Varma år ger dåliga

advertisement
väder och näringssituation
Varma år ger dåliga
bottenförhållanden
Väder och näringssituation
på västkusten 2008-2009
V
ädret på västkusten under 2008 var varmt och regnigt men visade också upp kraftiga växlingar. En tidig
vår avbröts med snö i mitten av mars. Sommarmånaderna
var varmare än normalt men i augusti drabbades kusten
av orkanbyar och en hel del regn föll både i juli, augusti
och oktober.
Även 2009 var vädret varmare än normalt och den
största temperaturhöjningen uppnåddes i april med en
rekordhög medeltemperatur runt 10 grader. Det varma
vädret höll i sig ända in i september men avbröts av en kylig
oktobermånad, som följdes av en gråmulen och fuktig
novembermånad. Året avslutades med ovanligt kall luft.
Varmt ytvatten gav dåliga bottenförhållanden
Det varma vädret som dominerat de två senaste åren har
gjort att ytvattentemperaturen i havet varit ovanligt hög.
Detta i sin tur har bidragit till en kraftig skiktning av vattenmassorna, som försvårat utbytet mellan bottenvatten
och ytvatten. Följden har blivit dåliga syreförhållanden i
bottenvattnet på flera ställen utefter västkusten.
20
Temperaturen i Halmstad 2008-2009
temp
15
normal temp
5
0
Den mest stabila skiktningen har man funnit i Byfjorden,
där ett ytvatten med hög temperatur och låg salthalt bildat en övre vattenmassa, väl skild från det saltare och kal�lare djupvattnet. I denna kraftiga skiktning har syre förekommit endast i den övre vattenmassan. Under 20 meters
djup har istället stora mängder svavelväte bildats.
Ovanligt lite skadliga växtplankton
Generellt sett observerades ovanligt små mängder
potentiellt giftiga arter i 2008 års växtplanktonprover.
Dinophysis, det släkte som producerar diarrégifter och
som skapar mest problem för musselodlare kring västkusten återfanns i ovanligt låga tätheter. De alger som producerar paralyserande skaldjursgifter observerades vid ett
fåtal tillfällen i april i antal över varningsgränsen.
Även under 2009 var tätheten av giftiga alger relativt
låg. Mest anmärkningsvärt under året var att höstens algblomning var utdragen och klorofyllhalterna i vattnet var
ovanligt höga ända in i december, särskilt i kustvattnen utanför södra delen av Bohuslän samt i Hallands kustvatten.
Mer om väder och näringssituationen i havet
•
Nederbörd i Halmstad 2008-2009
•
ndb
Väder och Vatten nr 1-13/2008-2009, SMHI
SMHIs expeditionsrapporter: www.smhi.se
Bohuskustens vattenvårdsförbunds
kontrollprogram: www.bvvf.se
Hallands kustvattenkontroll:
www.lansstyrelsen.se/halland
Öresunds kustvattenkontroll:
www.lansstyrelsen.se/skane
normal ndb
jan-08
feb
mars
april
maj
juni
juli
aug
sep
okt
nov
dec
jan-09
feb
mars
april
maj
juni
juli
aug
sep
okt
nov
dec
4
Instängd fjord kan ge ihållande syrebrist
•
•
•
10
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Foto: Marie Svärd
TEXT Elisabeth Sahlsten och Marie Johansen, SMHI
KONTAKT [email protected]
Download