Marie Nordfeldt

advertisement
Hemlöshet på olika villkor?
Paneldebatt
Medverkande:
Hans Swärd, professor i socialt arbete, Socialhögskolan, Lunds universitet
Marie Nordfeldt, docent i socialvetenskap, Ersta Sköndal högskola
Anna Johansson, socialchef Stockholms Stadsmission
Michael Anefur, f.d. Nationell Hemlöshetssamordnare
Moderator: Erika Sigvardsdotter, doktor i kulturgeografi, Röda Korsets Högskola
Kontakt: Kenny Jansson, doktor i kulturgeografi, IBF/UU
[email protected]
Hemlöshetslandskapets förändring och den
ojämlika hemlösheten
Hans Swärd
Lunds universitet
Hemlösheten en spegel av
samhällsutvecklingen
Hemlöshetens politik är ett större
problem, som speglar samhällets och
demokratins tillstånd, och inte bara en
policyfråga.
(Kathleen Arnold 2013)
Lunds universitet / Socialhögskolan/ torsdag den 30 oktober 2014
Tre perioder i välfärdsutvecklingen
• Uppbyggnaden – Den tidiga
Folkhemstanken
• Välfärdsstaten – rekordåren
• Omprövningen – 1980 som
vändpunkt i välfärdsutvecklingen?
Lunds universitet / Socialhögskolan/ torsdag den 30 oktober 2014
Omprövningen under 1980 -talet
• Effekterna av 1970-talets oljekriser
• Den offentliga sektorns
finansieringsproblem – staten drar
sig tillbaka
• Nyliberal kritik mot välfärdstjänster
Lunds universitet / Socialhögskolan/ torsdag den 30 oktober 2014
Den nya ojämlikheten
• Inkomstojämlikheten minskade från 1900-talets början
fram till 1980 och har sedan dess ökat.
• Som mest minskade inkomstskillnaderna när vi byggde
ut socialförsäkringssystemet och förde en solidarisk
lönepolitik.
• Vi kan också se ökade skillnader i ohälsa och boende
• Detta har drabbat de hemlösa hårt
Lunds universitet / Socialhögskolan/ torsdag den 30 oktober 2014
Bostadsmarknaden har förändrats radikalt
• Systemskifte – en marknadsstyrd bostadsmarknad
• 1991 lades bostadsdepartementet ner – bostadsfrågorna
nedprioriterades
• En rad lagar försvunnit som gynnat bostadsproduktionen
t.ex. bostadsförsörjningslagen, bostadsanvisningslagen och
statssubventionerna till bostadssektorn minskade
Lunds universitet / Socialhögskolan/ torsdag den 30 oktober 2014
Hemlöshetslandskapet har drastiskt
förändrats
• De hemlösas antal har ökat jämfört med förhållanden under
1960- och 1970-talen
• Sammansättningen av gruppen hemlösa har förändrats
• Åtgärdssystemen bygger i allt väsentligt på metoder som
inte har vetenskapligt stöd
• Statistikmyndigheterna i Europa har svårt att fånga dagens
komplexa situation
Lunds universitet / Socialhögskolan/ torsdag den 30 oktober 2014
Fyra nationella räkningar
År 1993
9 903 hemlösa
År 1999
8 440 hemlösa
År 2005
17 783 hemlösa
År 2011
35 039 hemlösa
Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum
Statistikmyndigheterna svårt att
fånga den komplexa bilden
• Exempelet med kartläggningen av
Hemlöshet bland utrikesfödda utan
permanent uppehållstillstånd
Lunds universitet / Socialhögskolan/ torsdag den 30 oktober 2014
Den ojämlika hemlösheten
•
•
•
•
•
Förlusten av medborgerliga rättigheter
Förnedrande myter och stereotyper
Handläggares bestraffande åtgärder
Bristande utbildningssystem
Bristande anknytning till
arbetsmarknaden
Lunds universitet / Socialhögskolan/ torsdag den 30 oktober 2014
Tack för att ni
lyssnade!
Insatser mot hemlöshet
Marie Nordfeldt
Ersta Sköndal högskola
Institutionen för socialvetenskap
[email protected]
www.esh.se
Hemlöshet som komplext välfärdsproblem
•
•
•
•
•
Bostadsproblem
Finns en begrepps- och definitionsproblematik
Många lösningar florerar
Många aktörer involverade
Problem som skär genom många politikområden
och nivåer
• Problem som finns på den europeiska agendan
- Strategier och innovationer efterfrågas; EU-nivå,
nationellt och lokalt
- Integrerade, evidensbaserade, omfattande; akutoch långsiktigt, ”bostadsledda” lösningar.
Särskilt utpekade målgrupper
för Stockholms strategi
-
Unga vuxna
Familjer med osäkra boendeförhållanden
Långvarigt hemlösa
Äldre hemlösa
 Olika orsakssamband (strukturellt, individuellt)
 Olika behov av insatser och involverade
aktörer
Fyra nivåer
(från Benjaminsen 2009)
Strukturell
Bostadsmarknad
Arbetsmarknad
Segregation
Institutionell
Serviceutbud
Boendealternativ
Relationell
Familj
Civilstånd
Socialt umgänge
Individuell
Missbruk, kriminalitet,
psykisk ohälsa……
Insatser på den kommunala nivån
Hemlöshetsfrågan ägs av den kommunala
socialtjänsten, enl SoL och SLL
Insatser organiseras i form av:
•Boendetrappor
•Bostad först
•Vårdkedjor
Några slutsatser från
strategiutredningen
•
•
•
•
•
Bostadsbristen! Glappet mellan befolkningsökning och bostadsbyggande ökar
Kötider ökar och skilda krav mellan hyresvärdar
Allt fler söker socialtjänstens stöd för ”enbart” bostadsproblem. Bostadsbristen
skapar klienter åt socialtjänsten
Socialförvaltningarna akutstyrda och skapar egna lösningar
- blir alltmer bostadsförmedlare och hyresvärdar – den sekundära
bostadsmarknaden växer.
”Svarte Petter” och gränssnitt mellan kommuner, stadsdelar, aktörer och
verksamheter inom socialförvaltningar – tid och resurser används för att sortera
personer utifrån ”tillhörighet” och risk för att ”falla mellan stolarna”
 En lokal strategi mot hemlöshet: integrera och förankra inom olika
politikområden, olika aktörer; kombinera strukturella och individuella
lösningar; klargöra ansvarsområden.
 I Stockholm: en socialtjänststrategi.
Hemlöshet på olika villkor?
Paneldebatt
Medverkande:
Hans Swärd, professor i socialt arbete, Socialhögskolan, Lunds universitet
Marie Nordfeldt, docent i socialvetenskap, Ersta Sköndal högskola
Anna Johansson, socialchef Stockholms Stadsmission
Michael Anefur, f.d. Nationell Hemlöshetssamordnare
Moderator: Erika Sigvardsdotter, doktor i kulturgeografi, Röda Korsets Högskola
Kontakt: Kenny Jansson, doktor i kulturgeografi, IBF/UU
[email protected]
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards