Trots att andelen människor på flykt som anlände till Europa endast var någon
procent av de miljontals människor som tvingats fly sina hem världen över.
Elever från en skola på Gondokoro Island, Sudsudan. Barnen deltar i
ett program som Oxfam arrangerar för att uppmärksamma och förebygga kolera och informera om vikten av god hygien.
Foto: Albert Gonzalez Farran
10
11
Oxfam svarade genom att finnas på plats både i Italien och Grekland, där vi
hjälpte de nyanlända genom att informera dem om deras rättigheter samt
hjälpa dem med asylansökningar och andra juridiska frågor. För att motverka
spridandet av sjukdomar upprättade Oxfam hygienstationer och latriner utefter
de stora flyktvägarna genom Europa. Vi bistod även med kläder, mat och andra
förnödenheter för att hjälpa människor att överleva.
Samtidigt har Oxfam varit en klar och tydlig röst i debatten. Genom påverkansarbete har vi satt press på EU:s medlemsländer att hitta långsiktiga och hållbara
lösningar på flyktingkrisen. Vi bidrog bland annat till ett parlamentariskt beslut
om mer finansiering för att ta emot asylsökande och tillsammans med Amnesty
överlämnade vi 70 000 signaturer för ”safe passage” för människor på flykt.
El Niño
2015–2016 var det varmaste året sedan mätningar startade. Väderfenomenet
El Niño uttryckte sig starkare än vad vi någonsin sett tidigare. I kombination med
klimatförändringarna bidrog de extrema väderförhållandena till att försätta 60
miljoner människor i risk för svält. I oktober 2015 släppte Oxfam en oroväckande
rapport om El Niños effekt på människors liv tillsammans med ett krav på en
koordinerad humanitär insats i bland annat Etiopien och Zimbabwe som redan
drabbats av en hungerkatastrof.
Det uteblivna regnet har försatt Etiopien i den allvarligaste hungerkrisen som
landet sett på 30 år. Cirka 8 miljoner människor får hjälp genom den Etiopiska
regeringens program. Utöver det fortgår arbetet att hjälpa ytterligare 10,2
miljoner människor som är i akut behov av hjälp.
Oxfam påbörjade sitt arbete att hjälpa människorna i Etiopien i maj 2015 och
nådde under de första månaderna över 280 000 människor med mat, vatten och
djurfoder. Ytterligare 600 000 människor i de fyra hårdast drabbade områdena
kommer att få hjälp av Oxfam under året.
Jordbävningen i Nepal
Den 25 april 2015 drabbades Nepal av en förödande jordbävning som tog närmare
9 000 liv. Hundratusentals människor tvingades fly sina hem.
12
Tillsammans med lokala partners och volontärer agerade Oxfam omedelbart på
katastrofen. Vi försåg människor med rent vatten, säker sanitet, mat och tak över
huvudet. Trots att många vägar förstördes och gjorde det svårt för transporter att
nå fram lyckades vi nå människor med livsviktig hjälp i svåråtkomliga områden.
Gradvis har hjälpinsatserna i Nepal skiftat från akut hjälp till långsiktig
återuppbyggnad. Vi har hjälpt de hårdast drabbade och mest marginaliserade
familjerna att köpa förnödenheter. Vi har utbildat lokala hantverkare och kvinnor
i att återuppbygga sina hem och erbjudit arbetsmöjligheter till det lokala
samhället i samband med återuppbyggnad av infrastruktur. I mars 2016 hade
Oxfam tillsammans med lokala partners nått 480 000 människor med livsviktig
hjälp i sju distrikt.
Foto: Sam Tarling
Nigeriska barn från byn Zawarah. Barnen bor i ett provisoriskt flyktingläger
i Boudouri, nära Diffa i sydöstra Niger. Oxfam distribuerar mat, tvål och
myggnät till familjer som bor här.
14
Oxfams rättighetsmål
1. Rätten till hållbar försörjning
Ett hållbart utnyttjande av viktiga naturtillgångar som mark, skog och vatten
är avgörande för att bekämpa fattigdomen och säkra den globala livsmedelsproduktionen. Världen över försörjer sig hundratals miljoner människor på
småskaligt jordbruk, skogsbruk och fiske.
• 300 000 hushåll har fått tillgång till frön vars grödor är
mer motståndskraftiga mot klimatförändringarna genom
programmet ”Sowing Diversity = Harvest Security”.
• Oxfam har delat ut lerspisar till 35 000 hushåll i Nigeria för
att minska användandet av vedträ. I samband med detta
planteras 5,5 miljoner träd som genererar inkomst för
lokalsamhällena.
• Mer än 400 organisationer och samhällen skrev på ett
globalt upprop mot landstölder med målet att dubbla
andelen mark ägd av lokalbefolkningen till år 2020.
Antal partnerorganisationer som
stöttats:
164
Pengar som spenderats:
381 574 000 SEK
Människor som nåtts:
Genom arbete inom hållbara
produktionsmetoder:
1,1 miljoner
Genom finansieringstjänster eller
utbildning inom marknadsföring:
177 900
Genom klimatanpassat jordbruk:
56 700
2. Rätten till grundläggande samhällsservice
Tillgången till grundläggande samhällsservice som utbildning och sjukvård är
avgörande för att bekämpa fattigdomen i världen. Ekonomisk ojämlikhet och
skatteflykt bidrar till brist på tillgång till bland annat sjukvård och skola där de
15
fattiga är de som drabbas hårdast. Genom att informera människor om deras
rättigheter hjälper vi dem att själva driva på förändring, ta kontroll över sina liv
och engagera sig som aktiva medborgare.
