Förändring och team

advertisement
Engagerade medarbetare,
en nyckel till framgång!
- Hur kan teamet underlätta förändring och hur kan förändring stärka teamet?
Syfte och mål
◦ Syfte – synliggöra gruppens betydelse, vid förändring
◦ Mål – perspektiv och tankar kring engagerade medarbetare
2013-09-26
Ulrika Schelwander
”Organisationer förändras inte.
Människor ändrar på sig, oftast en i taget…”
”Förändringsledning är en
strukturerad process med
ett antal verktyg som
används för att leda
människor i förändring att
uppnå ett önskat resultat”
Motstånd är den naturliga reaktionen i samband med förändringar
Hjärnbarken - Tänka, planera, besluta
Limbiska systemet – Känslor
Amygdala
Centrum för rädsla
och vrede
Fight, flight, freeze
Ångest
Reptilhjärnan – Autonoma funktioner
Minimera
hot
Maximera
belöning
Rädsla
Lust
Ilska
Önskan
Tvetydighet
Längtan
Ångest
Åtrå
Stress
Intresse
Upplevda
hot
Något nytt, stort som smått
Förändring
Otydlighet
Lärande, lära nytt system….
Stress, tex arbetsbelastning, osäkerhet
Utanförskap
Upplevd
belöning
Lön
Befordran
Trygghet
Gillande
Gemenskap
Delaktighet
Negativ känsla från hot
Kommer snabbare
Sitter i längre
Är svårare att få bort
Positiv känsla från belöning
Mindre och flyktigare
Byts enklare ut av andra känslor
Svårare att uppnå
2013-09-26
David Rock
SCARF
Status - handlar om hur du upplever din betydelse i relation till andra.
Vem jag är i förhållande till flocken. När ställningen i flocken hotas
försätts hjärnan i hotläge. Däremot kan glada tillrop och gillande från
andra vara lika belönande för hjärnan som högre lön.
Certainty - förutsägbarhet där hjärnan söker igenkännbara mönster för
att kunna förutsäga framtiden och säkra din överlevnad. Otydlighet
däremot skapar osäkerhet och hotsignaler i hjärnan. En osäkerhet
inför chefens förväntningar blir en störning.
SCARF
Autonomy - självständighet vilket beskriver hur hjärnan eftersträvar
hög autonomi och känslan av att kunna påverka din situation.Vi vill
gärna kunna påverka vår situation och hjärnan belönar oss när vi gör
det. Om du som ledare detaljstyr kan det upplevas negativt.
Relatedness - relationer, innanför- och utanförskap. Känslan av
ensamhet upplevs av hjärnan som ett hot. Därför mår vi bättre när vi
kan forma grupper på jobbet där vi känner tillhörighet och
sammanhang.
Fairness - rättvisa där upplevd orättvisa försätter hjärnan i hotläge.
Transparens och kommunikation undviker missförstånd.
Deci & Ryan
•Autonomi - Behovet att själv kunna påverka och bestämma inom
givna riktlinjer. Människor behöver självständighet.
•Kompetens - Behovet att känna sig uppskattad som kompetent,
skicklig, erfaren, duglig. Människor har ett starkt behov av att finslipa
och visa sina färdigheter. Helst tillsammans med andra.
•Tillhörighet - Behovet att känna samhörighet med andra, att
tillhöra. Oavsett roll så vill de flesta medarbetare samarbeta.
Förändringsledaren
Känsla av trygghet är en god bas för att hantera förändring och
den känslan skapas främst av tydlighet och gemenskap
Vi mår bättre när vi kan forma grupper på jobbet där vi känner
tillhörighet och sammanhang
Vi har behov av att känna samhörighet med andra, att tillhöra
Oavsett roll så vill de flesta medarbetare samarbeta
Samarbete i grupp
Gruppdynamik
Ett kraftfält av relationer som finns
mellan medlemmarna i en grupp och
som ligger till grund för den
ömsesidiga påverkan som sker inom
gruppen.
Upplösning och avslut
Tillhörighet och trygghet
Opposition och konflikt
Arbete och produktivitet
Tillit och struktur
Integrated Model Group Development - Susan Wheelan
Vägen mot förändring
2013-09-26
Ulrika Schelwander
Tips
Seminarium den 26 januari kl 8.30-16.30, Stockholm
Där du får hjärnkoll på gruppens olika faser, engagerade medarbetare och hur
du med praktiska övningar kan utveckla gruppen och samarbetet för att lättare
kunna hantera förändringar.
Seminariet vänder sig till dig som är grupp- eller teamledare, projektledare
eller förändringsledare. Ange ”föreläsning” så får du 25% rabatt på ordinarie pris 4.500kr
Begränsat antal platser.
Anmäl intresse till [email protected]
”I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand.”
- Confusius
Tack!
Tyckte du att föreläsningen var bra
Tyckte du att övningarna var roliga och givande
Har du fått en positiv upplevelse och nya insikter
Berätta gärna för andra!
www.spiramanagement.se
Boken släpps i mars
Ulrika Schelwander
ledaren
individen
gruppen
sk
Så
ap
ar
du
effektiva team
BonusTips
Hjärnan Assar
https://www.youtube.com/watch?v=7IM1tmEroyI&feature=youtu.be
Download