Vattenanalys, vad betyder den?

advertisement
Vattenanalys - Vad betyder provsvaren?
Vattenanalys, vad betyder den?
Det är inte helt lätt att förstå vad svaren på en vattenanalys betyder.
Här hjälper vi dig att kort tyda dom provsvar som finns på en vanlig vattenanalys och
vart gränserna går.
Vill du ha mer ingripande förklaring eller förslag på en lösning för att eliminera
problemen är du varmt välkommen att kontakta oss via mail eller telefon.
Ring oss på 021 - 444 01 99 eller skicka ett mail till [email protected]
Följande riktvärden från socialstyrelsens allmäna råd om dricksvatten för enskilda förbrukare, SOSFS 2003:17.
KEMISKA OCH FYSIKALISKA PARAMETRAR - SOSFS 2003:17
Ämne
Anmärkningsnivå Otjänlighetsnivå Enhet Läs mer...
Turbiditet
3
-
FNU
Lukt
Tydlig
Tydlig
-
Färg vid 405 nm
30
-
mg/l
Pt
Konduktivitet
50
-
mS/m detta?
pH
<6,5
>10,5
-
Vad är
detta?
Alkalinitet
<60
-
mg/l
Vad är
detta?
Kemisk
Syreförbrukn.
COD.
8
-
mg/l
Vad är
detta?
Ammonium
0,5
-
mg/l
Vad är
detta?
Nitrat
20
50
mg/l
Vad är
detta?
Nitrit
0,1
0,5
mg/l
Vad är
detta?
Fosfat
0,6
-
mg/l
Vad är
detta?
Fluorid
1,3
6
mg/l
Vad är
detta?
Klorid
100
-
mg/l
Vad är
detta?
Sulfat
100
-
mg/l
Vad är
detta?
Vad är
detta?
Vad är
detta?
Vad är
Järn
0,5
-
mg/l
Vad är
detta?
Kalcium
100
-
mg/l
Vad är
detta?
Kalium
12
-
mg/l
Vad är
detta?
Koppar
0,2
2
mg/l
Vad är
detta?
Magnesium
30
-
mg/l
Vad är
detta?
Mangan
0,3
-
mg/l
Vad är
detta?
Natrium
100
-
mg/l
Vad är
detta?
Hårdhet, tyska
grader
15
-
°dH
Vad är
detta?
MIKROBIOLOGISKA PARAMETRAR
Läs
mer...
Ämne
Anmärkningsnivå Otjänlighetsnivå Enhet
E. coli
>1
10
antal per Vad är
detta?
100ml
Koliforma
Bakterier
50
500
antal per Vad är
detta?
100ml
-
antal per Vad är
detta?
ml
Mikroorganismer 1000
Komplikationer:
TURBIDITET
Turbiditet är ett mätvärde på hur pass grumligt vattnet är. Turbiditeten i vatten är inget problem i
sig utan indikerar påverkan från andran ämnen i vattnet som t.ex. Järn eller ytvatten.
Komplikationer:
FÄRG
Denna parameter visar hur mycket färg vattnet har. Vanliga ämnen som bidrar till att färgtalet är
högt är bland annat humus och järn.
KONDUKTIVITET
Konduktiviteten mäter vattnets ledningsförmåga. Konduktivitet ger en indikation på vattnets totala
salthalt. Ämnen som bidrar till vattnets konduktivitet är främst Klorid, Natrium, Sulfat.
Komplikationer:
pH-värde
pH-värde är ett mätvärde på balansen av vattnes sura och alkaliska beståndsdelar. Ett normalt
pH-värde i brunnsvatten ligger mellan 5-9. Om pH-värdet är under 6,5 finns risk för att vattnet får
aggressiva egenskaper och innebär risk för korrisionsangrepp på ledningsnätet av metall.
Detta kan t.ex. innebära att kopparledningar i huset bryts ner och kopparavlaggringar uppstår.
Går det riktigt långt kan även rör gå sönder och börja läcka vatten.
Komplikationer:
ALKALINITET
Detta ämne visar hur pass bra buffringsförmåga vattnets pH-värde har. En hög alkalinitet ger ett
stabilare pH-värde.
Alkalinitet under 60 mg/l ökar risken för aggressivt vatten och korrosiva egenskaper.
Komplikationer:
KEMISK SYREFÖRBRUKNING, COD (Humus)
Kemisk syreförbrukning är ett värde för mängden organiska ämnen i vattnet. Oftas är detta
förmultnade växtdelar även kalat Humus.
Höga halter Humus påverkar främst vattnets färg och ger det en gul ton. Men kan även bidra till
vattnets smak och lukt.
Humus i brunnsvatten kan vara ett teckan på att ytvatten tränger in i brunnen.
Komplikationer:
AMMONIUM
Ammonium kan indikera att vattnet påverkas från avlopp eller likvärdigt men förkommer även
naturligt. Syrefattigt vatten i samband med Järn eller Humus ger ökade risker för ammonium.