• Över 700 000 barn, varav 70% flickor, går i grundskolan
genom Oxfams projekt.
• 25 000 barn, varav 80% flickor, går i gymnasiet eller
motsvarande genom Oxfams projekt.
• 4 000 flickor och pojkar i Niger fick utbildning i sexualkunskap.
• Över en miljon människor i länder som Niger, Uganda och
Mali fick tillgång till sjukvård och säkra förlossningar.
• 61 skolor i Afghanistan har med Oxfams hjälp implementerat distansutbildning, med kvinnliga lärare, för barn och
ungdomar, för att främja flickors rätt till utbildning.
Antal partnerorganisationer som
stöttats:
139
Pengar som spenderats:
185 406 000 SEK
Människor som nåtts:
Genom förbättrad tillgång till utbildning:
267 700
Genom sexualundervisning:
1,1 miljoner
3. Rätten till liv och säkerhet
Våldsamma konflikter och naturkatastrofer hotar dagligen människors liv och
försörjning. Fattiga länder är ofta mer sårbara för klimatförändringarnas effekter
i form av torka, översvämningar och extremt väder. Genom våra akuta insatser
hjälper vi människor som drabbats av en katastrof. Vi arbetar också långsiktigt
med att återuppbygga och rusta samhällen för kommande katastrofer och med
klimatanpassningsåtgärder.
16
• I Myanmar nådde Oxfam 31 000 internflyktingar med
utbildning och verktyg att delta i fredsfrämjande
aktiviteter.
• 12 500 människor i Östafrika var involverade i Oxfams
”bottom up roadmap to peace”. Ett projekt med syfte att
identifiera roten av återkommande konflikter i området
och öppna upp för samtal.
• 480 000 människor i Nepal nåddes av Oxfams humanitära
hjälp fram till mars 2016.
Antal partnerorganisationer som
stöttats:
74
Pengar som spenderats:
363 085 000 SEK
Människor som nåtts:
Genom tillgång till ett socialt skyddsnät:
321 400
Genom utbildning i personlig säkerhet i
våldsamma konflikter:
331 660
Genom humanitär hjälp:
928 300
4. Rätten till en identitet
Könsbaserad diskriminering hindrar samhällsutvecklingen i många länder.
Patriarkala strukturer medför en systematisk diskriminering av kvinnor, vilket
begränsar deras inflytande i familjen och samhället. Idag riskerar även en av tre
kvinnor i världen att utsättas för någon form av sexuellt eller fysiskt våld. Det är
också en hämmande faktor. Mot bakgrund av detta ser vi alltid till att involvera
kvinnor i de samhällen där vi verkar. Vi arbetar också för att utmana de idéer,
attityder och normer som tillåter könsbaserat våld och förtryck.
• Kampanjen ”She should run” genomfördes i Nigeria för att
stötta kvinnors ledarskap och politiska engagemang.
17
• 4 000 flickor och pojkar i Niger fick utbildning i de skadliga
effekterna av barnäktenskap.
• I Tillabéri i Niger gjordes 188 anmälningar om planerade
barnäktenskap varav 39 ingripanden.
• 500 000 människor i Bangladesh nåddes av en kampanj
mot könsbaserat våld. En mätning visade att kunskapen
kring könsbaserat våld bland målgruppen ökade med
158,5% jämfört med 52,4% i kontrollgruppen.
Antal partnerorganisationer som
stöttats:
204
Pengar som spenderats:
112 854 000 SEK
Människor som nåtts:
Genom insatser för att stötta kvinnors
ledarskap:
12 400
Genom normbrytande arbete:
262 300
5. Rätten att bli hörd
I många länder är fattiga människor marginaliserade och deras möjligheter att
påverka beslut som inverkar på deras liv är ytterst begränsade. Denna form av
social exkludering är inte bara moraliskt förkastligt utan bidrar även till att hålla
människor kvar i fattigdom.
• 60 500 människor, varav 17 000 kvinnor, har blivit
informerade om vikten av rättvis beskattning.
• Ipaishe, en kvinnlig jordbrukare från Zimbabwe var
inbjuden till Paris under COP21 där hon fick träffa
Frankrikes president, François Hollande, som en del av
Oxfams kampanj Women Food Climate.
• Politisk påverkan i Sydsudan har bidragit till ökad
transparens och bättre tillgång till information.
18
Antal partnerorganisationer som
stöttats:
291
Pengar som spenderats:
229 399 000 SEK
Människor som nåtts:
Genom tillgång till bättre information:
776 600
Genom förbättrad tillgång till rättshjälp:
250 000
19
Oxfam arbetar i över 90 länder
Foto: Abbie Trayler-Smith
Oxfam
Tel. 08-411 88 22
Facebook
Alströmergatan 22
[email protected]
Twitter
112 47 Stockholm
www.oxfam.se
Instagram