Industrisamarbete i Oskarshamn gav mer

advertisement
information fakta
Goda exempel
energiomställning
LIP – Lokala investeringsprogram
januari 2010
Industrisamarbete i Oskarshamn
gav mer bioenergi
Två lokala industrier i Oskarshamn får nu ånga från bioenergi istället för som
tidigare oljepannor. Projektet ökar hållbarheten i Oskarshamn och är ett bra exempel
på ett framgångsrikt samarbete mellan kommunen, energibolaget och industrin.
Med stöd från det lokala investeringsprogrammet LIP anslöt Oskarshamn Energi
de två lokala industrierna SAFT och Bohmans Fanér till det biobränsledrivna
fjärrvärmeverket och levererar nu ånga till industrierna. Tack vare den jämnare
belastningen på fjärrvärmeverket kan Oskarshamn Energi nu köra sin biopanna
året om. Tidigare var man tvungna att använda olja eller gasol under sommar­
månaderna när lasten var låg. Projektet slutfördes 2002.
information
fakta
Positiva effekter på miljö och ekonomi
Under information
fakta presenterar
Naturvårdsverket
fakta i olika frågor
• Förnybar energi ersatte 1800 m3 olja/år.
• Koldioxidutsläppen minskade med 4 900 ton/år.
• Åtgärden har medfört att industriernas energianvändning effektiviserats.
• Verksamhetens driftskostnader är lägre än för liknande system.
Resultatet av projektet är betydligt bättre än väntat. Den främsta orsaken är
sannolikt att verkningsgraden i de äldre panncentralerna var sämre än vad som
ursprungligen antogs.
Foto: Oskarshamn Energi AB
information fakta
Goda exempel
energiomställning
LIP – Lokala investeringsprogram
januari 2010
isbn: 978-91-620-8439-4
Genomförande
Man lade ångkulvertar från Oskarshamn Energis värmeverk till de båda
industrierna, installerade undercentraler för distribution av ånga och kondensat
i respektive industris panncentral, samt gjorde anpassningar vid anslutningarna.
Bland annat kopplades en ångpanna på en av industrierna in på systemet, vilket
ökade flexibiliteten. Man byggde även om för att kunna leverera värme till
kontor och virkestorkar.
Anläggningarna byggdes för ånga istället för hetvatten som ursprungligen
planerats eftersom det visade sig för dyrt för industrierna att bygga om till
hetvatten i sina distributionsnät. Det blev dyrare, men var nödvändigt för att
genomföra projektet. De relativt korta avstånden mellan värmeverket och
industrierna är en förutsättning för att ångdistributionen ska vara effektiv.
Oskarshamn Energi har anslutit fler industrier till fjärrvärmenätet efter hand.
Potential och framtida nytta
Att biobränslen ersätter fossila bränslen ger väsentliga positiva klimateffekter.
Det är både ekonomiskt fördelaktigt och ökar miljönyttan att använda
biobränslen som annars skulle vara en avfallsfraktion och som inte naturligt går
att använda till något annat, som rötning. Fjärrvärmesystem reducerar
luftföroreningar lokalt, gör det möjligt att utnyttja spillvärme från andra
verksamheter och att producera kraftvärme. I takt med den ökade urbaniseringen
globalt, förbättras förutsättningarna att bygga ut fjärrvärme.
VARFÖR ETT GOTT EXEMPEL
Samarbetet mellan Oskarshamn Energi och industrierna gjorde projektet möjligt. Oskarshamn Energi har
genom projektet fått erfarenheter av ångproduktion som man inte hade tidigare, vilket kan vara till nytta
för eventuella kraftvärmeprojekt. Projektet har varit en bra referens för detta genom att visa på de positiva
effekterna av ett bra samarbete.
Samverkan med industrin gör att fjärrvärmeverket nu kan köra på biobränsle året om. Projektet har lett till
fortsatta energieffektiviseringar hos de inblandade företagen.
MER INFORMATION
Mer information om Goda exempel:
Kontakt:
www.naturvardsverket.se/godaexempel
Ronnie Gunnarsson, Oskarshamns energi
0491-88110,
[email protected]
www.naturvardsverket.se/mir
Kaj Nilsson, Oskarshamns kommun,
0491-88750, [email protected]
FAKTA
LIP Oskarshamn 2000
Åtgärd 03
Entreprenörer/utförare:
Miljöinvestering: 16,7 Mkr
Oskarshamn Energi tillsammans med underentreprenörer.
Bidrag: 4,2 Mkr
IdéoLuck AB (#100401)
Naturvårdsverket 106 48 Stockholm. Besöksadress: Stockholm - Valhallavägen 195, Östersund - Forskarens väg 5 hus Ub, Kiruna - Kaserngatan 14.
Tel: +46 8-698 10 00, fax: +46 8-20 29 25, e-post: [email protected] Internet: www.naturvardsverket.se Beställningar Ordertel: +46 8-505 933 40,
orderfax: +46 8-505 933 99, e-post: [email protected] Postadress: CM-Gruppen, Box 110 93, 161 11 Bromma. Internet: www.naturvardsverket.se/bokhandeln
Download