VILLKORAD
TILLHÖRIGHET:
Ensamkommandebarns
rösteromsinsituation
UlrikaWernesjö,fil.dr.,Linköpingsuniversitet
[email protected]
Symposiumomensamkommandebarn,
BarnskyddsrådetiUppsala,
2015‐11‐10
Syftetärattutforskaförhandlingarav
tillhörighetblandensamkommande
flyktingungdomariSverige,medsärskiltfokus
påhem,plats,rasifiering ochföreställningarom
”svenskhet”
 Hem
 Socialarelationer
 Enmarginaliserad/villkoradposition?
Omstudien
 Enkvalitativintervjubaseradstudie
 Deltagarnaistudien
• Totalt17:
• 14killar,3tjejer
• 16– 21år(+24år),varitiSverige1½‐ 4år(+8år)
• AlladeltagarnahadePUT
Tillhörighet
 ”Where doIbelong?”(Anthias 2006)
 Tillhörighetärdynamiskt,föränderligtoch
mångdimensionellt– tillhörigheter.
• Destabiliseraessentialistiska föreställningaromursprung
• Tillhörighetförhandlas irelationtill
‐ andramänniskorochkollektiv
‐ plats(er)
‐ samhälleligaochpolitiskadiskurser
 Frågorkringtillhörighetaktualiserasframföralltnär
denärhotad,utmanadellervidexkludering
Attkännasig”hemma”påett
gruppboende?
 Gruppboende,enavvikandeplatsattbopå
• Attbotillsammansmedandra,meninteienfamilj
• Attbomedokändajämnåriga
 Etttillfälligtboendemedtillfälligarelationer
• Ungdomarkommer,flyttarochförsvinner
• Omsättningipersonalgruppen
Vadär”hemma”?
 Platsendärenharsinsängochsinasakerärintenödvändigtvisett
hem
 Emotionelladimensioner:
• Närakänslomässigarelationer(familj)
• Detbekanta:platserochmänniskor
 Hemsomenprocess…Framtidsperspektivomattskapaett(nytt)
hem
Socialarelationer1:
Tillvuxna
Ensamkommandebarnochungaidentifierassomensärskilt
utsattkategoripågrundav…
 tidigareerfarenheter(skyddsskäl)innanochundermigrationen
 …situationensomasylsökande
 …separationenfrånföräldrarna(ochfamilj)
Påvilkasättkanandravuxnafyllaenicke‐närvarandeförälders
plats?Görsdet?Vilketansvarharmyndigheteroch
resurspersoner?
Relationentillpersonalochgodman
NÄRHETOCHDISTANS
 Vissaungdomarhadenärarelationermedenellerflera
vuxna,medan…
 Andraframstodsomdistanserade ochinstrumentella
relationer
Socialarelationer2:
Tilljämnårigamedmigrationsbakgrund
 Gruppboendetochskolklassenblirviktigaplatserförattskapa
ochupprätthållasocialarelationer
 Hjälpervarandra
 Vänskapsrelationer ofta medungdomar från samma region,med
liknande erfarenheter och/eller traditioner,samt ett gemensamt
språk underlättar kommunikation.
…MEN,detkaninteförutsättas:Attvaraensammittiblandandra
Socialarelationer3:
I ettlandskapavgränsdragningar
 Gränsdragningarirummet:attbefinnasignäravarandrautanattdet
skernågotmöte
 Blyghet
 Osäkerhetochovana
 Rasism
Strategiförattfå”svenska”kompisar
Att(inte)prataomrasism
 Fleranämnernegativaföreställningarom”invandrare”ochflyktingar,
menfåbeskriverdetsomrasism.
 Rasismäriställetnågotsomlokaliserastillandraplatser,och
betydelsenavdenminimeras.
 Vilkenbetydelsekanmaktrelationer(somålder,etnicitet/”ras”och
samhällsposition)haförvadsomär, ellersessom,möjligtattsägaför
ungdomarna?
 Vadsomsägs,ochintesägs,ärinteenbartreflektioneravungdomarnas
erfarenheter ellertankar,utanävenettsättatthanterasinpositionsom
nyanländiSverige.
Enfrågaommakt:
Vadär(o)möjligtattsäga?
 Ensamkommandeasylsökandebarnäroftatystaochger”tunna”
berättelserimötetmedsocialtjänst(Kohli 2006).Dettakanävenvara
falletiforskningsintervjuer.
 Positioneringarnaidetsocialalandskapetharocksåbetydelseförvad
ungdomarnakansägaoch(inte)sägerimötet.
Hurensamkommandebarnpositionerasisamhällsdebatten
 somutsatta
 somhandlingskraftiga
 sommisstänkliggjorda,”skäggiga’barn’”
 AttuttryckaTACKSAMHET
•
förmottagandeochomsorgen
•
Föruppehållstillståndet
 Attkomplicerabildenavtacksamhet:”Thegrid of
immigration”
 Enojämlikrelationmellandennyanlända/eoch’värden’,
somkaraktäriserasavskuldochtacksamhet(Back2007:42)
=Förväntningaromattvissabör visatacksamhet
Envillkoradtillhörighet
 Deensamkommandeflyktingungdomarmåstehantera–
ochförhandla,sinpositioniettlandskapdärgränser
drasmellan”vi”och”dem”
• Attblipositioneradsom”invandrare”,rasifiering (i
intersektionmedgenusochungålder)
• Diskurseromensamkommandebarnsomantingen
”utsatta”eller(misstänkliggjorda)”skäggigabarn”
Strategier:
 distanserasigfrånnegativastereotyper:
menjagärintesån”,”men,viärsnälla”,
 ”kommerjobbahårt”och”betalatillbaka”,
 attvisatacksamhet
 Tillhörighetochhemförhandlasivardagenirelationtill
andramänniskorochtillplatser
• Närhetochdistans
• Gränsdragningarförhandlashelatiden,ochungdomar
utvecklarstrategierförattkorsademochluckraupp
gränsernamellan”vi”och”dem”