Den sociala hållbarheten sätter människors behov och

Den sociala hållbarheten sätter
människors behov och välbefinnande i
centrum. En social hållbarhet strävar efter
att alla människor, oavsett kön, ålder,
socioekonomisk tillhörighet och etnisk eller
kulturell tillhörighet har samma möjligheter
att ta del av det goda samhället.
Hållbarhetsrådet angav trygghet, hälsa
och delaktighet som centrala begrepp i
den sociala hållbarheten.
Hälsa
•
•
•
•
materialval
inomhusklimat
ljudmiljö
föroreningar
Lite snålt: Folkhälsa?
Livsmiljö (bl a estetiskt)
•
•
•
•
tillgänglighet
trygghet
identitet
skönhet
Delaktighet
•
•
•
•
jämställdhet
inflytande
demokrati
kommunikation
Gestaltning (utformning)
•
•
•
•
stad för alla
funktionsblandning
offentliga rum
mångfald
Grönt och blått (och vitt)
•
•
•
•
gröna kilar
parker och träd
vatten i staden
friluftsliv
– Folkhälsa
Transporter
• gång och cykel
• kollektivtrafik
• biltrafik gods o transporter
Vana att räkna, lärt sig miljö men…
Bygga socialt hållbart?
De som bygger utan paraply
•
•
•
•
•
Skebo: störningsjourer…
Polaris: skadegörelse…
TK: trygghetsvandringar, belysning…
Skekraft: vindskydd…
FAK: referensgrupper…
1. ”Det vi bygger blir
ett tillskott till omgivningen”
2. ”Det vi bygger främjar tillgänglighet,
trygghet och jämlikhet”
3. ”Form, färg och material bidrar
till en tilltalande miljö”
4. ”En hälsosam och inspirerade
utemiljö som är tillgänglig för alla”
5. ”Det vi bygger låter oss forma
vår miljö och vår egen vardag”
Vad är socialt hållbart?