Folkhälsoarbetet i Karlskrona kommun 28

advertisement
Folkhälsoarbetet
i Karlskrona kommun
28 oktober 2014
– Vi ska ha en god folkhälsa
Hållbarhetsperspektiven
Hållbar
utveckling
– Vi ska ha en god folkhälsa
Social
Omfattar demokrati,
yttrandefrihet, rättvis
resursfördelning,
mänskliga rättigheter,
jämställdhet, mångfald,
kultur, delaktighet och
inflytande, brottsförebyggande arbete och
folkhälsa
Ekologisk
Verka innanför naturens
kretslopp och ramar
Ekonomisk
Hushålla med
mänskliga och
materiella resurser
på lång sikt
Hälsans bestämningsfaktorer
– Vi ska ha en god folkhälsa
Trender - Folkhälsa
 Vi håller oss friska högre upp i åldrarna
 Finns en stor medvetenhet om behovet av bra kost och
motion
 Förväntningarna på livskvalitet ökar, det gäller även om
man är gammal eller funktionshindrad
 På grund av rökning ser man nu ett uppsving av antalet
lungcancerfall
 Fetmaepidemin har lett till en ökning av folk som
insjuknar i diabetes
 Vi dör inte längre av för lite mat, utan av för mycket mat
– Vi ska ha en god folkhälsa
Skillnader i hälsa
 Skillnader i hälsa mellan socioekonomiska grupper
 Lågutbildades livslängd kortare, drabbas oftare av
hjärtinfarkt, stroke, olyckor, självmord, psykisk ohälsa
jämfört med högutbildade
 Psykisk ohälsa ökar framför allt bland unga kvinnor
och kvinnor mitt i livet
 Personer med utländsk bakgrund, homo-, bi- och
transidentitet eller funktionsnedsättning upplever att
de har en sämre hälsa än den övriga befolkningen
 Ökat utanförskap och segregerat samhälle
– Vi ska ha en god folkhälsa
Levnadsvanor
 Den som inte röker, äter hälsosamt, är
måttligt fysiskt aktiv och har en måttlig
konsumtion av alkohol lever i genomsnitt
14 år längre än den som har ohälsosamma
levnadsvanor
 De fyra levnadsvanorna är också de vanor
som bidrar mest till den samlade
sjukdomsbördan i Sverige
– Vi ska ha en god folkhälsa
Exempel på kostnader
för samhället i miljarder
kronor per år
Ur Folkhälsopolitisk rapport 2010
– Vi ska ha en god folkhälsa
Övergripande sociala mål
Ur Budget 2014 och planer för 2015-2016
 Vi ska ha en god folkhälsa
 Vi ska öka andelen personer i egenförsörjning
 Vi ska ha en omsorg med kvalitet som ger
gemenskap, trygghet och valfrihet
– Vi ska ha en god folkhälsa
Utmaningar
 Arbetslösheten
 Psykiska ohälsan ökar
 Utjämna skillnader i hälsa
 Högre andel i befolkningen med fetma jämfört
med rikets genomsnitt
 Sämre på sociala relationer i jämförelse med
riksgenomsnittet
 Ökad samverkan
– Vi ska ha en god folkhälsa
BLT 14 februari 2014
– Vi ska ha en god folkhälsa
– Vi ska ha en god folkhälsa
– Vi ska ha en god folkhälsa
Det finns en arbetsmarknad som är öppen
24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan,
alla årets dagar och den tar emot alla
– den arbetsmarknaden heter Kriminalitet
och droger
Peter Söderlund, X-Cons
– Vi ska ha en god folkhälsa
Har du frågor?
Kontakta gärna mig!
E-post: [email protected]
Telefon: 0455-30 31 22
– Vi ska ha en god folkhälsa
Download