Litteraturlista för SOPM03, Socialt arbete med inriktning på familjer

Litteraturlista för SOPM03, Socialt arbete med inriktning på
familjer gällande från och med höstterminen 2016
Litteraturlistan är fastställd av Socialhögskolans institutionsstyrelse 2016-0420 att gälla från och med 2016-08-29
Se bilaga.
Litteraturlista för SOPM03/SOAN38 Socialt arbete med familjer, 15hp
Fastställd av Socialhögskolans styrelse 2016-04-20
Alexander, James & Waldron, Holly Barrett & Robbins, Michael S. (2016). Funktionell
familjeterapi för beteendeproblem hos ungdomar. Lund: Studentlitteratur, 346 s.
Borge, Anne (2011). Resiliens – risk och sund utveckling. Lund: Studentlitteratur, 258s
Broberg, Anders & Granqvist, Pehr & Ivarsson, Tord & Mothander Risholm, Pia (2006).
Anknytningsteori. Betydelsen av nära känslomässiga relationer. Stockholm: Natur & Kultur,
329 s
Habicht, Andreas (2012). Att bedöma evidens Stockholm, Gleerups, 122 s
Hårtveit, Håkon & Jensen, Per (2012). Familjen plus en. En resa genom familjeterapins
praktik och idéer. Lund: Studentlitteratur, 310 s
Jergeby, Ulla. (2008). Evidensbaserad praktik i socialt arbete. Stockholm, Gothia 223 s
Johnsen, Astri & Torsteinsson, Vigdis (2015). Lärobok i familjeterapi. Lund:
Studentlitteratur, 387 s.
Wampold, Bruce (2010). Psykoterapins grunder. En introduktion till teori och praktik. Lund,
Studentlitteratur, 150 s
Wrangsjö, Björn (2009). Familjens livscykel. Om stabilitet och förändring i ett
flergenerationsperspektiv. Lund, Studentlitteratur 165 s
Artikelsamling: ”Socialt arbete med familjer – Teori, metod och forskning”, ca 150 s
Valbar litteratur:
Studenterna skall läsa ca 200 sidor utifrån sitt fördjupningsarbete och examination
Andrée Löfholm, C. (2011). Multisystemisk terapi i Sverige - evidensbaserad metod i nytt
sammanhang. Socialhögskolan. Lund, Lunds Universitet.
Cederblad, Marianne & Andersson, Eva & Hansson, Kjell (1993). Snabba insatser i sociala
krissituationer i tonårsfamiljer. Rapport från Ungdomsdelegationens
Ungdomsforskningskonferens 1993, 13 s
Chamberlain, Patricia (2003). The Oregon Multidimensional Treatment Foster Care Model:
Features, Outcomes, and Progress in Dissemination. Cognitive and behavioural Practice nr
10 2003, s 303-312
Chamberlain, Patricia & Reid, John B mfl (2006). Who disrupts from placement in foster and
kinship care? Child Abuse & Neglect 30 2006, s 409-424
Ferrer-Wreder, Laura & Stattin, Håkan mfl (2005). Framgångsrika preventionsprogram för
barn och unga. Stockholm: Gothia, 286 s
Gustle, Lars-Henry (2007). Implementering och korttidsuppföljning av Multisystemisk terapi.
En svensk randomiserad multicenterstudie angående Multisystemisk terapi. Institutionen för
Psykologi. Lund, Lunds Universitet.
Henggeler, Scott W mfl (1998). Multisystemic Treatment of Antisocial Behaviour in Children
and Adolsescent. New York: Guilford Press, 287s
Kyhle Westermark, Pia. (2009). MTFC - en intervention för ungdomar med beteendeproblem.
Socialhögskolan. Lund, Lunds universitet.
Minuchin, Salvador (1972/1999). Familjer i terapi. Strukturell familjeterapi i teori och
praktik. Stockholm: W & W, 295 s
Ogden, Terje & Almlund Hagen, Kristine (2006). Multisystemic Treatment of Serious
Behaviour Problems in Youth: Sustainability of Effectiviness Two Years after Intake. Child
and Adolescent Mental Health Volume 11 No. 3, s 142-149
Olsson, Martin. (2007). Unga vuxna med en historia av uppförandestörning - En
långtidsuppföljning med ett salutogent och ekologiskt perspektiv. Socialhögskolan. Lund,
Lunds Universitet.
Olsson, Tina (2009). Crossing the quality chasm? The short-term effectivness and efficiency
of MST in Sweden: An example of evidence-based practice applied to social work.
Socialhögskolan. Lund, Lund University.
Petit, Bill & Olsson, Hardy (1992). Om svar anhålles. En bok om interaktionistiskt
förändringsarbete. Stockholm: Mareld (s. 416)
Reid, Jamila M & Webster-Stratton, Carolyn (2001). The Incredible Years Parent, Teacher,
and Child Intervention: Targeting Multiple Areas of Risk for Young children With Pervasive
Conduct Problem Using a flexible, Manualized Treatment Program. Cognitive and Behavioral
Practice 8 2001, 3 377-386
Reid, Jamila M mfl (2002). Parent Training in Head Start: A Comparison of Program
Response Among African American, Asian American, Caucasian, and Hispanic Mothers.
Prevention Science, Vol. 2 No. 4 2001, s 209-227
Sexton, Thomas L & Weeks, Gerald R & Robbins, Michael s (2003). Handbook of Family
Therapy. New York: Brunner-Routledge, 489 s
Sexton, Thomas L mfl (2004). Beyond Common Factors: Multilevel-Process Models of
Therapeutic Change in Marriage and Family Therapy. Journal of Marital and Family Therapy
Vol 30 No. 2 2004, s 131-148
Washington State Institute for Public Policy (2004). Outcome Evaluation of Washington
State´s Research-Based Programs for Juvenile Offender. Washington, 20 s
White, Michael (2001). Nya vägar inom den systemiska terapin. Stockholm: Mareld, 238s