Verksamhetsberättelse år 2015 för Dataföreningen i Sverige Östra

advertisement
Verksamhetsberättelse år
2015
för
Dataföreningen i Sverige
Östra Kretsen
Fakta om kretsen
Dataföreningen är ideell och intressedriven.
Dataföreningens ändamål är att:
• aktivt verka för en sund utveckling och användning av IT i samhället
• främja och utveckla medlemmarnas kontakter, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling
• främja forskning, kunskapsspridning, certifiering och utbildningsverksamhet
• främja god praxis och reglerade förhållanden mellan leverantörer/säljare och användare/köpare av
produkter och tjänster
• fortlöpande ha internationella och nationella kontakter för att bevaka utvecklingen inom IT‐området
Östra Kretsen täcker landskapet Östergötland. Vi samarbetar med närliggande kretsar.
Kretsen har under verksamhetsåret haft följande styrelse:
Ordförande
Stefan Rising
Kassör
Sören Thornell
Ledamöter
Lars Åhman
Simin Nadjm-Tehrani
Jan-Erik Jansson
Sebastian Bergström
Tommy Nordqvist (lämnade styrelsen på egen begäran den 6 maj)
Suppleant
Anna Öhrwall Rönnbäck
Kretsens revisorer
Lars Gunnarsson
Karl-Axel Andersson
Urban Liljegren
ordförande/sammankallande
ledamot
ersättare
Styrelsen har under året haft 10 styrelsemöten. Årsmötet genomfördes den 12 mars med 12 medlemmar
närvarande.
Under det gångna året har Stefan Rising och Sören Thornell varit mycket engagerade i omorganisationen av DF
centralt, vilket i viss mån har påverkat arbetet inom kretsen.
Kretsens ordförande ingår i Riksföreningens styrelse, styrelserna för Dataföreningen i Sverige Service AB. Sören
Thornell ingår i styrelsen för DF Kompetens AB.
Vid årets slut hade Kretsen 467 betalande medlemmar.
Denna Verksamhetsberättelse är gemensam för föreningen Dataföreningen i
Sverige, Östra kretsen och Resultatområdet Östra, inom Dataföreningen i
Sverige Service AB, som är knutet till Östra Kretsen.
Kretsen, tillsammans med Resultatområdet Östra, omsatte år 2015 254 251 SEK. Resultatet blev 60 733 SEK
(Bokslutet för kretsen redovisas separat)
Aktiviteter under året
Dataföreningen skapar intressanta program och attraktiva aktiviteter för alla
som har anledning att följa utvecklingen inom IT-branschen. Dataföreningen Östra Kretsen
gör det i nära samverkan med ITCeum, CreActive och Mjärdevi Science Park, vilka vi har tecknat samarbetsavtal
med.
Vidare samarbetar vi med Linköpings Universitet och ledande aktörer inom IT-branschen.
Under året har vi annonserat våra verksamheter på Östra Kretsens hemsida via Dataföreningens hemsida.
Dessutom har enskilda medlemmar marknadsfört arrangemangen via egna nätverk. Via ITCeums kanaler,
gällande Digitala Revolutionen, har vi också kunnat sprida kunskap om aktiviteter vi arrangerar tillsammans.
Datamuseet/ITCeum
I samarbete med Datamuseet/ITCeum har under året genomförts 8 seminarier med i snitt ett 30-tal besökare
per tillfälle, med följande datum, föreläsare och rubriker:
3 februari
Carolina Olsson
VirtualReality-teknik – framtid eller flopp?
3 mars
Ellen Sundh
Digitala revolutioner
Mikael Asplund
Internet of Things
6 oktober
Makerspace i Linköping
Välkommen till makerkulturen
3 november
Anna Westelius/Hanna Lidzell IT-säkerhet och säkert användande
14 april
10 november
Margareta Gynning
Selfien i konsten
När det gäller Datamuseet har vi ekonomiskt stöttat deras aktiviteter Barnhack och Sommarläger för unga
tjejer.
Vi stöttade också det Nördkolloläger för tjejer som ITCeum arrangerade i början på sommaren.
”Bättre företagande med Dataföreningen”
är ett projekt som Stefan Rising, Sören Thornell och Bo Johnsson, arbetat med under året, med ekonomiskt stöd
från DF centralt. Detta sker i samverkan med NuLink En enkät har gjorts och bearbetats och som fått
förgreningar in i Näringslivsdepartemenet..
Digital Bildinformation är ett projekt som drivs av Lars Åhman. Det startade upp den 18 mars. Tyvärr har senare
planerade aktiviteter fått ställas in.
Stipendieutdelningen
Vår egen stipendieutdelning gällande examensarbeten vid LiU, ägde rum den
19 maj. Fem personer var nominerade och dessa tilldelades samtliga 2 000 kr. Två av de nominerade fick
dessutom 5 000 kr var.
Den 23 september kom 34 deltagare för att lyssna på Daniel Akenine,Microsoft, när han berättade om ”En
historia om hur dataanalys kommer förändra allt”.
Digital spaning
Årets Digitala spaning, i vår egen regi, ägde rum den 10 november med följande föreläsare:
Marie Ekström Trägårdh, vice vd på Sectra AB
Krister Siggesjö, IT-chef LKDATA, Linköpings kommun
Christer Berg, Trendspanare, ordförande Dataföreningen i Sverige
Evenemanget lockade ett tjugofemtal deltagare och det var första gången vi såg DF´s nye ordförande hos oss.
Christer Berg, Ordförande Dataföreningen
Dagen efter dvs den 11 november, var det en aktivitet tillsammans med Östergötlands Tekniska förening med
rubriken ”Autonoma system - I dag och om 10 år”. Cirka 25 deltagare.
Digital spaning för gymnasister och studenter
Den 26 november var det dags för första försöket med ”Digital spaning i eRegionen för data/IT-intresserade
gymnasister och studenter!”. Robotentusiasten Fredrik Löfgren, LiU, föreläste och entusiasmerade de nära 50
deltagarna.
Linköping den 8 mars 2016
Stefan Rising
Sören Thornell
Jan-Erik Jansson
Sebastian Bergström
Simin Nadjm-Tehrani
Lars Åhman
Download