Möte med Utvecklingsgrupp psykisk hälsa och missbruk

advertisement
1 (4)
TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE
Område välfärd och folkhälsa, Susanne Rydéhn
DATUM
2017-02-28
BETECKNING
IMinnesanteckningar
Marie Gustafsson ordförande, Välfärd och Folkhälsa
Johanna Karlsson, Folkhälsoförvaltningen i Karlskoga och Degerfors
Hanna Hansson, Sydnärkes folkhälsoteam
Maria Ståhl, ÖLIF
Sofia Persson, Örebro
Marie Ekblad, Lindesberg
Majlill Persson, Laxå
Erik Sjöberg, område Psykiatri
Malin Lotterberg, område Psykiatri
Åsa Magnusson, Beroendecentrum
Anna-Lena Kjellgren, Närsjukvården
Christina Lindvall, NSPH
Susanne Rydéhn – processledare
Möte med Utvecklingsgrupp psykisk hälsa och missbruk
Fredagen den 17 februari 2017.
1. Minnesanteckningar från 29 november 2016
Läggs till handlingarna.
2. Rapport från chefsgrupp för samverkan social välfärd och vård samt
beredningsgrupp folkhälsa
Beredningsgrupp Folkhälsa – två stora frågor har avhandlats 1) - utvärdering
av folkhälsoarbetet som gjorts av Apel (skickas med minnesanteckningarna).
2) - process för nya folkhälsoavtal.
En stor fråga i Apels utvärdering handlar om hur vi ska integrera folkhälsoarbetet i hälsofrämjande sjukvård.
Chefsgruppen – frågor som avhandlats har varit Överenskommelse om samverkan gällande Beroendevård där arbetet skulle operationaliseras på länsdelsnivå men har inte kommit igång. Ny lagstiftning om ”Trygg o säker utskrivning från sluten vård”, den nya nationella Överenskommelsen om
psykisk hälsa 2017 – hur ska vi jobba vidare med den?
I Vilmergruppen processades ett avtal fram om psykiatrisk hemsjukvård, avtalet förlängs under 2017 för att senare följas upp.
3. Årsplan och aktivitetsplan – vi går igenom det nya som tillkommit och
diskussion uppstår kring barn som anhöriga och var den frågan ska höra
hemma. Fortsatt diskussion på nästa möte då denna fråga kommer upp.
4. Utbildningsgruppens uppdrag från 2013 - redovisning och diskussion.
Frågan kom upp vid förra tillfället och det finns ett uppdrag som skickats
med handlingarna. Uppdraget skulle omprövas efter 2 år och Marie och Erik
ser över uppdraget och tar med ett förslag till beslut till Utvecklingsgruppen.
2 (4)
TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE
Område välfärd och folkhälsa, Susanne Rydéhn
DATUM
2017-02-28
BETECKNING
IMinnesanteckningar
5. Rapport från psykiatrin.
Erik m.fl.
Förra gången rapporterade Erik om bemanningsproblem, det har gjorts vissa
omstruktureringar som fortfarande gäller. Det är ett ansträngt läge och psykiatrin dras med samma problem som den somatiska vården. Mycket arbete inför sommaren och semesterplaneringen och det arbetet koordineras med
hälso-och sjukvården i stort. Viktigt samordna/samverka i arbetet med närsjukvården och Erik menar att det är ett utvecklingsområde. Gruppen personer med psykisk ohälsa har ofta insatser från kommunen – även där är samverkan ett utvecklingsområde. En del färdigbehandlade patienter kan inte tas
hem för att det inte finns alternativa boenden i kommunerna. Psykiatrin behöver ta emot de erbjudanden om boende som lämnas, så att de får rotation
på sina vårdplatser.
6. Överenskommelse om stöd till riktade insatser inom område psykisk
hälsa 2017 – Lägesrapport.
Några lärdomar har gjorts av 2016 års överenskommelse och det arbete har
Kjerstin Larsson och Örjan Andersson presenterat här och i chefsgruppen. De
framtagna handlingsplanerna i länsdelarna behöver arbetas igenom och prioriteringar behöver göras. Även ansvar och process för gemensamma regionala satsningar behöver göras. Processerna behöver förenklas, var ska prioritering ske i hälso- och sjukvården, är frågor som behöver tydliggöras.
Hur ska 2017 års Överenskommelse om psykisk hälsa hanteras? Beslut finns
i chefsgrupp för samverkan att arbetet fortsättningsvis ska drivas från länsdelarna. Årets arbete ska bygga på de handlingsplaner som tagits fram och frågan om ev. regionalt stöd kan komma att uppstå under processen. Det som är
nytt 2017 är att en gemensam, fördjupad analys av barn o unga ska göras.
Det ser lite olika ut i länsdelarna hur man kommit igång och riggat för detta
arbete. Det måste finnas någon/några i varje länsdel som känner ett ansvar
för att arbetet genomförs.
Sofia Persson skickade ut förslag till indikatorer som kommit från SKL som
de önskar synpunkter på. Avvaktar att åtgärda detta till efter chefsmötet den
3 mars.