Höga halter Ammonium ökar risken för nitritbildningar samt lukt.
Komplikationer:
NITRAT
Höga halter Nitrat kan indikera påverkan från gödsling eller avlopp. Om vattnet innehåller mer än
50 mg/l bör det inte ges till barn under 1 års ålder då det försämrar syreupptagningsförmågan i
blodet.
Komplikationer:
NITRIT
Kan innebära påverkan från föroreningar men kan även finnas naturligt i vattnet. Vid halter över
0,5mg/l kan detta innebära försämrad syreupptagningsförmåga i blodet och bör ej användas för
matlagning eller dryck.
FOSFAT
Fosfat i vattnet kan vara ett tecken på föroreningar i vatten från avlopp eller gödsling men kan
även ha naturligt ursprung.
Komplikationer:
FLUORID
En Fluorid nivå mellan 0,8-1,2 ger en kariesförebyggande effekt men ökade värden ger risk för
missfärgningar på tändernas emalj. Värden över 6mg/l ger risk för fluorinlagring i benvävnad och
är otjänligt för matlagning och dryck.
Komplikationer:
KLORID
Klorid är ett saltämne. Om kloriden överstiger 100 mg/l ökar risken för angrepp på ledningsnätet
och vattnet kan bli korrosivt. Halter över 300 mg/l kan ge smakförändringar på vattnet.
Komplikationer:
SULFAT
Ett saltämne som vid halter över 100 mg/l ökar risken för ledningsangrepp. Överstiger värdet 250
mg/l finns risk för smakförändringar i vattnet.
Komplikationer:
JÄRN
Kan orsaka bruna avlagringar och missfärga tvätt. Risk för att ledningar täpps igen av
avlagringarna finns och höga halter kan även ge dålig smak samt lukt på vattnet. Problem kan
även uppstå under anmärkningsnivån på 0,5 mg/l.
Komplikationer:
KALCIUM
Kalcium och magnesium är dom ämnen som tillsammans bildar vattnets hårdhet. Höga mängder
Kalcium ökar vattnets hårdhet. Läs mer om hårt vatten under rubriken Hårdhet, tyska
hårdhetsgrader, dH.
KALIUM
Hög halt Kalium på ett vattenprov kan indikera på att vattnet påverkats av föroreningar men kan
även ha naturligt ursprung.
Komplikationer:
KOPPAR
Koppar i vattnet är ofta ett tecken på ett aggressivt vatten med frätande egenskaper. Större
mängder Koppar kan ge gröna avlagringar samt färga ljust hår grönt. Om koppar halten är över 2
mg/l finns risk för diarré hos känsliga barn.
Komplikationer:
MAGNESIUM
Magnesium tillsammans med Kalcium bildar vattnets hårdhet. Läser mer om hårdheten på vattnet
under rubriken hårdhet, tyska hårdhetsgrader, dH.
Komplikationer:
MANGAN
Mangan i vattnet ger risk för utfällningar i vattnet. Upplevs som svarta små flagor och kan ofta
komma stötvis ur kranarna när det utfällda Manganet lostnar från ledningarna. Mangan kan även
tillsammans med offer anoden i varmvatten beredaren ge dålig lukt.
Komplikationer:
NATRIUM
Natrium är ett salt ämnen som vid värden över 200 mg/l ger risk för smakförändring i vattnet.
Komplikationer:
HÅRDHET, tyska hårdhetsgrader, dH
Vattnets hårdhet bestäms av mängden Kalcium och Magnesium i vattnet. Ett hårt vatten med hög
dH innebär risk för utfällningar och beläggningar i ledningsnätet samt på disk och badrumsväggar
främst där vattnet är varmt.
Risk för att ledningar sätts igen och avlagringar i varmvattenberedare finns även. Problem kan
uppstå innan 15 dH som är anmärkningsnivån.
Komplikationer:
ODLINGSBARA MIKROORGANISMER
Indikation på att ytvatten tränger ner i brunn eller att vattenomsättningen är otillräcklig.
Odlingsbara mikroorganismer är normalt ej av fekalt urspung. I nya brunnar kan värdet vara
förhöjt i början men sjunker ofta efter en tid när vattnet börjar omsättas.
Komplikationer:
E COLI, Escherichia coli
Finns normalt i tarmkanalen hos människor och djur. Om E Coli påvisas i brunnsvatten indikerar
detta på förorening från gödsel, avlopp eller liknande. Sjukdomsframkallande virus och bakterier
kan förekomma i samband med E Coli bakterier i vattnet.
Komplikationer:
KOLIFORMA BAKTERIER
Koliforma bakterier finns normalt i jord och vatten men även i tarmkanalen hos djur och
människor. Förekomst i brunnsvatten kan vara en påföljd av inläckage av ytvatten eller
förorening.
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards