möjligheternas helsingborg

advertisement
Social rättvisa
Fattigdom och utanförskap ökar i vår kommun. Många är hemlösa.
Det finns barnfamiljer som har det ekonomiskt svårt. Många pensionärer har svårt att
få de knappa resurserna att räcka till det allra nödvändigaste.
Vi ska föra en politik som inte delar invånarna i Helsingborg i en grupp som har
väldigt goda ekonomiska resurser och en annan grupp som lever i fattigdom och
utanförskap. Därför måste politiken ha som utgångspunkt att aktivt fördela resurser
till de personer som har det sämst. Det sker genom samverkan med staten som har
huvudansvaret för arbetsmarknadspolitiken samt asyl- och flyktingpolitiken,
med syftet att alla som kan och vill arbeta ska ha ett jobb.
Vi ska också ha en aktiv kommunal fördelningspolitik som har som mål att ge
invånare i vår kommun, barn som vuxna, så lika möjligheter som möjligt. Politiken
spänner över alla områden såsom bostäder, skola och äldreomsorg.
Social rättvisa handlar om människovärde och om rättvisa. Sociala missförhållanden
och brister i livsmiljön för människor som utgör grogrund för sociala problem, ska
motverkas genom samordnade insatser inom skola, arbetsliv och bostadsområden.
Samhället genom kommunen har ett grundläggande ansvar för åtgärderna, men
problemen kan inte lösas utan medverkan och delaktighet av den enskilde.
Socialtjänsten ska vara utformad för att tillgodose krav på frivillighet, möjlighet till
val mellan olika behandlingsalternativ och rätt för den enskilde till inflytande. I de
fall tvångsåtgärder blir nödvändiga ska de bli så kortvariga som möjligt och syfta till
frivillighet och aktiv medverkan av den enskilde.
Hemlöshet ska motverkas genom en aktiv bostadspolitik som syftar till att alla ska ha
ett eget boende. Stödet till aktiva frivilliga organisationer som i samarbete med
kommunen kan hitta lösningar och arbeta på ett individbaserat plan är viktigt.
Kyrkan gör sociala insatser tillsammans med staden i Ria. Föreningen Frihamnen
som driver Hemlösas hus är en av organisationerna som ska stödjas. Nya initiativ för
att lösa problemen med fattigdom och hemlöshet bör utvecklas och stödjas.
1
Socialdemokraterna i Helsingborg vill;

aktivt arbeta för att minska de sociala skillnaderna i Helsingborg

förebygga att sociala problem uppstår

stödja organisationer som tar ett ansvar för hemlösa och utslagna

utveckla nya former, t ex Housing first – metoden för hemlösa

särskilt arbeta för att minska barnfattigdomen
2
Download