I Barn- och unga gruppen har processledaren tagit fram ett gediget kunskapsunderlag bl.a med var olika statistik och indikatorer kan hämtas regionalt.
Underlaget bifogas.
7. Fortsatt arbete med 2016 års överenskommelse om stöd till riktade insatser psykisk hälsa – diskussion.
Vad är de gemensamma processerna i en regional handlingsplan? Efter
Kjerstin Larssons och Örjan Anderssons rapport i september så har det inte
hänt något. Nästa vecka träffas Erik och Marie för att gå igenom den och se
vad som är realistiskt att göra och resultatet av det mötet tas med hit till nästa
möte. Bör redas ut vem som äger vilka processer?
3 (4)
TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE
Område välfärd och folkhälsa, Susanne Rydéhn
DATUM
2017-02-28
BETECKNING
IMinnesanteckningar
Behöver även hitta ett annat namn än handlingsplan så man inte blandar ihop
den regionala delen med övriga handlingsplaner.
8. Rapport från seminariedagen om ny överenskommelse mellan region
Örebro län, kommunerna i Örebro län samt NSPH avseende samarbete kring
personer med psykiska funktionsnedsättningar.
Det finns en arbetsgrupp som arbetar med att utarbeta en ny överenskommelse och denna diskuterades under seminariedagen 27 januari. Budskapet
från regeringens nationella samordnare var en undran varför ska vi ta fram
en överenskommelse? Vi kanske behöver tänka på ett annat sätt… gå utanför
boxen och i stället hitta former för gemensamt lärande? Det blir medskicket
från denna grupp till arbetsgruppen.
9. Fortsatt utvecklingsarbete med Lob-omhändertaganden i Örebro län
2017.
Åsa M
En utredning om LOB-omhändertagandet 2015 har genomförts av Gunborg
Brännström finansierat med statliga utvecklingsmedel. Utredningen bifogas.
Utredningen visar att endast 2-3 % av antalet omhändertagna förs till
Beroendecentrum för vård. En liten grupp omhändertas mer än en gång.
Detta har lett till att ett utvecklingsarbete startat för att förbättra det medicinska omhändertagandet för de som omhändertas med stöd av LOB.
Arbetet ska ske mellan polis, BC och socialtjänsten. Det har bildats en styrgrupp och projektgrupp. Förberedelser görs under våren och en pilot ska startas i september med syfte att förbättra det medicinska omhändertagandet av
de som omhändertas. En överenskommelse har gjorts om detta. Utvecklingsgruppen får rapport framöver vilket resultatet blev.
10. LVM-omhändertagande och samverkan med Beroendecentrum.
Åsa berättar hur det varit ang. ansträngd platstillgång på BC, förtidig utskrivning av patienter, problem med transporter av patienter mm. Sammantaget
ledde det till stora problem i kommunerna men det verkar nu ha löst sig.
11. Lägesrapport om ny lag ”Trygg och effektiv utskrivning”
Bordläggs till nästa möte.
12. Folkhälsoperspektiv i utvecklingsgruppen.
Johanna, Hanna och Maria
En föredragning görs av vad folkhälsa är och innebörden av olika begrepp.
Se bif. bildspel. Diskussionen fortsätter utifrån den sista bilden, vid nästa
möte
4 (4)
TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE
Område välfärd och folkhälsa, Susanne Rydéhn
DATUM
2017-02-28
BETECKNING
IMinnesanteckningar
13. Hälsa i Sverige för nyanlända
Gunnel Arvidsson
Gunnel Arvidsson berättar om uppdraget från SKL och just nu handlar det
om att sprida programmet om de utbildningar som återstår under våren.
Se bif. bildspel.
En helt ny utbildning planeras ”Temadag om suicidprevention för asylsökande barn o unga”, som kommer att genomföras den 30 mars kl. 10-15 i
Stockholm. Gunnel mailar snarast ut information om detta för vidare spridning.
Kort information
14. Frågan om kognitiva svårigheter och samtida missbruksproblem
För kännedom finns nu denna fråga hos Statens beredning för medicinsk och
social utvärdering (SBU). De håller på med en systematisk kartläggning av
metoder inom socialtjänsten, där de undersöker några specifika områden för
att se var det finns behov av kunskap och var kunskap redan finns. SBU tror
att vår fråga täcks in i kartläggningen och kommer att höra av sig till oss när
kartläggningen är klar för att diskutera om den är tillräcklig för att svara mot
våra behov.
15. Att leda förnyelse i komplexitet – inbjudan!
En påminnelse om temadagen den 9 mars.
16. Mötestider 2017; 7 april, 18 maj, 20 sept, 20 okt, 30 nov kl. 9-12.
17. Övriga frågor.
Marie informerar om att en lagrådsremiss om spelmissbruk finns ute nu
”Samverkan om vård, stöd och behandling för spelmissbruk”. Regeringen
föreslår att kommuner och landsting tillsammans upprättar en överenskommelse som ska gälla redan från 2018 och därför behövs ett arbete göras relativt snabbt.
Download